Inhoud caddie

GolfMarkt-rapportage

Om golfclubs gezond te houden is verantwoord bestuur vereist. Een goed uitgangspunt hierbij is het in kaart brengen van de situatie door het verzamelen van alle beschikbare informatie. Dit gebeurt met de GolfMarkt-rapportage. De NGF doet dit om de landelijke trends in de gaten te houden en golfbanen en –clubs kunnen op regionaal en lokaal niveau de markt monitoren.

Lokale GolfMarkt-rapportages worden sinds 2014 op verzoek door de NGF gemaakt. Ze geven onder meer inzicht in de ledenontwikkelingen bij individuele clubs en zetten de gegevens geanonimiseerd af tegen die van andere banen of clubs. Op basis hiervan kunnen het clubbestuur en -management samen met de NGF de cijfers duiden en er acties aan koppelen. Als dit elk jaar gebeurt, kunnen de effecten van deze acties c.q. beleidsbeslissingen structureel geëvalueerd worden. 

Om de cijfers steeds goed te kunnen vergelijken is het van belang dat de invoer van de basisgegevens op clubniveau zorgvuldig gebeurt en dat er heldere definities zijn. De definities die gebruikt worden in de GolfMarkt-rapportage staan achterin uitgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur en management om de eigen gegevens zorgvuldig en compleet in te voeren.

Sturen op leden

Veel golfbanen en -clubs houden basisgegevens bij, die vooral gericht zijn op ledeninformatie zoals in- en uitstroom, lidmaatschapsduur, speelsterkte, leeftijd, aantal Q-kaarten, etc. Deze informatie wordt uitgewisseld met de NGF zodat een centrale database ontstaat.

Ledeninformatie alleen geeft echter een beperkt beeld. De behoefte aan meer gegevens zal groeien, zeker als het exploitatiebelang van de golfbaan zich opdringt in het dagelijkse clubbestuur en -management (direct bij een verenigingsbaan of indirect als de club gast is op een golfbaan).

Aandacht voor speelfrequentie, baancapaciteit en baanbezetting.

Sturen op bezetting

Het verdienmodel van de golfsport wordt traditioneel ingevuld door te ‘sturen’ op leden; als er voldoende leden zijn, is er sprake van een gezonde exploitatie. Hoewel dit model in het verleden goed heeft gewerkt en ook nu nog succesvol toegepast kan worden, zijn er wel enkele kanttekeningen bij te maken.

Een golfbaan is een dienstverlenend bedrijf dat ruimte ter beschikking stelt (starttijden/rondes). De starttijden zijn niet onbeperkt beschikbaar. Clubleden kunnen gaan ‘calculeren’ (ze willen zoveel mogelijk uit hun lidmaatschap halen) waardoor het gemiddeld aantal rondes van een clublid toeneemt. Als sommige leden ‘te veel’ rondes golfen, kan dit ten koste gaan van het speelplezier van andere én de overige inkomsten onder druk zetten. In zo’n situatie zal er dus niet meer alleen gestuurd moeten worden op aantal leden maar bijvoorbeeld ook op speelfrequentie, baancapaciteit en baanbezetting.

Het is een hardnekkige denkfout te stellen dat sturen op basis van dit soort gegevens alleen een profit-belang dient en niet past in het traditionele non-profit verenigingsmodel. Het heeft immers als doel om vraag en aanbod optimaal op elkaar te laten aansluiten. Dat is uiteindelijk altijd in het belang van de golfer en de golfsport.

Voor vragen of aanvullende informatie kun je een e-mail sturen naar de NGF.