Inhoud caddie

Gevolgen regeerakkoord voor de arbeidsmarkt

15 december 2017

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet bevat ook een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen. Het kabinet zet in op een nieuwe balans in de arbeidsmarkt, waarbij evenwicht ontstaat tussen zekerheid en kansen voor de werkgever en de werknemer.

We zetten de belangrijkste maatregelen kort uiteen. Het gaat om maatregelen die eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer geloodst zullen moeten worden.

Introductie cumulatiegrond in ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt soepeler. Werkgevers lopen nu tegen situaties aan waarin op basis van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende basis is voor ontslag. Het moet mogelijk zijn om tot een gerechtvaardigd ontslag over te gaan bij een cumulatie van omstandigheden. Bijvoorbeeld: verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Hier staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen aan de werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding, bovenop de reeds bestaande transitievergoeding.

Verruiming transitievergoeding
Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van pas na twee jaar. Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen. Ook voor contractduren langer dan tien jaar. Er komt daarnaast een verruiming van de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding; daar vallen dan ook scholingskosten onder gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie. De criteria om in aanmerking te komen voor de ‘overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ (tot 25 werknemers) worden ruimer en daarmee eenvoudiger.

Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk 
De periode waarna elkaar opvolgende contracten overgaan in een vast contract, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Voor tijdelijke contracten blijft de tussenpoos van zes maanden bestaan. Er blijft echter ruimte om sectoraal af te wijken en de tussenpoos te verkorten als het werk daarom vraagt. Dit is reeds zo voor seizoensarbeid. Deze optie wordt verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. De plek om hierover afspraken te maken is het overleg tussen sociale partners.


Aanpassing proeftijd
De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Bij directe sluiting van een contract voor onbepaalde tijd kan de proeftijd verruimd worden naar vijf maanden. Bij contracten van meer dan twee jaar wordt de proeftijd maximaal drie maanden.

Loondoorbetaling bij ziekte
Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) hoeven zieke werknemers nog maar een jaar in plaats van twee jaar door te betalen. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, die wordt betaald door kleine werkgevers.

Uitbreiding verlofregelingen
Het kraamverlof voor partners gaat van twee naar vijf dagen. Het loon wordt die periode volledig doorbetaald. Per 1 juli 2020 komt er een speciaal aanvullend verlof voor partners bij van vijf weken, dat moet worden opgenomen in het eerste half jaar na geboorte. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV tegen zeventig procent van het loon. Het adoptieverlof wordt verruimd naar zes weken.

Werken met zelfstandigen 
De nieuwe wet die in de plaats komt van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen, zo staat in het regeerakkoord.  

Zo wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd die opdrachtgevers vooraf duidelijkheid verschaft bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Deze verklaring geeft een opdrachtgever zekerheid ten aanzien van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Voor zzp’ers zal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Meer informatie
Lees hier meer over het regeerakkoord 2017: Vertrouwen in de toekomst.