Inhoud caddie

Besturen in de golfsport

Een golfbaan is een dienstverlenend bedrijf dat ruimte ter beschikking stelt (starttijden/rondes). De starttijden zijn niet onbeperkt beschikbaar. Clubleden kunnen gaan ‘calculeren’ (ze willen zoveel mogelijk uit hun lidmaatschap halen) waardoor het gemiddeld aantal rondes van een clublid toeneemt.
Als sommige leden ‘te veel’ rondes golfen, kan dit ten koste gaan van het speelplezier van andere én de overige inkomsten onder druk zetten. In zo’n situatie zal er dus niet meer alleen gestuurd moeten worden op aantal leden maar bijvoorbeeld ook op speelfrequentie, baancapaciteit en baanbezetting.

De tweede kanttekening is dat het alleen ‘sturen’ op leden er soms voor zorgt dat het exploitatiebelang niet voldoende wordt onderkend en het belang van het verzamelen van informatie ten behoeve van baanmanagement. Dit kan leiden tot prangende knelpunten:

  • inefficiënt gebruik van de capaciteit; 
  • prijserosie in de tarifering; 
  • uitblijven van passende klant-proposities door gebrek aan rationele tariefmodellen.
Vooral de laatste twee knelpunten dragen er waarschijnlijk aan bij dat golfers de laatste tien jaar massaal uitwijken naar de virtuele golfclubs.

Verdienmodellen

In de golfsport hebben we een traditioneel verdienmodel, ingericht volgens het aanbodprincipe waarbij er één lidmaatschapsvorm is en alle leden gelijk zijn (de linkerkant van het model). Steeds meer echter wordt het aanbod aangepast om in de behoeften van de verschillende golfers te voorzien; er wordt opgeschoven naar de rechterkant van het model. Het belang van greenfee-inkomsten wordt groter, er worden verschillende lidmaatschapsvormen voor verschillende doelgroepen aangeboden, er zijn instap-abonnementen en zelfs lidmaatschappen met beperkt speelrecht.

Om de omslag te kunnen maken van aanbod- naar vraagmarkt zal men over informatie moeten beschikken. Informatie over de golfers, maar ook over de golfbaan (capaciteit), wat er aangeboden kan worden en wanneer (bezetting) en welke prijsstelling reëel is (exploitatiegegevens).