Inhoud caddie

Monitoring

Een belangrijk onderdeel op weg naar pesticidevrij beheer is de gebruiksmonitoring gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee wordt het feitelijke gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en golfbanen in kaart gebracht.

Het is voor golfbanen die deze middelen toepast al een wettelijke verplichting om het gebruik van middelen te registreren. De gegevens zijn dus al bekend bij de beheerorganisatie. Het aanvullende verzoek dat gedaan is in het kader van de Green Deal Sportvelden is om deze gegevens te delen zodat een landelijk beeld ontstaat.

De monitoring vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Toezicht op de registratie en de analyse van de gegevens wordt gedaan door het RIVM. De individuele partners in de Green Deal Sportvelden, dus ook de Golfalliantie (NGF, NGA en NVG), zijn zelf verantwoordelijk voor het uitzetten van de enquête naar de achterban en moeten ervoor zorgen dat de response optimaal is.

Resultaten nulmeting

Begin 2017 vond de eerste enquête plaats. De nulmeting betrof het gebruik over 2015 en 2016. Alle organisaties met een verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor het onderhoud van de golfbaan hebben een verzoek gekregen om mee te werken. Met opdrachtgever wordt bedoeld: de formeel verantwoordelijke persoon die namens de beheerorganisatie intern (aan een eigen team van greenkeepers) dan wel extern (aan een gespecialiseerde golfbaanonderhoudsaannemer) de opdracht geeft voor het onderhoud van de betreffende golfbaan (inclusief de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen).

Na een traject van schriftelijke - en mondelinge herinneringen, is uiteindelijk voor de nulmeting in 2017 een goede response bereikt. Van de 248 golfbanenbeheerders die zijn aangeschreven, heeft 77% het gebruik via de webapplicatie geregistreerd. Omgerekend naar de oppervlakte golfbanen waarvan nu het gebruik in 2015 en 2016 bekend is, is dit 86%. In 2018 heeft 87 procent van de Nederlandse golfbanen meegewerkt aan deze enquête. De RIVM heeft een doelstelling van 100%. 

Deelname is erg belangrijk voor de golfsector

De hoge response bewijst dat de meeste beheerders doordrongen zijn van het belang van een succesvolle monitoring. Beheerders die tot dusver ondanks meerdere verzoeken niet bereid zijn gebleken om mee te werken, moeten inzien dat de sector als geheel er baat bij heeft dat een compleet beeld ontstaat van het gebruik. De kans op een succesvolle Green Deal voor de golfsector wordt kleiner met elke beheerder geen gevolg geeft aan de oproep.

De enquête vindt vanaf 2017 jaarlijks plaats. Begin 2019 worden alle beheerders opnieuw verzocht om mee te werken. Dan gaat het om de registratie van het gebruik in het jaar 2018. De Golfalliantie streeft er naar om een optimale response te behalen en verzoekt beheerders dringend om mee te werken.

Onderaan deze pagina is het werkdocument van de kerngroep Monitoring te vinden met o.a. eisen vanuit het Ministerie m.b.t. de monitoring gesteld zijn. Tijdens het Nationale Golf & Groen Symposium op 7 december 2017 heeft RIVM een presentatie gegeven van de resultaten van de nulmeting in de golfsector. De presentatie is als bijlage te lezen.