Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over het coronavirus en golf

30 maart 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 30 maart, 16 uur.

Op 23 maart zijn de overheidsmaatregelen verscherpt. Wat zijn de gevolgen voor golf? 

Het kabinet heeft op maandag 23 maart de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt (zie dit bericht op rijksoverheid.nl). Tot 1 juni 2020 zijn alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden, ook als het om minder dan 100 mensen gaat. De politie krijgt de mogelijkheid om in te grijpen en boetes uit te delen als groepen van meer dan drie mensen geen anderhalve meter afstand tot elkaar houden.

Zoals bekend bepaalde de overheid eerder al dat sportclubs en sportvelden, inclusief golfclubs en -banen, tot en met 6 april de deuren moeten sluiten. Met de op 23 maart aangescherpte maatregelen van het kabinet is niets veranderd aan het verbod om sportaccommodaties tot en met 6 april open te stellen. Deze datum is vooralsnog niet veranderd.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen heeft de NGF uit voorzorg alle bijeenkomsten en wedstrijden tot 1 juni geannuleerd. Bekijk hier het overzicht van alle afgelastingen. Het verbod - zo blijkt uit een precisering van de maatregelen op 24 maart - betreft echter alleen bijeenkomsten en -wedstrijden met een vergunnings- en meldplicht. Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken wat dit betekent voor bijeenkomsten en wedstrijden van de NGF en golfclubs. NGF, NVG, NGA en PGA Holland zijn daarnaast samen met NOC*NSF aan het uitzoeken wat de update van 24 maart betekent voor het beoefenen van sport en golf na 6 april. Wij berichten hier zo snel mogelijk over. Lees ook de twee FAQs hieronder.

Geldt de werkingsduur van de op 23 maart aangescherpte maatregelen ook voor de sluiting van sportclubs?

Nee, de maatregel om sportclubs te sluiten blijft tot en met 6 april van kracht; dat wordt ook gemeld in een sport-FAQ van de Rijksoverheid. Uiterlijk 6 april wordt bekend of deze maatregel wordt verlengd.

Bestaat de kans dat sporten na 6 april met aangepaste regels weer mogelijk is? 

Vooralsnog is niet te zeggen of sporten na 6 april met aangepaste regels weer mogelijk is. Op basis van noodverordeningen van de Veiligheidsregio's moeten alle sportfaciliteiten in elk geval tot en met 6 april gesloten blijven. Het kabinet zal voor die tijd of uiterlijk 6 april besluiten of er:

  • extra maatregelen worden ingesteld;
  • dezelfde maatregelen van kracht blijven;
  • of een versoepeling mogelijk is.

Mocht er een versoepeling in maatregelen volgen, dan zullen de Veiligheidsregio's in overleg met NOC*NSF bekijken in welke gevallen en onder welke condities een versoepeling is. In alle gevallen geldt dat de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio leidend is. Maar zolang de uitbraak van het coronavirus niet onder controle is, is de kans op een versoepeling na 6 april uiterst klein.

Daarom roepen de NGF, NVG, NGA en PGA Holland alle clubs, banen en golfers op om de maatregelen van de overheid en de aanwijzingen van het RIVM strikt op te volgen. Het draagt bij aan de strijd tegen het coronavirus want alle maatregelen hebben als doel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het kabinet heeft de bestaande maatregelen op 23 maart verscherpt omdat nog niet alle Nederlanders zich goed aan de richtlijnen hielden (het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen, het verminderen van het aantal sociale contacten tot een absoluut minimum en het thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten). Als de aanscherping van de maatregelen geen effect hebben, dan zal de overheid mogelijk overgaan tot een volledige lockdown. Hoe beter iedereen meewerkt, hoe minder kans op nog strengere maatregelen en hoe eerder de coronacrisis voorbij is. 

Waarom zijn golfbanen in elk geval tot en met 6 april gesloten?

Dit is een van de maatregelen die het kabinet al op 15 maart heeft genomen. Niet alleen sportclubs en sportvelden maar ook scholen, kinderdagverblijven, horeca moeten gesloten moeten blijven om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Het verbod op het open houden van golfclubs en -banen is opgenomen in een noodverordening. Dat wordt hieronder toegelicht.

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s die zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze gebieden. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. De maatregelen die de overheid op 15 maart heeft aangekondigd, waaronder het besluit dat sportclubs gesloten moeten worden, zijn opgenomen in een noodverordening die de veiligheidsregio’s op 16 maart hebben afgekondigd.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes kunnen handhaven; deze instanties kunnen bij overtredingen boetes en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. De sluiting van sportclubs is opgenomen in de Tweede Noodverordening COVID-19, die in beginsel tot en met 6 april geldig is en als doel heeft verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

“Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.”

Een interpretatie van de noodverordening dat een golfbaan niet onder dit verbod zou vallen, is niet juist gebleken. Na overleg tussen de veiligheidsregio’s is bepaald dat ook golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en medio maart zijn er op last van de plaatselijke veiligheidsregio's alsnog banen gesloten.

De Vereniging van Sport en Gemeenten zegt dat het verbod ook geldt voor semi-openbaar toegankelijke golfbanen: "Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen, sportaccommodaties en sportvelden zijn gesloten tot 7 april 2020. Dit betekent dat er dus geen golf gespeeld mag worden. Voor zover een terrein niet volledig als sportinrichting of sportveld is aangewezen, is het uitgangspunt dat het openbare gedeelte niet gesloten is op basis van de noodverordening. Dat betreft dan veelal een wandel- en/of fietspad en niet het gedeelte waarop golf gespeeld wordt. In dat geval mag er dus geen golf gespeeld worden."

Als ook maar een paar golfbanen de maatregelen negeren, dan zal dit niet onopgemerkt blijven en vroeger of later breed uitgemeten worden in de pers. Terecht, want onzorgvuldig of onverschillig gedrag van golfbanen is niet te verdedigen in een tijd van crisis waarin iedereen in de maatschappij grote offers moet maken. De actie van een enkele golfbaan kan op deze manier een enorme negatieve invloed hebben op het imago van de golfsport. De golfsector heeft in de afgelopen periode juist met veel inspanning en moeite goede wil vergaard, politiek en maatschappelijk. Die goede wil is van groot belang voor de status en ontwikkeling van de sport.

Overigens is de NGF van mening dat het opvolgen van de maatregelen niet negatief gemotiveerd moet zijn: “We doen het omdat het moet”. In deze crisis mag een intrinsieke motivatie verwacht worden van golfclubs, -banen en golfers: “We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.” Het is om deze reden dan ook niet kies om in deze crisis te zoeken naar mazen in de wet waardoor golfers wel zouden kunnen sporten en andere sporters niet.

De sportsector heeft begrip voor de maatregelen van de overheid. Als sportclubs en sportvelden niet gesloten zouden worden, dan betekent dat een grotere kans op verspreiding van het virus. De gezondheid en veiligheid van iedereen staan voorop en we hopen op ieders begrip in deze tijden.

Waarom is het belangrijk dat bijeenkomsten worden afgelast?

Bij bijeenkomsten komen (veel) mensen bij elkaar en zijn (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Als er minder plaatsen zijn waar mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden. Dat is ook de reden waarom sociale contacten zoveel mogelijk vermeden moeten worden. En dat is waarom de overheid bijeenkomsten op en buiten golfbanen tot 1 juni heeft verboden. 

We hebben een ALV in de komende periode maar samenkomen mag niet. Wat moeten we doen?

Veel verenigingen hebben in de komende weken een algemene vergadering (ALV) gepland. Maar door de coronamaatregelen van het kabinet is het voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. De ALV in de normale vorm kan dan ook voorlopig geen doorgang vinden. In dit artikel vind je een richtlijn die uitlegt hoe het beste gehandeld kan worden. Hier wordt ook antwoord gegeven op de vraag of een digitale ALV is toegestaan.

Is onderhoud van golfbanen in deze periode noodzakelijk en toegestaan?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen naar een aparte FAQ: ngf.nl/onderhoudcorona.

Worden NGF-bijeenkomsten (zoals workshops, symposia, nationale wedstrijden en trainingen) ingehaald?

Dit verschilt per categorie en het inhalen van NGF-activiteiten is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. In het overzicht van alle afgelastingen melden we nu al wat zeker niet ingehaald wordt. In andere gevallen staat er “nader bekend te maken”. We onderzoeken in de komende periode bijvoorbeeld of het mogelijk is om workshops en opleidingen later in het jaar in te halen of op een andere manier te houden, bijvoorbeeld als webinar. Als bepaalde grote nationale wedstrijden ingehaald gaan worden, dan wordt dit met alle verenigingen gedeeld. Nu al een nieuwe wedstrijd- en activiteitenplanning maken is voor sportbonden niet mogelijk, omdat het nog niet te voorzien is tot wanneer het coronavirus aanhoudt.

De procedure die de NGF volgt omtrent wedstrijden op data na 1 juni 2020 is voorlopig als volgt. De NGF houdt de sluiting van inschrijving voor de eerste speeldag van de wedstrijd aan als moment om de beslissing te nemen om de wedstrijd te annuleren. (De inschrijving sluit ongeveer twee weken voordat een wedstrijd wordt gespeeld.) Daarbij hanteren wij de adviezen van de overheid en het RIVM. Als deze adviezen op de dag van de sluiting van inschrijvingen nog geen duidelijkheid geven of wedstrijden gespeeld mogen worden, dan gaat de wedstrijd niet door. Hierover communiceren wij dan op de aangegeven dag.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club? Krijgen we een compensatie?

De Nederlandse sport, van topsporter tot de vrijwilliger langs de velden, werkt mee aan het afremmen van de verspreiding van het coronavirus. Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders.

Uit een impactanalyse van NOC*NSF en de sportbonden blijkt dat er naar verwachting een negatieve financiële impact zal zijn van 950 miljoen euro in de hele sportsector tot en augustus 2020. Dit bedrag is variabel en onder andere afhankelijk van de duur van de maatregelen. Het gaat in dit geval om sport in de breedste zin van het woord. Ook de horeca als inkomstenbron van sportverenigingen is daarin meegenomen. NOC*NSF heeft op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. Op 26 maart heeft NOC*NSF bericht dat er 4 a 5 miljoen euro opzij wordt gezet als begin van een groter noodfonds. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport.

Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd. Hier geldt dat niet iedere golfbaan hetzelfde is. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres. Suggesties zijn welkom en wij passen het overzicht indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze eerstelijns hulpvragen.

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het Noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten door maatregelen die genomen zijn vanwege het coronavirus. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen. Meer informatie: sportengemeenten.nl.

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Is Nederland het enige Europese land waar de golfbanen gesloten zijn?

Nee. Wat betreft Europa zijn de golfbanen ook gesloten in België, Denemarken, Duitsland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië en Zwitserland (peildatum: 20 maart). In bijna alle gevallen zijn de golfbanen gesloten op last van de overheid. Dit geldt ook voor Nederland. In Italië werden de golfbanen al veel eerder gesloten dan in Nederland en ook België besloot eerder tot een sluiting van sportterreinen dan de Nederlandse overheid. Ook de bonden in Wales, Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Ierland hebben besloten dat de golfbanen gesloten moeten worden. 

Wat kunnen we nu als golfclubs het beste doen?

De adviezen van de overheid en het RIVM opvolgen en ngf.nl/corona in de gaten houden voor updates. Verder is het belangrijk om golfers goed te informeren én om begrip te kweken bij de spelers voor de drastische maatregelen. Lees daarom ook de FAQ op GOLF.NL die specifiek op golfers is gericht; hier wordt ingegaan op vragen hoe golfers fit kunnen blijven en hun spel kunnen blijven trainen. Voor hun immuunsysteem is het heel belangrijk dat mensen blijven bewegen. En ook al verzamelen golfers zich voorlopig niet op golfbanen, het blijft belangrijk om alle spelers te wijzen op tips die besmetting kunnen voorkomen. Raadpleeg hiervoor de tips op deze websitepagina van het RIVM

Wat te doen met douches in de kleedkamers, in verband met legionellagevaar?

Sportaccommodaties mogen niet gebruikt worden en dat geldt dus ook voor douches, maar om legionellagroei te beperken is het verstandig om te letten op de volgende zaken.

  • Voorkom stilstand van water in een systeem.
  • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
  • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door om het water te verversen. Het is verstandig om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

Het verdient ook aanbeveling om af te stemmen met de monteur die het onderhoud van de installaties uitvoert. 

Is de NGF betrokken bij de petitie om golfbanen open te houden?

Op 18 maart is er een petitie gestart onder de naam "Houd golfbanen open gedurende de coronacrisis". Deze petitie is niet een initiatief van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland en wordt ook niet ondersteund door deze partijen. Wij wijzen er in dit verband nogmaals op dat het openhouden van sportaccommodaties en sportvelden verboden is. We roepen niet alleen de golfclubs en -banen maar ook de golfers op actief mee te werken aan de bestrijding van het coronavirus. In onze ogen moet medewerking in deze crisis niet negatief gemotiveerd zijn (“We doen het omdat het moet”) maar mag er een intrinsieke motivatie verwacht worden (“We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis").

Gaat de ALV van de NGF in het voorjaar door?

De Algemene Ledenvergadering - gepland op 16 mei in DeWeerelt van Sport in Utrecht - kan op deze datum en plaats niet doorgaan. Nieuws hierover volgt later. 

Hoe kunnen we als golfclub vergaderen?

NOC*NSF en de NGF roepen op om niet bijeen te komen voor overleggen of vergaderingen. In sommige gevallen kunnen beslissingen genomen worden door overleg per mail te voeren. In het geval van belangrijke vergaderingen is het verstandig om dit te doen via een conference call. Dat kan per telefoon maar ook via WhatsApp, Skype, videobellen, Facetime en apps zoals Zoom.

Valt er al wat te zeggen over de toekomst?

Het is helaas de verwachting dat het coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig is. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De NGF ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de NGF zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Hierover communiceren wij zo snel als mogelijk.

Is de NGF bereikbaar?

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en elke werkdag via golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

Als gezamenlijke sport nemen NOC*NSF, de NGF en andere sportbonden het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is. 

Is de sportclub na het sluiten van de accommodatie nog verantwoordelijk voor mensen die het terrein betreden om te sporten? En moet de club dit handhaven?

Alle sportinrichtingen, zoals sportvelden en andere sportaccommodaties, zijn gesloten. Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten in verband met het coronavirus.

Waarom gaat de NGF Competitie niet door?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar een aparte FAQ: over de NGF Competitie, de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie.

Wat zijn de gevolgen voor (golf op) de Olympische Spelen?

Het IOC heeft besloten om de Olympische Spelen van Tokyo uit te stellen naar de zomer van 2021. Daarom wordt ook het Olympic Festival in Nederland uitgesteld. Lees meer op GOLF.NL.


Raadpleeg ook de FAQ van NOC*NSF en de FAQ van Sport en Gemeenten; deze worden ook geregeld geactualiseerd. 

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Voor nieuwsupdates over de gevolgen van het virus voor golf, ga naar ngf.nl/corona. Zie ook de FAQ voor golfers en de FAQ over onderhoud.