Wie wordt de BOB?

In de algemene ledenvergadering van zaterdag 26 november 2016 werd het al aangekondigd: de NVG en de NGF starten een meerjarig partnership met Veilig Verkeer Nederland. Na een uitgebreid vooronderzoek vanuit de pijler veiligheid is gebleken dat de tijd rijp is om nadrukkelijk aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in relatie met alcoholconsumptie tijdens of na het spelen van golf. De golfsport gaat voor de bewust onbeschonken bestuurder (BOB).

De NVG en de NGF willen de samenwerking aangaan met autoriteit Veilig Verkeer Nederland (VVN). "Gezamenlijk vragen we daarom het commitment van alle NVG- en NGF-leden dat nodig is om het samenwerkingsproces in gematigde snelheid en met gepast respect voor de normen en waarden binnen de golfsport in gang te zetten", aldus Jeroen Stevens.

73% van de ondervraagde golfers gaat met alcohol op achter het stuur 

Uitermate belangrijk is het draagvlak om dit proces succesvol te starten en te continueren. Het begint allemaal met aandacht voor het probleem, dat zeker niet met het bekende opgeheven vingertje moet worden opgepakt, maar juist vanuit een positieve invalshoek en met inzet van de meest succesvolle campagne op de ongewenste combinatie van alcoholgebruik en verkeersdeelname ooit: de Bob-campagne.

De Bob-campagne is door de acties van Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en VVN's trouwe partners binnen de alcoholsector sinds 2001 in Nederland een niet meer weg te denken fenomeen.

Onderzoek

VVN heeft de NGF benaderd om aandacht te vragen voor alcoholconsumptie en verkeersdeelname na het spelen van golf. Er is onderzoek gedaan in samenwerking met de afdeling Traffic psychologie van de Hogeschool Leeuwarden. Er is kwalitatief onderzoek gedaan bij zes banen, te weten Delfland, Kleiburg, De Groene Ster, Anderstein, Sluispolder en Vught en daarbij zijn 158 golfers geënquêteerd.

Naar voren kwam dat de meerderheid van de ondervraagden ervaart dat er geen of te weinig aandacht is als het gaat om alcoholbeleid in relatie tot verkeer. De meerderheid van de bezoekers vindt dit wel noodzakelijk en geeft aan dit te willen. Het grootste deel van de golfers komt met de auto. 95% daarvan zit vaak alleen in de auto. Golfers hebben geen idee wat het alternatief daarvoor moet zijn.

De meerderheid van de golfers is bekend met de term Bob en de Bob-campagne, maar geeft aan nooit de Bob te zijn. Hetgeen inhoudt dat zij uiteindelijk wel alcoholvrij gaan rijden, want 73% van de ondervraagden geeft aan met alcohol op aan het verkeer deel te nemen na afloop van het spelen.

Bewustzijn creëren met respect voor de normen en waarden binnen de golfsport 

Introductie Bob-campagne

Vanuit veiligheidsoogpunt zullen zowel de NVG als de NGF de komende maanden clubs en banen input geven om binnen de club, de horeca en bij golfers bewustzijn te creëren rondom alcoholgebruik. Clubs en banen worden gevraagd aandacht te geven aan de verkeersveiligheid in relatie met alcoholconsumptie tijdens of na het spelen van golf, zodat golfers kiezen om bewust onbeschonken bestuurder (BOB)  te zijn. Dit vraagt commitment van de leden om stap voor stap een nieuwe sociale norm te creëren.