Terug naar Over de NGF

NGF-aansprakelijkheidsverzekeringen voor golfbanen en -verenigingen

Mede vanwege aangekondigde premiestijgingen en diverse dekkingsbeperkingen heeft de NGF besloten de huidige (collectieve) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op te zeggen en een nieuwe verzekering af te sluiten bij tussenpersoon Zeker in Sport.

Vanaf 1 januari 2024 heeft de NGF een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met sport- en spelclausule die alleen Nederland betreft) én een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met Zeker in Sport als tussenpersoon. De polishouder is de NGF en zij zal ook de kosten dragen.

Dat betekent dat voor degenen die onder de polis vallen GEEN kosten in rekening worden gebracht en zij in heel veel gevallen hun bestaande polissen m.b.t. aansprakelijkheid kunnen opzeggen met een kostenbesparing als gevolg.

De verzekeringen hebben betrekking op: alle activiteiten binnen het kader van de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, zijnde een overkoepelende vereniging van organisaties die actief zijn in de golfsport, zoals onder andere exploitatie van golfaccommodaties (in brede zin), organiseren van golfactiviteiten zoals bijvoorbeeld wedstrijden, clinics, competities en kampioenschappen, promotie, coördinatie en ontwikkeling van golfwedstrijden en opleidingen welke plaatsvinden in Nederland. Alsmede het (laten) uitvoeren van deze activiteiten door of bij haar aangesloten organisaties conform de statuten en reglementen: leden, kandidaat leden, gekwalificeerde golfbanen en geassocieerden.

Wie zijn er verzekerd? 

 1. Verzekeringnemer (NGF) en/of Stichting tot Bevordering van de Golfsport;
 2. De bij de verzekeringnemer aangesloten organisaties conform de statuten en reglementen: leden, kandidaat-leden, gekwalificeerde golfbanen en geassocieerden. Alsmede de entiteiten die door hiervoor genoemde aangesloten organisaties zijn opgericht ten beheer van onroerend goed of exploitatie van een golfaccommodatie;
 3. De bestuursleden, ondergeschikten, commissies en vrijwilligers van de in sub 1 en 2 genoemde organisaties;
 4. De organisatoren van golfactiviteiten zoals golfwedstrijden, golfopleidingen, clinics, competities, kampioenschappen etc. welke plaatsvinden in Nederland, goedgekeurd door of onder auspiciën van de in sub 1 en 2 genoemde organisaties, alsmede de door hen ingeschakelde derden;
 5. De bij de NGF aangesloten wedstrijdofficials (zoals referees/waarnemers c.q. technical delegates/officials tijdwaarneming/officials voor het nameten van de holes/rapporteurs e.d.) tijdens hun officiële activiteiten bij golfevenementen, ook als zij als zodanig namens – verzekeringnemer- al dan niet voor de EGA - buiten Nederland optreden;
 6. De bij een buitenlandse nationale golfbond aangesloten wedstrijdofficials (zoals referees/waarnemers cq technical delegates/officials tijdwaarneming/officials voor het nameten van de holes/rapporteurs ed) tijdens hun officiële activiteiten bij door of namens verzekeringnemer georganiseerde golfevenementen, doch uitsluitend als zij optreden binnen Nederland;
 7. Natuurlijke personen die op golfaccommodaties van onder sub 2 genoemde verzekerden sport/spel beoefenen; zoals golfers en bezoekers/gasten. Voor deze verzekerden geldt alleen de secundaire aansprakelijkheid, zoals hieronder beschreven. Per aanspraak geldt een eigen risico van €250,-.

Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geldt dat bestuurders en toezichthouders zijn verzekerd.

Verschillende verzekeringsdocumenten

Vragen?

Neem contact op met info@zekerinsport.nl of 088-5056866.

NGF aansprakelijkheidsverzekeringen

Overige verzekeringen

Naast bovenstaande twee aansprakelijkheidsverzekeringen kun je eventueel ook de volgende verzekeringen afsluiten via ons tussenpersoon Zeker in Sport:

 • Ongevallenverzekering voor leden en/of vrijwilligers: een dergelijke verzekering biedt een vaste uitkering indien de verzekerde blijvend letsel oploopt of overlijdt.
 • Gebouwenverzekering
 • Inventarisverzekering
 • Evenementenverzekering
 • Cyberrisico 

Omdat elke golfvereniging anders is, zijn bovengenoemde verzekeringen echt maatwerk qua gewenste dekkingen, voorwaarden en daarmee ook de premie. Neem voor meer advies en mogelijkheden contact op met Zeker in Sport, dé tussenpersoon die zich richt op sportbonden, sportverenigingen en sporters (088-5056866).

Ga naar de hoofdpagina over NGF-verzekeringen.

Veelgestelde vragen

Per 1 januari 2024 heeft de NGF voor al haar aangesloten verenigingen de volgende verzekeringen afgesloten:

 • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief sport- en speldekking voor alle golfers op de aangesloten banen in Nederland); 
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeelden van verzekeringen die de vereniging eventueel nog zou moeten regelen zijn (afhankelijk natuurlijk van de situatie):

 • gebouwenverzekering;
 • inventarisverzekering;
 • evenementenverzekering;
 • ongevallenverzekering voor leden en/of vrijwilligers;
 • cyberrisico;
 • voertuigenverzekering, zoals landbouwmateriaal of golfkarretjes.

Omdat elke golfclub anders is, zijn bovengenoemde verzekeringen echt maatwerk qua gewenste dekkingen, voorwaarden en daarmee ook de premie. Neem voor meer advies en mogelijkheden contact op met Zeker in Sport, dé tussenpersoon die zich richt op sportbonden, clubs en sporters (088-5056866).

Nee, beide verzekeringen bieden dekking voor verschillende soorten risico’s.

 • De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (aan zaken of personen), waarvoor de club aansprakelijk kan worden gehouden.
 • De bestuurdersaansprakelijkheid beschermt het privé vermogen van de bestuurders en toezichthouders van een vereniging of stichting bij een schadeclaim na een bestuurlijke fout.

De eigenaar van de auto zal de schade eerst moeten laten repareren en op zijn of haar eigen autoverzekering claimen. Eventuele kosten die niet vergoed worden (eigen risico en/of helemaal geen dekking) moeten in eerste instantie geclaimd worden op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de golfer die de bal geslagen heeft. Biedt deze verzekering geen of onvoldoende dekking (of heeft de golfer er geen), dan kan de schade ingediend worden op de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die bij de NGF is afgesloten.Het juiste formulier hiervoor staat boven deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen.