Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Missie en visie: samen naar een gezonde golfsport

Het Strategisch Plan 2021+ van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is gericht op een gezonde golfsport, op de korte en lange termijn.

Het Strategisch Plan 2021+ is gepresenteerd in de algemene ledenvergadering van mei 2021. De golfsport kan enerzijds gezond blijven dankzij een goede leeftijdsopbouw en een evenwichtige in- en uitstroom van golfers. Anderzijds zijn er financieel gezonde golfbanen nodig met voldoende capaciteit en met een identiteit en een divers aanbod die aansluiten bij de behoeftes van golfers.

Uitdaging - Gezondheid is niet vanzelfsprekend en vereist onderhoud

Er is reden om ons zorgen te maken over de gezondheid van de golfsport op (middel)lange termijn. Recent onderzoek laat zien dat golfers, als je hen daartoe zou uitnodigen, de keuze voor hun lidmaatschap voor 75 procent baseren op het gebruik. Met gebruik bedoelen ze het aantal rondjes en het tijdstip waarop ze kunnen spelen. Voor 120.000 golfers zonder home course geldt dat het huidige lidmaatschap voor hen niet passend is. Maar ook voor de golfers met een home course geldt dat voor bijna 65 procent het huidige lidmaatschap niet passend is. Dat is iets anders dan ontevredenheid maar toch zou het bij iedere ondernemer en bestuurder de wenkbrauwen moeten doen fronzen.

Voor de golfers met een home course geldt dat voor bijna 65 procent het huidige lidmaatschap niet passend is

Misschien nog wel zorgelijker is dat in de afgelopen tien jaar (2010 – 2019) de golfpopulatie gemiddeld vijf jaar ouder geworden, van gemiddeld 49 in 2010 naar 54 jaar begin 2020. In de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 jaar is het aantal golfers met maar liefst 49 procent (!) gedaald en in de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar met 21 procent. In de leeftijdsgroep 70 tot 85 jaar is het aantal golfers met 139 procent gestegen. Het aandeel vrouwen in de golfsport is al jaren aan het dalen. Van de nieuwkomers in 2020 was slechts 31% vrouw. Het percentage vrouwen op het totaal is momenteel 32% en in de leeftijd 30 – 50 jaar is het percentage vrouwen 26%. Als deze trend zich doorzet, zal de instroom van het aantal jonge golfers dalen; ‘jongeren’ kunnen zich wellicht niet meer identificeren met golfers, en de natuurlijke uitstroom blijft stijgen.

Ook bij de jeugd (0-18 jaar) zien we zorgelijke ontwikkelingen. In de afgelopen tien jaar is het aantal jeugdspelers met 38% afgenomen, vergelijkbaar met de leeftijdsgroep 30-50 jaar. Het percentage meisjes is 25%. Ook zien we dat het spelniveau van deze golfers van een laag niveau is, 71% van alle jeugdspelers heeft een handicap die hoger is dan 36 en speelt nauwelijks geregistreerde rondes. *

Strategisch plan 2021+ NGF

Ondanks positieve ontwikkelingen (de toename van golfers, 9-holes ronden in coronatijd en de transitie die in de afgelopen jaren is ingezet in combinatie met demografische ontwikkelingen) staan we met elkaar voor een flinke uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat we enerzijds de golfers voorzien in hun specifieke behoeftes met een breder aanbod en hoe keren we anderzijds de veroudering van de golfsport?

Als we er niet in slagen het aanbod passender te maken en jongere golfers aan te trekken, dan loopt de golfsport het risico een sterfhuis te worden

Anders gezegd, als we er niet in slagen het aanbod passender te maken en jongere golfers aan te trekken, dan loopt de golfsport het risico om op de (middel)lange termijn een sterfhuis te worden. Tegenover deze bedreiging staat ook een kans. Nieuwe businessmodellen kunnen zorgen voor nieuwe instroom en meer rondjes golf. Dus extra omzet.

Kansen - Golf is gezond en populair

Golf is een gezonde buitensport in de natuur. Het is de vierde sport van Nederland. Jaarlijks beginnen er ruim 25.000 mensen met golf en in 2020 zelfs bijna 40.000. De populariteit van golf is nog steeds groot en de demografische ontwikkeling in Nederland laat zien dat de komende tien jaar het aantal mensen in de leeftijd 30 tot 45 jaar stijgt. En ook het aantal mensen in de leeftijd 60+. Dat biedt kansen, de leeftijd 30 tot 45 jaar in de uitdaging een ‘gezonde leeftijdsopbouw’ en de leeftijd 60+ voor de ‘algemene’ instroom.

2020 heeft ons laten inzien dat golf, nog steeds, een zeer ‘veilige’, toegankelijke en populaire sport is

Ook hebben de golfbanen en -clubs in de afgelopen tien jaar een verandering doorgemaakt. Veranderingen gaan misschien niet altijd even snel maar de golfbranche is ontegenzeggelijk in beweging. De participaties en entreegelden zijn min of meer verdwenen. Er is een groot besef gegroeid dat clubs toegankelijk moeten zijn en het golfers naar de zin moeten maken. De golfer staat centraler. Achteroverleunen is geen optie meer. 

Focus - De golfer centraal

Om de uitdaging aan te pakken moeten we de diverse golfer meer dan nu centraal stellen. Geen sport of spel zonder de sporter zelf. Ons belangrijkste doel is elke golfer regelmatig in een jaar en met plezier te laten spelen. Of dat nu prestatiegericht is of juist zonder score. Of dat nu een ronde is van 18 holes of 9 holes. Het gaat om het spelplezier.

Om het spelplezier voor elke golfer te vergroten is inclusiviteit van groot belang en speelt het ecosysteem een bepalende rol in het gastheerschap

Ons doel is de ‘life time value’ van elke golfer in Nederland maximaal te realiseren. Om het spelplezier voor elke golfer te vergroten is inclusiviteit van groot belang en spelen clubs, banen, (horeca)exploitanten, professionals en andere stakeholders een bepalende rol in hun gastheerschap, op korte en op lange termijn. 

Focus - Digitalisering

digitalisering NGF golf

De verregaande digitalisering eist dat we via digitale en sociale netwerken contact onderhouden met de verschillende doelgroepen. Om de golfer te voorzien van alle diensten en gemakken speelt GOLF.NL een centrale rol. GOLF.NL is hét merk richting de golfer waarbij het van belang is dat GOLF.NL passend is bij de strategische aanpak om te verjongen. Het merk moet daarnaast aansprekend zijn voor nieuwe jonge golfers qua inhoud en uitstraling. Alle (online) middelen hebben een duidelijke rol binnen deze merkpositionering en producten worden zoveel als mogelijk gedigitaliseerd. Ngf.nl is het B2B-platform waar we in contact staan met de clubs en de golfbranche en ook daar wordt waar mogelijk gedigitaliseerd. De komende jaren speelt ICT een belangrijke rol en is een goede basis met de juiste partners cruciaal.

Focus - Aandacht voor de beginnende golfer

Jaarlijks haakt 5% van de golfers af. Om de veroudering en uitstroom te keren, focust de NGF zich op de golfers die willen beginnen en op hen die nog niet zo lang geleden zijn begonnen. Nogmaals, of ze nu prestatiegericht willen golfen of zonder score, beide is goed.

Pas na gemiddeld vijf jaar is een golfer geworteld in de golfsport

Oftewel, we moeten ons meer dan nu richten op de eerste vijf jaar van het golfleven van een beoefenaar in de leeftijd 25 – 50 jaar met nadrukkelijke aandacht voor vrouwen. Pas na gemiddeld vijf jaar is een golfer geworteld in de golfsport. Overigens betreft dit niet alleen startersproducten, maar ook passend aanbod van lidmaatschappen voor deze ‘nieuwe’ en ‘jonge’ golfer.

Focus - Kwaliteit golfsport

Daarnaast ziet de NGF het waarborgen van de hygiëne van de golfsport, duurzaam beheer van golfbanen en topgolf tot haar kerntaken. Dus zaken als handicapping, regels, etiquette, natuur, biodiversiteit en het voortbrengen van rolmodellen via de topsport blijven belangrijke en noodzakelijke activiteiten.

Om de golfsport weer aantrekkelijker te maken voor jeugdspelers, moeten we de golflocatie weer aantrekkelijker maken en de speelmogelijkheden vergroten. De focus ligt voornamelijk op een aanpassing in de sportcultuur en de clubcultuur. We ondersteunen dit met het nieuwe Committed to
Jeugd-plan en regio-ondersteuning. *

Aanpak - Besturen of bijsturen

Om de beschreven uitdaging aan te kunnen gaan is de kernopdracht van de NGF het ondersteunen van alle stakeholders met de juiste kennis, materialen en technologie. Daarbij speelt de NGF een coördinerende, faciliterende en - waar nodig - leidende rol. Wij respecteren daarbij ieders inbreng en zoeken naar synergie en waardevolle samenwerking. De NGF prefereert een duurzame golfwereld op lange termijn boven winstgevendheid op korte termijn.

Eén geïntegreerde visie en strategie vraagt om een sterk sturende rol

Nu de NGF zich primair de gezondheid van de golfsport ten doel stelt, geloven wij in toenemende mate dat dat doel alleen behaald kan worden vanuit één geïntegreerde visie en strategie. Dit vraagt om een sterk sturende rol, waarbij het operationele model zich niet moet beperken tot het uitvoeren en regelen van een aantal praktische zaken. Operationele zaken en bijbehorende budgetten moeten getoetst worden aan de geformuleerde uitdaging.

De NGF gelooft dat we met de clubs vanuit één visie de soms uitdagende doelen voor de toekomst kunnen realiseren. Dat vraagt om een besturingsmodel waarbij het bestuur en het bureau van de NGF krachtiger kunnen optreden en soms het gezamenlijk belang boven het individuele belang van clubs, banen of andere stakeholders moeten kunnen stellen.

* Toegevoegd aan het meerjarenplan in februari 2024. Klik op de blauwe balk hieronder voor de volledige tekst van het Strategisch Plan 2021+.

Strategisch Plan 2021+ (NGF-meerjarenbeleidsplan)