Terug naar Nieuwsoverzicht

Commissie-De Vries pleit voor meldplicht in de sport

18 december 2017

‘Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. Dat geldt voor de aanpak van incidenten én voor preventie.’ Dit concludeert de commissie-De Vries, die deze maand haar rapport presenteerde.

De onafhankelijke commissie onderzocht sinds mei 2017 in opdracht van NOC*NSF seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld en doet meer dan veertig aanbevelingen. De meeste daarvan zijn voor NOC*NSF.

Invoering meldplicht
De centrale aanbevelingen in het rapport is de invoering van een meldplicht. Alle leden van sportverenigingen die horen over een geval van seksuele intimidatie of misbruik zouden dit in de toekomst verplicht moeten melden bij het bestuur van hun vereniging.

De commissie wil sportbesturen op hun beurt verplichten alle tucht- en strafrechtelijke vergrijpen te melden bij hun sportbond. Na overleg met het bondsbestuur moet handelend worden opgetreden met een ordemaatregel of sanctie. Vervolgens moet een onderzoekscommissie worden ingesteld om onderzoek te doen naar de feiten. Bij strafrechtelijke vergrijpen moet een vereniging altijd de politie inschakelen.

Een meldplicht schept duidelijkheid voor bestuurders van verenigingen en bonden, lichtte commissievoorzitter en oud-minister Klaas de Vries toe: “Zij hoeven zich niet langer het hoofd te breken over wat hen te doen staat. Ze kunnen gewoon doen wat is afgesproken en hoeven zich hierover niet tegenover anderen te rechtvaardigen. Sportbestuurders horen niet thuis op de stoel van de tuchtrechter of strafrechter, maar moeten die hun werk laten doen.”

Aandacht voor preventie
De commissie noemt verder de aandacht voor preventie cruciaal. Informatie over de vertrouwenscontactpersoon bij verenigingen en bonden zou bijvoorbeeld standaard in kantines en kleedruimtes moeten hangen.

Taskforce
NOC*NSF gaat een aantal aanbevelingen direct in de lopende verbeter- en samenwerkingstrajecten invoegen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het inrichten van een beleids- en kenniscentrum dat adviserend, ondersteunend en activerend kan zijn voor NOC*NSF en bonds- en verenigingsbesturen bij de aanpak van seksuele intimidatie en misbruik. Dit omvat ook de begeleiding naar tuchtrechtspraak of overleg met politie en justitie.

Om de aanbevelingen van de commissie-De Vries zo goed mogelijk door te voeren, laat NOC*NSF verder een taskforce met afgevaardigden van diverse sportbonden een plan van aanpak opstellen.

SI-Reglement
De NGF wil haar Leden er dan ook nogmaals met klem op wijzen dat het uiterst belangrijk is dat Leden het Reglement Seksuele Intimidatie (SI-Reglement) een-op-een laten vaststellen in hun algemene ledenvergadering. Hierdoor wordt het SI-reglement rechtstreeks van toepassing op alle aangeslotenen en leden van deze Leden en is er een eenduidige, duidelijke en objectieve procesgang binnen de golfwereld indien een geval van seksuele intimidatie zich voordoet.