Terug naar Nieuwsoverzicht

Nieuwe wet en de gevolgen voor het onderhoud van golfbanen

2 oktober 2017

Sinds 1 januari 2017 regelt de landelijke Wet natuurbescherming de bescherming van natuurgebieden, bossen en inheemse dier- en plantsoorten in Nederland. De Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet zijn daarmee komen te vervallen. In de nieuwe Wet natuurbescherming is ook inhoudelijk het een en ander veranderd.
De nieuwe wet heeft gevolgen voor het beheer en het onderhouden van golfbanen. Golf en natuur vormen een twee-eenheid en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) werkt met tal van partijen samen om het ‘groene’ element van golf nog verder te versterken en er voor te zorgen dat dit in alle opzichten op de juiste wijze gebeurt. Een goede naleving van de Wet natuurbescherming hoort daar bij. Op alle golfbanen in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Denk maar aan broedende vogels, konijnen of muizen. Voor veel algemene soorten geldt echter ook weer een vrijstelling. Per provincie is dat verschillend. Op veel golfbanen komen ook zwaar beschermde diersoorten of plantensoorten voor.

De NGF heeft daarom een zeer informatieve en heldere brochure samengesteld, die beheerders van golfbanen helpt om zich aan de Wet natuurbescherming te houden. In de Wet natuurbescherming is allereerst de zorgplicht opgenomen: geen enkel dier en geen enkele plant mag onnodig schade worden toegebracht

Geen enkel dier en geen enkele plant mag onnodig schade worden toegebracht

De zorgplicht is eigenlijk een algemene ‘fatsoensnorm’. Dat houdt in dat u te allen tijde op een respectvolle manier met in het wild levende dieren, planten en hun leefomgeving omgaat. Dat geldt dus ook voor dieren en planten die niet als beschermd in de Wet natuurbescherming zijn opgenomen. Indien dus onnodig schade aan dieren of planten wordt toegebracht, is dat volgens de wet strafbaar.

Bij het beheer en onderhoud op golfbanen is het met name de soortbescherming waar rekening mee dient te worden gehouden. Op alle golfbanen in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Denk maar aan broedende vogels, konijnen of muizen.Voor veel algemene soorten geldt echter ook weer een vrijstelling. Per provincie is dat verschillend. Op veel golfbanen komen ook zwaar beschermde diersoorten of plantensoorten voor. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat beschermde soorten niet mogen worden gedood en sommige soorten mogen zelfs niet worden verstoord.

Daarnaast mogen verblijfplaatsen van beschermde soorten niet worden beschadigd of vernield. Bovendien eist de wet dat eenieder op fatsoenlijke wijze met dieren en planten omgaat, beschermd of niet. In de brochure ‘De wet natuurbescherming op golfbanen’ wordt op eenvoudige wijze uitgelegd wat de soortbescherming nu precies voor de werkzaamheden op een golfbaan inhoudt. Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Welke soorten zijn beschermd?
  • Wat is het verschil tussen zwaar en minder zwaar beschermde soorten?
  • Voor welke soorten geldt op uw golfbaan een vrijstelling?
  • Wat mag er wel en wat mag er niet? Wat zijn de verbodsbepalingen in de wet?
  • Wat moet u doen om de bescherming van soorten op uw golfbaan goed te organiseren?