De NGF-competities in de komende jaren

25 augustus 2022

De NGF buigt zich in 2022 samen met de golfclubs en -banen over een toekomstbestendige voorjaars- en najaarscompetitie. Waarom en hoe? Dat leggen we uit aan de hand van een tijdlijn.

Gaat er iets veranderen aan de NGF-competities in de komende jaren? Is dat nodig? Wat zou er moeten veranderen? Hier wordt samengevat wat er speelt en waarom, wat er al gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. Vragen en input zijn van harte welkom.

2021

Er is geen land op de wereld waar zo massaal aan nationale clubcompetities wordt meegedaan als Nederland. De NGF-competities dragen in hoge mate bij aan het realiseren van een belangrijk doel dat is uitgesproken in het Stragisch Plan 2021+: dat zo veel mogelijk golfers geregeld in een jaar en met plezier spelen. De NGF-competities zijn voor clubs ook een belangrijk middel om leden te (ver)binden.

Het NGF-bestuur heeft in 2021 een werkgroep in het leven geroepen die zich buigt over een gezonde toekomst van de NGF-voorjaarscompetitie. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen (zoals een club met meerdere hoofdklasseteams, een club die met meerdere teams uitkomt in de korte- en lange-banencompetitie en een club met beperkte speelrechten). De opdracht aan de werkgroep in het kort:

  • Kom tot een plan voor een duurzame competitie vanaf 2024 waar an sich verandering geen doel is.
  • Zorg er daarbij voor dat in elk geval golfclubs en golfbanen inspraak hebben.
  • Toets eventuele concepten ook bij de huidige competitiespelers én tevens bij niet-competitiespelers.
  • Het doel is om eventuele veranderingen door te voeren vanaf 2024.

De werkgroep is in 2021 een aantal keer bijeengekomen en heeft cijfers en trends bestudeerd. Het hoe en waarom van de werkgroep is toegelicht in de ALV van 20 november 2021 met als aantekening: verandering is niet het doel op zich, maar wel het met elkaar constateren (en vastleggen) van wat er goed gaat en wat er beter (of anders) kan.

Begin 2022

De werkgroep heeft in het eerste kwartaal van 2022 gerapporteerd. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat het managen van capaciteit de grootste uitdaging is in de komende jaren. Het is een uitdaging, omdat er idealiter meer capaciteit gecreëerd dient te worden voor nieuwe mensen die aan de voorjaarscompetitie willen meedoen én capaciteit voor mensen die niet aan de competitie willen deelnemen, maar wel in de voorjaarscompetitieperiode willen kunnen spelen. Het NGF-bestuur heeft de conclusie onderschreven en een tijdlijn op weg naar besluitvorming vastgesteld die hieronder wordt samengevat.

Mei 2022

In de ALV van 14 mei 2022 heeft het NGF-bestuur de clubs op de hoogte gebracht van de conclusie van de werkgroep, samen te vatten als '(een gebrek aan) capaciteit'. Hierbij is aangekondigd dat er op 8 juni en 14 juli 2022 bijeenkomsten over dit onderwerp gehouden worden voor clubbestuurders en competitiecoördinatoren.

In de ALV van mei is tevens een oproep gedaan aan de clubs om zich te verdiepen in voordelen van de NGF-najaarscompetitie. De NGF heeft de vergadering laten weten dat de Najaarscompetitie in 2022 extra gepromoot zal worden onder golfers in de leeftijdscategorie 25-50 jaar. Hierbij is herhaald wat ook uitgesproken is in de ALV van november 2021: de laagdrempelige Najaarscompetitie sluit uitstekend aan op de behoeftes van deze doelgroep die belangrijk is voor een gezonde toekomst van de golfsport. De Najaarscompetitie spreekt jongere golfers aan omdat ze een eigen team met vrienden en vriendinnen kunnen samenstellen en omdat de wedstrijden weinig tijd kosten. De Najaarscompetitie heeft ook een groot voordeel voor banen. De wedstrijden worden in een rustige periode gespeeld (oktober) en omdat de Najaarscompetitie over 18 holes gespeeld wordt, zijn er maar weinig starttijden vereist (per team 45 minuten aan starttijden). De Najaarscompetitie wordt daarom steeds populairder bij golfers én verenigingen: in 2021 deden er al 294 teams van 90 clubs mee.

8 juni 2022

Op 8 juni heeft de NGF een online bijeenkomst georganiseerd voor clubbestuurders en competitiecommissies. In dit overleg zijn de door de werkgroep gesignaleerde knelpunten van de voorjaarscompetitie en mogelijke oplossingen besproken. Ook de Najaarscompetitie en promotie hiervan kwam aan de orde. Een ander onderwerp was de deelname van professionals aan de Voorjaarscompetitie. Het doel van de bijeenkomst was het informeren van clubs en het peilen van behoeftes. Er zijn geen besluiten genomen.

Presentatie van de bijeenkomst op 8 juni / Uitslagen van de pollvragen.

14 juli 2022

Als vervolg op de online bijeenkomst van 8 juni is op donderdag 14 juli, in de week van het Big Green Egg Open, een tweede competitiebijeenkomst georganiseerd voor clubbestuurders en competitiecommissies. Opnieuw zijn de knelpunten van de voorjaarscompetitie besproken, maar op 14 juli zijn tevens conceptoplossingen voorgelegd en de meningen hierover gepeild. Ook de deelname van professionals aan de Voorjaarscompetitie kwam weer aan de orde. Er zijn geen besluiten genomen.

Presentatie van de bijeenkomst op 14 juliFactsheet gemiddelde handicap en leeftijd in de afdelingen en klassen NGF-voorjaarscompetitie 2022: groen scenario / Factsheet rood scenario / Factsheet capaciteitswinst in dagdelen per club bij scenario groen en rood / Uitslagen van de pollvragen.

Juli en augustus 2022

Opvolging van het aangekondigde voornemen om de Najaarscompetitie extra te promoten. Er is een bericht op de website van de NGF geplaatst (Activeer golfers met de Najaarscompetitie) en er zijn artikelen op GOLF.NL gepubliceerd (Doe met je vrienden mee aan de Najaarscompetitie en Najaarscompetitie: "Combinatie van presteren en gezelligheid").

Kwartaal 3 2022

In kwartaal 3 zal het NGF-bestuur de clubbijeenkomsten van 8 juni en 14 juli evalueren.

Van 22 september tot en met 10 oktober 2022 zal er via GOLF.NL een representatieve enquête gedaan worden onder golfers, zowel competitiespelers als niet-competitiespelers. Na de enquête volgt er overv de resultaten overleg tussen de NGF en clubbestuurders.

Kwartaal 4 2022

Bij voldoende draagvlak voor aanpassingen van de NGF-voorjaarscompetitie zal de NGF een voorstel voor veranderingen formuleren. Besluitvorming vindt plaats in de ALV op 26 november 2022.