Terug naar Topgolf

De NGF-competities in de komende jaren

De NGF heeft zich in 2021 en 2022 samen met de golfclubs en -banen gebogen over een toekomstbestendige voorjaars- en najaarscompetitie. Waarom is dit gebeurd en wat is de uitkomst?

Verderop in dit artikel wordt het proces op weg naar besluitvorming toegelicht, maar we beginnen met de uitkomst. In de alv van 26 november 2022 zijn deze vier voorstellen ter stemming gebracht én aangenomen.

1 Toelaten van professionals in de Voorjaarscompetitie

Met ingang van de NGF-voorjaarscompetitie 2023 wordt maximaal één professional per competitieteam toegestaan. De professionals, geen onderscheid tussen ‘playing’ of ‘teaching’, dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als andere competitiespelers. Dit houdt in dat zij lid moeten zijn van de vereniging waarvoor zij uitkomen en in het bezit zijn van een handicap. (In de Najaarscompetitie zijn pro's altijd al toegestaan.)

Het voordeel van deze verandering? Professionals die lid zijn van een vereniging en plezier beleven aan het spelen in teamverband de mogelijkheid bieden om – net als ieder ander lid – deel te nemen aan de Voorjaarscompetitie.

2 Het creëren van capaciteit door het terugbrengen van 27 holes naar 18 holes

NGF Competitie veranderingen 

Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2024 wordt de  3e, 4e en 5e klasse van de Heren 27-holes Afdeling teruggebracht naar 18 holes. Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2024 wordt de 3e, 4e en 5e klasse van de Heren 50+ 27-holes Afdeling teruggebracht naar 18 holes. Teams die in de 3e klasse spelen en promoveren naar de 2e klasse zullen 27 holes gaan spelen. Teams die in de 2e klasse en degraderen naar de 3e klasse zullen 18 holes gaan spelen.

Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2024 wordt de 2e en 3e klasse van de Dames 27-holes Afdeling op zondag teruggebracht naar 18 holes. Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2024 wordt de Dames Dinsdag 27-holes Afdeling samengevoegd (zie punt 3) met de Dames 50+ 27-holes Afdeling. Deze nieuwe Dames 50+ 27-holes Afdeling zal bestaan uit een Hoofdklasse, 1e, 2e, 3e en een nieuw te vormen 4e klasse. De Hoofdklasse, 1e en 2e klasse zullen in 2024 27-holes gaan spelen en de 3e en 4e klasse 18-holes. De speeldag zal donderdag worden.

De 18-holes competitie zal bestaan uit een 9-holes single en 9-holes greensome. Met een puntentelling dat alle holes gespeeld moeten worden en elke hole telt. Dit is gelijk aan de huidige 18-holes competities die als positief wordt ervaren. Na elk van de 9 holes wordt er door de matches geteld hoeveel holes er gewonnen zijn. Als single 1 van team A wint van single 1 van team B door meer holes gewonnen te hebben, dan ontvangt hij daarvoor 2 matchpunten. Zo gaat het met alle 6 singles en alle 3 greensomes. In totaal zijn er 18 matchpunten te verdelen. Tevens zijn er nog 2 extra matchpunten te verdienen voor het team dat de meeste holes in de singles heeft gewonnen en ook 2 extra matchpunten voor het team dat de meeste holes in de greensomes heeft gewonnen. In totaal zijn er dus 22 punten te winnen. Hiermee zorg je ervoor dat iedereen tot en met de laatste hole z’n best blijft doen, omdat het afhankelijk kan zijn voor de 2 extra matchpunten.

Het voordeel van deze aanpassing? De aanpassing levert nationaal ongeveer 40% capaciteit op. Per club verschilt het, het hangt er vanaf in welke klassen de teams van de desbetreffende club spelen. Een verplichte aanvangstijd voor de 18-holes competitie zal worden losgelaten en mag worden bepaald door de ontvangende club. Er zal wel een ‘tijdspanne’ gegeven worden waarbinnen de eerste start moet zijn. Door het loslaten van een verplichte aanvangstijd is het voor een 9-holes baan straks ook mogelijk om twee teams op dezelfde dag te laten ontvangen. En een 18-holes baan kan zelfs vier teams op dezelfde dag ontvangen. Belangrijk om te weten: clubs kunnen er - indien gewenst - voor kiezen om meer competitieteams in te schrijven of de vrijgekomen capaciteit vrij te houden voor niet-competitiespelers en gastspelers.

3 Het samenvoegen van de Dames Dinsdag met de Dames 50+ afdeling

Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2024 wordt de volledige Dames Dinsdag Afdeling en de volledige Dames 50+ Afdeling één Afdeling. De speeldag voor deze Afdeling zal de donderdag worden. Uit een analyse van de twee afdelingen bleek dat zowel de leeftijd als speelsterkte van de competitiespeelsters nagenoeg gelijk is. 

Het voordeel van deze aanpassing? Door het samenvoegen ontstaat er een sterkere en grotere afdeling, waardoor reistijden zullen afnemen, er meer gelijkheid in speelsterkte is en het speelplezier zal toenemen. Het samenvoegen van alle teams levert geen capaciteitsproblemen op. Op basis van de
huidige opgave kunnen alle clubs de ingeschreven Dames Dinsdag en Dames 50+ teams binnen de normale competitieperiode ontvangen. Door de aanpassing zal de dinsdag geheel vrijkomen voor niet-competitiespelers en gastspelers.

4 Start van een 65+ competitie

Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2024 is er - bij genoeg animo - een nieuwe op zichzelf staande leeftijdscompetitie, een 65+ competitie 18-holes, voor zowel dames als heren. Spelers die op 1 april van het betreffende competitiejaar de leeftijd van 65 of ouder hebben bereikt, kunnen aan deze competitie meedoen. Spelers van 65+ zijn niet verplicht hieraan mee te doen. In de competitie 2023 zal er onderzoek worden gedaan of er voor het competitiejaar 2024 minimaal 100 teams gaan inschrijven voor deze competitie. Dit aantal is een minimaal volume om logistiek en geografisch een volwaardige competitie op te zetten.

Het voordeel van deze aanpassing? Het leeftijdsverschil in de 50+ competitie is een aantal jaren terug toegenomen toen de seniorenleeftijd van 55 naar 50 jaar daalde. Het introduceren van een 65+ competitie draagt bij aan het speelplezier van jongere en oudere 50-plussers onder de competitiespelers.

Naschrift augustus 2023: er is genoeg belangstelling om met ingang van het competitieseizoen 2024 een aparte Heren 65+ competitie te organiseren. Deze competitie zal op vrijdag worden gespeeld en over 18 holes gaan, in de bekende vorm van 9-holes single en daarna 9-holes greensome. Om deel te nemen aan deze competitie moeten de spelers op 1 april 2024 minimaal de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Voor de volledigheid, de al bestaande aparte 18-holes competitie voor Heren 50+ zal blijven bestaan.

Het waarom en het proces

Waarom zijn de voorstellen hierboven ter stemming gebracht? Dat leggen we uit aan de hand van een tijdlijn.

2021

Er is geen land op de wereld waar zo massaal aan nationale clubcompetities wordt meegedaan als Nederland. De NGF-competities dragen in hoge mate bij aan het realiseren van een belangrijk doel dat is uitgesproken in het Stragisch Plan 2021+: dat zo veel mogelijk golfers geregeld in een jaar en met plezier spelen. De NGF-competities zijn voor clubs ook een belangrijk middel om leden te (ver)binden. De toenemende populariteit van de Voorjaarscompetitie leidde echter ook tot twee problemen.

  1. Een verdere groei van het aantal teams in de Voorjaarscompetitie is op heel veel banen niet meer mogelijk. Dit komt door de inrichting van de competitie, waarbij het merendeel van de teams per speeldag 36 of 27 holes speelt. Bij teams die 36 of 27 holes spelen is er een ochtend- en een middagstart, wat betekent dat veel banen nagenoeg de hele dag zijn bezet door competitiespelers.
  2. Zoals hierboven benoemd zijn veel Nederlandse banen in het voorjaar op meerdere dagen in de week bezet door competitieteams. Niet-competitiespelers en gastspelers kunnen op de competitiedagen niet of slechts enkele uren per dag terecht voor een ronde.

De populariteit van de Voorjaarscompetitie zorgt al jaren voor wrijving tussen competitiespelers en niet-competitiespelers. En clubbesturen die deze kwestie willen adresseren, zitten in een spagaat. Want als een club een extra competitieteam inschrijft, betekent dit minder speelmogelijkheden voor niet-competitiespelers. Maar als het extra team niet wordt ingeschreven, betekent dit dat enthousiaste leden niet aan de competitie kunnen deelnemen. Daarnaast is er een aantal clubs in Nederland die op één of meerdere dagen vol zitten qua aantal mogelijk op te stellen teams, waardoor er mogelijk leden zijn die om deze reden geen competitie kunnen spelen. In de afgelopen jaren is de NGF door veel clubs en banen benaderd met de vraag om mee te denken over een oplossing. De vraag kwam van verenigingen met een eigen baan, van clubs die spelen op een commerciële baan en van baanexploitanten.

Het NGF-bestuur heeft daarom in 2021 een werkgroep in het leven geroepen om deze problemen nader te bestuderen. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen (zoals een club met meerdere hoofdklasseteams, een club die met meerdere teams uitkomt in de korte- en lange-banencompetitie en een club met beperkte speelrechten). De opdracht aan de werkgroep luidde in het kort:

  • Kom tot een plan voor een duurzame competitie vanaf 2024 waar an sich verandering geen doel is.
  • Zorg er daarbij voor dat in elk geval golfclubs en golfbanen inspraak hebben.
  • Toets eventuele concepten ook bij de huidige competitiespelers én tevens bij niet-competitiespelers.
  • Het doel is om eventuele veranderingen door te voeren vanaf 2024.

De werkgroep kwam in 2021 een aantal keer bijeen en bestudeerde cijfers en trends. Het hoe en waarom van de werkgroep is toegelicht in de ALV van 20 november 2021 met als aantekening dat verandering niet het doel op zich was, maar wel het met elkaar constateren (en vastleggen) van wat er goed gaat en wat er beter (of anders) kan.

Begin 2022

De werkgroep heeft in het eerste kwartaal van 2022 gerapporteerd. De werkgroep kwam tot de conclusie dat het managen van capaciteit de grootste uitdaging is in de komende jaren. Het is een uitdaging, omdat er idealiter meer capaciteit gecreëerd dient te worden voor nieuwe mensen die aan de voorjaarscompetitie willen meedoen én capaciteit voor mensen die niet aan de competitie willen deelnemen, maar wel in de voorjaarscompetitieperiode willen kunnen spelen. Het NGF-bestuur onderschreef de conclusie en stelde een tijdlijn vast op weg naar besluitvorming. Die tijdlijn wordt hieronder samengevat.

Mei 2022

In de ALV van 14 mei 2022 heeft het NGF-bestuur de clubs op de hoogte gebracht van de conclusie van de werkgroep, samen te vatten als '(een gebrek aan) capaciteit'. Hierbij is aangekondigd dat er op 8 juni en 14 juli 2022 bijeenkomsten over dit onderwerp gehouden zouden worden voor clubbestuurders en competitiecoördinatoren.

In de ALV van mei 2022 is tevens een oproep gedaan aan de clubs om zich te verdiepen in voordelen van de NGF-najaarscompetitie. De NGF heeft de vergadering laten weten dat de Najaarscompetitie in 2022 extra gepromoot zal worden onder golfers in de leeftijdscategorie 25-50 jaar. Hierbij is herhaald wat ook uitgesproken is in de ALV van november 2021: de laagdrempelige Najaarscompetitie sluit uitstekend aan op de behoeftes van deze doelgroep die belangrijk is voor een gezonde toekomst van de golfsport. De Najaarscompetitie spreekt jongere golfers aan omdat ze een eigen team met vrienden en vriendinnen kunnen samenstellen en omdat de wedstrijden weinig tijd kosten. De Najaarscompetitie heeft ook een groot voordeel voor banen. De wedstrijden worden in een rustige periode gespeeld (oktober) en omdat de Najaarscompetitie over 18 holes gespeeld wordt, zijn er maar weinig starttijden vereist (per team 45 minuten aan starttijden). De Najaarscompetitie wordt daarom steeds populairder bij golfers én verenigingen: in 2021 deden er al 294 teams van 90 clubs mee.

Juni 2022

Clubbijeenkomst 1

Op 8 juni 2022 heeft de NGF een online bijeenkomst georganiseerd voor clubbestuurders en competitiecommissies. Hierbij waren er vertegenwoordigers van 78 clubs. In dit overleg zijn de door de werkgroep gesignaleerde knelpunten van de voorjaarscompetitie en mogelijke oplossingen besproken. Ook de Najaarscompetitie en promotie hiervan kwam aan de orde. Een ander onderwerp was de deelname van professionals aan de Voorjaarscompetitie. Het doel van de bijeenkomst was het informeren van clubs en het peilen van behoeftes. Er zijn geen besluiten genomen.

Presentatie van de bijeenkomst op 8 juni / Uitslagen van de pollvragen.

Juli 2022

Clubbijeenkomst 2

Als vervolg op de online bijeenkomst van 8 juni is op donderdag 14 juli, in de week van het Big Green Egg Open, een tweede competitiebijeenkomst georganiseerd voor clubbestuurders en competitiecommissies. Hierbij waren er vertegenwoordigers van 38 clubs. Opnieuw zijn de knelpunten van de voorjaarscompetitie besproken, maar op 14 juli zijn tevens conceptoplossingen voorgelegd en de meningen hierover gepeild. Ook de deelname van professionals aan de Voorjaarscompetitie kwam weer aan de orde. Er zijn geen besluiten genomen.

Presentatie van de bijeenkomst op 14 juliFactsheet gemiddelde handicap en leeftijd in de afdelingen en klassen NGF-voorjaarscompetitie 2022: groen scenario / Factsheet rood scenario / Factsheet capaciteitswinst in dagdelen per club bij scenario groen en rood / Uitslagen van de pollvragen.

Juli en augustus 2022

Opvolging van het aangekondigde voornemen om de Najaarscompetitie extra te promoten. Er is een bericht op de website van de NGF geplaatst (Activeer golfers met de Najaarscompetitie) en er zijn artikelen op GOLF.NL gepubliceerd (Doe met je vrienden mee aan de Najaarscompetitie en Najaarscompetitie: "Combinatie van presteren en gezelligheid").

September en oktober 2022

Aan het begin van kwartaal 3 heeft het NGF-bestuur clubbijeenkomst 1 en 2 geëvalueerd. verder is er van 22 september tot en met 10 oktober 2022 via GOLF.NL een representatieve enquête gedaan onder golfers, zowel competitiespelers als niet-competitiespelers.

Clubbijeenkomst 3

Op donderdag 27 oktober 2022 is een bijeenkomst gehouden voor clubbestuurders in de Weerelt van Sport in Utrecht. Hierbij waren er vertegenwoordigers van 38 clubs. In die bijeenkomst is gesproken over voorstellen die op zaterdag 26 november - in de ALV - in stemming gebracht zouden worden. Ook is de hierboven genoemde enquête onder golfers besproken.

De presentatie van 27 oktober / Uitslagen van de pollvragen.

November 2022

Het bestuur van de NGF heeft in de alv van zaterdag 26 november 2022 vier voorstellen ter stemming gebracht.

September 2023

Op 8 september 2023, tijdens een bijeenkomst op het Big Green Egg Open, is toegelicht wat er in 2024 verandert. Klik hier om de presentatie te bekijken.