Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Statistieken golfers en lidmaatschappen 2023

Als onderdeel van het jaarverslag presenteert de NGF elk voorjaar allerlei nationale data. De data geven onder meer inzicht in trends. De gegevens zijn voor de NGF, clubs en banen van groot nut en belang bij het bepalen van beleid. Op deze pagina vind je statistieken van 2023 omtrent het aantal golfers, hun geslacht en hun leeftijd.

Voor onderstaande cijfers is de peildatum 1 april (1 april 2024, 1 april 2023 en 1 april 2022). Een blik op de afgelopen drie jaar geeft een goed beeld van de veranderingen in de golfsport sinds het einde van de coronajaren (de coronacrisis begon in januari 2020 en eindigde in mei 2022).

Golfers en lidmaatschappen

Golf is in de coronaperiode flink gegroeid en die groei zet zich onverminderd voort. De grafiek hieronder laat dat zien. Op 1 april 2024 telde Nederland 422.216 golfers. Dat betekent een stijging van bijna 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Statistieken

Klik op ► voor meer informatie.

Klik hier voor de definitie van 'golfers'Onder golfers verstaan we alle mensen die geregistreerd zijn bij een club die is aangesloten bij de NGF. Golfstart-deelnemers (ruim 600 op de peildatum) worden alleen meegeteld als ze al lid zijn van een golfclub; voor de grote meerderheid geldt dat nog niet. Ook GOLF RAAK! Junioren (ruim 1.300 op de peildatum) worden alleen meegeteld als ze lid zijn van een golfclub; voor de meerderheid geldt dat niet.

Een deel van de golfers is lid van meer dan één club en daarom vermelden we ook altijd het aantal clublidmaatschappen. Het aantal lidmaatschappen op 1 april 2024 bedroeg 440.111, een flinke stijging ten op zichte van het jaar ervoor. De grafiek hieronder laat dat zien.

Statistieken

Lidmaatschappen per clubtype 

Elk jaar geven we ook een beeld van 'golfers met een homecourse' versus 'golfers zonder homecourse'. We hebben de definities aangescherpt en spreken voortaan van 'clubs met gras' en 'clubs zonder gras'. De tabel hieronder toont het aantal lidmaatschappen bij clubs met gras en bij clubs zonder gras. Men dient zich wel bewust te zijn dat het onderscheid 'met gras' en 'zonder gras' aan het vervagen is; dat wordt uitgelegd in de definitie onder de tabel. 

CLUBTYPES 1-4-2024
Lidmaatschappen bij clubs met gras 233.819
Lidmaatschappen bij clubs zonder gras 206.292

 

Klik hier voor de definitie van 'clubs met gras'/'clubs zonder gras'• 'Clubs met gras' zijn NGF-Leden of kandidaat-Leden die gebonden zijn aan één vaste gekwalificeerde golfbaan. Een gekwalificeerde golfbaan is een golfbaan die voldoet aan de criteria gesteld in de NGF-statuten en het huishoudelijk reglement (dat wil zeggen dat de baan onder meer een course en slope rating heeft).Voorbeelden van 'clubs met gras' zijn de Koninlijke Haagsche G&CC en Golfclub Kromme Rijn. 'Clubs zonder gras' zijn clubs die gebonden zijn aan geen of meer dan één gekwalificeerde golfbaan. Voorbeelden van 'clubs zonder gras' zijn ANWB Golf en #Het Rijk Golf.
• Men dient zich wel bewust te zijn dat het onderscheid 'met gras' en 'zonder gras' aan het vervagen is. Steeds meer clubs met gras bieden niet alleen traditionele lidmaatschappen aan (met name lidmaatschappen met volledig speelrecht) maar ook 'handicapregistratielidmaatschappen'. Zo'n tien jaar geleden was de situatie anders, toen werden handicapregistratielidmaatschappen vrijwel alleen door clubs zonder gras aangeboden. Om een beter beeld van de complexe situatie te geven, streven we ernaar om in de toekomst cijfers te presenteren van de belangrijkste hoofdcategorieën (golfers met volledig speelrecht, golfers met parttime speelrechten en handicapregistratieleden).

Het doel: een gezonde golfsport

Het is goed om te zien dat de golfsport blijft groeien en populair is, maar groei 'an sich' is geen doel. Het Strategisch Plan 2021+ van de NGF is gericht op een gezonde golfsport, op de korte en lange termijn. Een van de voorwaarden voor een gezonde golfsport is een goede leeftijdsopbouw van alle golfers. Maar op dit gebied is een zorgelijke situatie ontstaan: vergrijzing. In de periode 2010-2019 is de golfpopulatie gemiddeld vijf jaar ouder geworden. Ook is de verhouding man-vrouw niet gewenst, slechts 32 procent van alle golfers is vrouw. De focus is daarom gericht op het aantrekken van vrouwen en 'jongeren' in de leeftijd van 25-50 jaar. In verband hiermee is op 15 mei 2023 de marketingcampagne Welcome to the club begonnen. 

Gezien de urgentie van verjonging en het verhogen van het percentage vrouwelijke golfers nemen we hieronder het geslacht en de leeftijden van golfers onder de loep.

Vrouwen

De grafiek hieronder laat zien dat het aantal vrouwelijke golfers in de afgelopen twaalf maanden sterker is gegroeid dan in voorgaande jaren.

Statistieken

Maar het percentage vrouwen onder alle golfers neemt licht af, zoals de grafiek hieronder laat zien. De verklaring is eenvoudig: er is een toename van vrouwelijke én mannelijke golfers en de toename van mannelijke golfers is groter dan die van vrouwelijke golfers.

Statistieken

Hieronder zien we de leeftijdsopbouw van alle vrouwelijke golfers. We zien dat een kleine 30 procent van de vrouwelijke golfers onder de 50 is. Dit is niet veranderd ten opzichte van de jaren ervoor. 

VROUWEN

2024 
absoluuut 

2024 
% tov totaal

2023 
% tov totaal
2022 
% tov totaal
Onbekend 0,01% 0,01% 0,02%
0-10 jaar 233 0,17% 0,21% 0.25%
11-20 jaar 3.047 2,26% 2,39% 2,61%
21-30 jaar 9.042 6,72% 6,48% 6,42%
31-40 jaar 8.591 6,38% 6,14% 6,12%
41-50 jaar 15.051 11,19% 12,18% 13,24%
51-60 jaar 37.214 27,66% 27,52% 26,94%
61-70 jaar 33.164 24,65% 24,42% 24,16%
71+ jaar 28.200 20,96% 20,65% 20,94%
Alle leeftijden             134.551  100%     100%   100% 

Vrouwen en mannen

Onderstaande tabel toont de gemiddelde leeftijd van alle vrouwelijke golfers, alle mannelijke golfers en van beide groepen. De gemiddelde leeftijd van alle golfers op 1 april 2024 is 54,53 jaar. De gemiddelde leeftijd van vrouwelijke én mannelijke golfers is in de afgelopen twaalf maanden een fractie gestegen.

GEMIDDELDE LEEFTIJD Man  Vrouw  Totaal
1-4-2024 53,35 57,05 54,53
1-4-2023 53,32 56,87 54,46
1-4-2022 53,05 56,52 54,17

Er is overigens een opvallend verschil tussen de gemiddelde leeftijd van golfers die lid zijn bij 'clubs met gras' en 'clubs zonder gras'. De tabel hieronder laat dit zien. 

GEMIDDELDE LEEFTIJD  Man  Vrouw  Totaal 
Clubs met gras 55,74 59,86 57,12
Clubs zonder gras 50,82 53,57 51,65

Clubs zonder gras trekken dus meer jongere golfers aan dan clubs met gras. Hier zijn verschillende redenen voor, maar wat zeker een rol speelt is dat clubs met gras vaak geen passend aanbod bieden aan jongere generaties (geen passende lidmaatschappen hebben die aansluiten op de behoeftes van jongere golfers). Zoals beschreven in het Strategisch Plan van de NGF is een passend aanbod een cruciale voorwaarde voor een gezonde golfsport. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de NGF-pagina Productdifferentiatie.

Tip
Hoe staat jouw club ervoor wat betreft een goede leeftijdsopbouw en de verdeling van mannen en vrouwen? Vergelijk de nationale leeftijdsverhoudingen en de verhouding man-vrouw met de data van jouw club.

De tabel hieronder geeft een goed beeld van de leeftijdsopbouw van alle golfers anno 2024. Wat onder meer blijkt, is dat meer dan 65 procent van alle Nederlandse golfers 50+ is.

LEEFTIJDEN Man  Vrouw  Totaal % van totaal
Onbekend (foute data) 20 29  0,01%
0-10 jaar 695 233  928  0,22%
11-20 jaar 9.247 3.047 12.294 2,91%
21-30 jaar 27.433  9.042 36.485 8,64%
31-40 jaar 31.469 8.591 40.060 9,49%
41-50 jaar 40.887 15.051 55.938 13,25%
51-60 jaar 69.816 37.214 107.030 25,35%
61-70 jaar 59.420 33.164 92.584 21,93%
71+ jaar 48.668 28.200 76.868 18,21%
Alle leeftijden 287.665 134.551 422.216 100%

Hieronder hebben we de absolute en percentuele veranderingen in de afgelopen jaren op een rij gezet. Dan valt het volgende op.

  • Als we kijken naar de aandelen (percentages) van leeftijdsgroepen, dan laten de leeftijdscategorieën tussen de 21 en 40 jaar in de afgelopen twaalf maanden de grootste percentuele stijgingen zien ten opzichte van het jaar ervoor.
  • De grootste absolute stijgingen zien we terug bij de groepen 61-70 en 71+. Maar ook bij de jonge groep 21-30 is er sprake van een grote stijging in absolute zin (2.378).
  • Het aantal golfers in de leeftijdscategorie 41-50 jaar is opnieuw gedaald. Deze daling is niet direct verklaarbaar..
LEEFTIJDEN 2024-2023
absoluut 
% 2024-2023  % 2023-2022
Onbekend -17 -36,95% -30,3%
0-10 -72 -7,2% -15,61%
11-20 77 0,63% -5,6%
21-30 2.378 6,97% 2,78%
31-40 1.864 4,88% 2,01%
41-50 -2.997 -5,08% -5,48%
51-60 998 0,94% 2,22%
61-70 3.015 3,36% 2,69%
71+ 2.510 3,37% 3,39%
Totaal 7.756 1,87% 1,08%

Welcome to the club

De campagne Welcome to the club is erop gericht om vrouwen en mensen in de leeftijdscategorie 25-50 jaar te interesseren voor de golfsport. Daarom nemen we ook specifiek de leeftijdsgroep 25-50 onder de loep. Als we kijken naar de grafiek hieronder, dan zien we in de afgelopen twaalf maanden een kleine toename van het aantal golfers in de categorie 25-50 jaar. Hier zijn twee opmerkingen op hun plaats.

  • De groei is toe te rekenen aan een toename van het aantal mannelijke golfers, want het aantal vrouwen in de groep 25-50 jaar is licht afgenomen.
  • Onder het kopje 'Mannen en vrouwen' zagen we al dat het het aantal spelers in de groep 41-50 afneemt maar dat het aantal golfers tussen de 21 en 40 jaar toeneemt. Dat de groei van de groep 25-50 klein is, heeft vooral te maken met de afname van golfers in de groep 41-50.
statistieken

Het is positief dat het aantal golfers in de groep 25-50 jaar licht is toegenomen. Maar voor een gezonde golfsport is het belangrijk dat deze leeftijdsgroep ook procentueel toeneemt. Dat was het afgelopen jaar niet het geval. Omdat alle andere leeftijdscategorieën harder zijn gestegen dan de categorie 25-50, kent de groep 25-50 jaar een kleine procentuele daling ten opzichte van het totaal. Dat wordt getoond in de tabel hieronder.

LEEFTIJDEN 2024 
absoluut
2024
% van totaal 
2023
% van totaal
2022 
% van totaal
Totaal 25-50 jaar 120.504 28,54% 28,93% 29,65%
Totaal aantal golfers 422.216 100% 100% 100%

Jeugd

Tot slot de jeugd. Er is al sinds 2013 sprake van een zorgelijke daling van het aantal junioren. Om het tij te te keren, is een nieuw jeugdplan gemaakt. Voor dit plan van de NGF, PGA Holland en GolfTON verwijzen we naar de jeugdpagina van ngf.nl. Hieronder presenteren we de laatste cijfers rondom jeugdspelers (peildatum 1 april 2024, 1 april 2023 en 1 april 2022). Deze recente cijfers bevestigen dat we aan de slag moeten met het werven en activeren van jeugd.

De grafiek hieronder toont een lichte stijging in de afgelopen twaalf maanden van het totale aantal jeugdgolfers t/m 21 jaar. Die stijging is te danken aan een toename van het aantal jongens tot en met 21.

Statistieken
LEEFTIJDEN  2024 2023  2022
Jongens t/m 21 11.868 11.575 12.266
Meisjes t/m 21 3.854 4.015 4.384
Totaal t/m 21 15.722 15.590 16.650

De grafiek hieronder toont een lichte daling van het totale aantal jeugdgolfers tot en met 18 jaar. Ook in deze leeftijdsgroep is er niet sprake van een daling bij de jongens maar wel bij de meisjes.

Statistieken
LEEFTIJDEN  2024  2023 2022 
Jongens t/m 18 6.953 6.912 7.253
Meisjes t/m 18 2.316 2.478 2.748
Totaal t/m 18 9.269 9.390 10.001

Conclusie

Er zijn cijfers die positief stemmen en cijfers die nog niet niet de gewenste richting opgaan. De statistieken tonen het belang aan van uitgekiende marketing (Welcome to the club) en specifieke producten zoals Golfstart en lidmaatschapsoptimalisatie. Het zijn middelen die ons helpen bij het realiseren van twee cruciale voorwaarden voor een gezonde golfsport: een goede leeftijdsopbouw en een lidmaatschapsaanbod dat aansluit op de wensen van golfers.

Ranglijsten

Tot slot tonen we nog enkele ranglijsten die betrekking hebben op jeugdspelers, vrouwelijke golfers, de leeftijdsgroep 25-50 en senioren.

Clubs en jeugdleden t/m 18

Er zijn gelukkig ook golfclubs met grote aantallen en hoge percentages jeugdspelers. Welke clubs hebben het hoogste percentage jeugdleden tot en met 18 jaar? Hieronder staat een top 5 met als peildatum 1 april 2024.

CLUBS EN
JEUGDLEDEN 
T/M 18 JAAR
Aantal  % tov
alle leden 
Aantal leden
totaal 
Kennemer G&CC 142 9,84% 1.443
GC Old Course Loenen 80 9,71% 824
GV De Stok 33 9,32% 354
GC De Dommel 96 9,22% 1.041
The Duke 60 9,19% 653

De club zonder gras met het hoogste percentage jeugdleden tot en met 18 jaar is Club Flogolf. Deze club heeft 32 jeugdleden tot en met 18 jaar en dat is 4,32% van het totaal.

Clubs en jeugdleden t/m 21

Welke clubs hebben het hoogste percentage jeugdleden tot en met 21 jaar? Hieronder staat een top 5.

CLUBS EN
JEUGDLEDEN
T/M 21 JAAR 
Aantal  % tov
alle leden  
Aantal leden
totaal 
GC Old Course Loenen 128 15,53% 824
The Duke 85 13,02% 653
Texelse GC 80 12,97% 617
Hilversumsche GC 159 12,94% 1.229
Amsterdam Old Course 111 12,88% 862

De club zonder gras met het hoogste percentage jeugdleden tot en met 21 jaar is de Nederlandse Studenten Golf Vereniging (NSGV). Deze club heeft 61 jeugdleden tot en met 21 jaar en dat is 8,97% van het totaal.

Clubs en vrouwen

Welke clubs hebben het hoogste percentage vrouwelijke leden? Hieronder staat een top 5.

CLUBS EN
VROUWELIJKE
LEDEN 

Aantal 

% tov
alle leden

Aantal leden
totaal 
Golf Duinzicht 345 53,16% 649
GC Mariënweide 123 49,60% 248
G&CC 't Kruisselt 183 45,98% 398
GC Oostburg 277 44,11% 628
GC Vught 425 43,55% 976

De club zonder gras met het hoogste percentage vrouwelijke leden is Golf Pro Motion. Bij deze club zijn 2.808 vrouwelijke golfers aangesloten en dat is 35,10% van het totaal. 

Clubs en golfers in de groep 25-50 jaar

Welke clubs hebben het hoogste percentage leden in de categorie 25-50 jaar? Hier volgt eerst een top 5 van clubs met gras.

CLUBS MET GRAS
EN LEDEN 25-50 JAAR 
Aantal  % tov 
alle leden
Aantal leden 
totaal 
St. Golfbaan Oss
(verbonden aan Golfbaan
Oijense Zij)
934 43,08% 2.168
GC Ooghduyne 1.135 42,78% 2.653
Harderwold Golf & Events 128 41,97% 305
St. Vlietland Golf Rijswijkse 
(verbonden aan Rijswijkse GC)
189 40,56% 466
St. Twentse Golf Park 271 37,48% 723

Hieronder staat de top 5 van clubs zonder gras.

CLUBS ZONDER GRAS
EN LEDEN 25-50 JAAR 
Aantal  % tov totaal  Aantal leden 
totaal
Nederl. Studenten
Golf Vereniging
451 66,32% 680
St. Mygolfhandicap
479 66,64% 741
Top-Club 587 55,90% 1.050
GolfClub Nederland 8.428 54,56% 15.448
We Are Golf 725 49,83% 1.455

Uit de ranglijsten blijkt dat veel golfers in de categorie 25-50 jaar kiezen voor een club zonder gras of voor een handicapregistratielidmaatschap bij een club met gras. Uit onderzoek blijkt dat de volgende overwegingen ten grondslag liggen aan deze keuze.

  • Veel spelers in de groep 25-50 jaar willen graag op verschillende banen spelen.
  • Veel spelers in de groep 25-50 jaar hebben in deze periode van hun leven weinig tijd voor golf, een handicapregistratielidmaatschap bij een club (met of zonder gras) is op vooralsnog de beste keuze.
  • Clubs met gras hebben vaak geen passend aanbod voor jongere generaties (geen passende lidmaatschappen die aansluiten op de behoeftes van jongere golfers). Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de NGF-pagina Productdifferentiatie.

Clubs en gemiddelde leeftijd

Met het oog op een gezonde leeftijdsopbouw is het aan te bevelen dat clubs goed kijken naar het percentage jeugdspelers onder hun leden en het percentage spelers in de leeftijdsgroep 25-50 jaar. Het is daarnaast verstandig om ook de gemiddelde leeftijd van alle clubleden in de gaten te houden. Hieronder volgen ranglijsten van de clubs met de laagste gemiddelde leeftijd, allereerst de top 5 van clubs met gras.

CLUBS MET GRAS EN
GEMIDDELDE LEEFTIJD 
Gemiddelde
leeftijd 
Aantal leden
totaal 
St. Vlietland Golf Rijswijk
(verbonden aan Rijswijkse GC)
41,23 466
St. Golfbaan Oss
(verbonden aan Golfbaan
Oijense Zij)
44,77 2.168
GC Kralingen 46,46 1.134
Golfmember.nl (verbonden aan
Golfpark Soestduinen)
47,32 982
HollandGolft (verbonden aan
Golf Centrum Noordwijk)
47,53 2.620

Hieronder staat de top 5 van clubs zonder gras.

CLUBS ZONDER GRAS EN
GEMIDDELDE LEEFTIJD 
Gemiddelde
leeftijd
Aantal leden
totaal
Nederl. Studenten
Golf Vereniging
25,90 680
St. Mygolfhandicap
38,82 741
GolfClub Nederland 41,32 15.448
We Are Golf 44,79 1.455
Golf Pro-Motion 45,72 7.999

90+, 95+ en 100+

Voor een gezonde golfsport is een gezonde leeftijdopbouw nodig. Maar dat er veel oudere spelers zijn, is enerzijds heel begrijpelijk en anderzijds ook een grote kracht van de golfsport. Immers, in tegenstelling tot de meeste andere sporten kan golf tot op hoge leeftijd gespeeld worden. En golf houdt de grote groep senioren onder golfers gezond. De sport heeft grote gezondheidsvoordelen op fysiek, mentaal en sociaal gebied (lees hier meer).

Als eerbetoon aan de senioren brengen we het aantal 90-plussers onder alle golfers in beeld. Hoe vaak zij nog spelen, kunnen we niet zeggen. Wel weten we dat op de peildata in de afgelopen jaren nog steeds lid waren van een golfclub. Mochten er actieve 100-plussers zijn onder de leden van jouw club, dan horen we het graag!

90 JAAR EN OUDER Aantal % tov alle golfers 
1-4-2022  402 0.10%
1-4-2023 467 0,11%
1-4-2024 520 0,12%
 
95 JAAR EN OUDER Aantal % tov alle golfers
1-4-2022 51 0,01%
1-4-2023 42 0,01%
1-4-2024 53 0,01%
 
100 JAAR EN OUDER Aantal % tov alle golfers
1-4-2022 20 0,00%
1-4-2023 10 0,00%
1-4-2024 13 0,00%

Lees ook:

Naar de hoofdpagina van het Jaarverslag 2023 (link volgt later).