Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Handicapfeiten en -cijfers van 2023

Als onderdeel van het jaarverslag presenteert de NGF elk voorjaar allerlei nationale data, waaronder interessante nationale handicapfeiten en -cijfers. Bijvoorbeeld de gemiddelde handicap van de Nederlandse golfer.

In onderstaand overzicht kijken we naar de cijfers van 2023, 2022 en 2021. Een blik op de afgelopen drie jaar geeft een goed overzicht van de eerste drie jaar dat de handicap van Nederlandse golfers berekend wordt volgens de formule van het Wereld Handicap Systeem. In het WHS tellen alleen de beste scores van een speler mee voor zijn of haar handicap. Het WHS is in Nederland ingevoerd op 1 maart 2021.

Handicapcijfers

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat spelers hun spelniveau kunnen meten en dat golfers van verschillend niveau op gelijke voet wedstrijden met elkaar kunnen spelen. Het leidt bij veel spelers tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Daarnaast biedt het handicapsysteem voordelen voor golfclubs en -banen. Het geeft inzicht in het spelniveau en de voortgang van leden en biedt een structuur voor wedstrijden en competitie. Daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem. Ter promotie van het handicapsysteem heeft de NGF in 2016 de app GOLF.NL gelanceerd, waarover verderop meer. Bovendien is het mogelijk gemaakt dat golfers ook op par-3 banen qualifying ronden kunnen spelen. Dat was voor 2016 nog niet mogelijk.

Onderstaande tabel toont het aantal golfers met een handicap (54,0 of lager) op 31 december 2023. Het aantal is exclusief golfers met baanpermissie. De tabel laat zien dat het aantal golfers met een handicap in de afgelopen jaren is toegenomen. Maar het percentage golfers met een handicap onder alle golfers is in de afgelopen jaren een fractie afgenomen.

GOLFERS
MET HCP 
Aantal % van totaal aantal golfers  Totaal aantal golfers
Eind 2023 391.503 92,73%
422.193
Eind 2022 387.868
93,03%
416.931
Eind 2021 381.880
93,40%
408.852

Klik hier voor de definitie van 'golfers'Onder golfers verstaan we alle mensen die geregistreerd zijn bij een club die is aangesloten bij de NGF. Golfstart-deelnemers (ruim 600 op de peildatum) worden alleen meegeteld als ze al lid zijn van een golfclub; voor de grote meerderheid geldt dat nog niet. Ook GOLF RAAK! Junioren (ruim 1.300 op de peildatum) worden alleen meegeteld als ze lid zijn van een golfclub; voor de meerderheid geldt dat niet.

De gemiddelde handicap van Nederlanders

De gemiddelde handicap van alle golfers in Nederland met een handicap (54,0 of lager) was op de laatste dag van 2023 36,31. Dat is een fractie lager dan een jaar eerder, zoals de tabel hieronder laat zien. Een patroon door de jaren heen is dat de gemiddelde handicap van mannen lager is dan die van vrouwen. Dat is ook in andere landen het geval.

GEMIDDELDE HCP  Totaal Man  Vrouw
Eind 2023 36,31  34,65 39,94
Eind 2022 36,54 34,92 40,06
Eind 2021 37,10 35,53 40,47

In sommige landen, bijvoorbeeld Amerika, is de gemiddelde handicap veel lager. Hoe kan dat? Klik hier voor een toelichting.In Amerika was de gemiddelde handicap van golfers in 2023 lager dan in Nederland. De gemiddelde handicap van Amerikaanse mannen was 14,0 en van vrouwen 28,0. Hoe kan dat?
Dat komt omdat in de VS lang niet alle golfers een officieel geregistreerde handicap hebben. In Amerika zijn er naar schatting 26,6 miljoen golfers. Er zijn in de VS echter maar zo’n 2.609.000 mannen en 608.000 vrouwen met een officieel geregistreerde handicap (USGA Handicap Index). Amerikanen houden in het algemeen wel bij wat hun speelsterkte is - via een app of website van verschillende aanbieders - maar ze gaan pas een officiële handicap bij de USGA registreren als ze dat leuk vinden of als het een vereiste is om mee te doen aan regionale of clubwedstrijden of om op een topbaan te mogen spelen.
Wat ook een rol speelt: tot enkele jaren geleden was de maximale handicap in de VS 36,0. Pas sinds de invoering van het WHS is de maximale handicap in Amerika 54,0, net als in de rest van de wereld.
In Nederland wordt de handicap van iedere golfer geregistreerd en in Nederland is 54,0 al zo’n 18 jaar de maximale handicap. Maar veel Nederlandse spelers met handicap 54,0 zijn niet actief en dus blijft een grote groep op handicap 54,0 staan (over de groep die handicap 54,0 heeft, lees je meer in de toelichting onder de tabel hieronder). 
In Engeland was de gemiddelde handicap in 2022 17,3 voor mannen en 27,7 voor vrouwen. Voor Engeland geldt ongeveer hetzelfde als voor de VS. Niet alle Engelse golfers hebben een geregistreerde handicap. En de maximale handicap in Engeland was tot de invoering van het WHS 36,4 voor mannen en 40,4 voor vrouwen.

Handicapgroepen

We krijgen een beter inzicht in het Nederlandse spelniveau in de tabel hieronder waarin we inzoemen op handicapgroepen.

GROEP  Totaal
2023 
% 2023
tov
totaal
Totaal
2022 
% 2022
tov
totaal
Totaal
2021 
% 2021
tov
totaal
≤ 4,9
2.724 0.65% 2.722 0,65%
2.522 0.62%
9,9-5,0 7.736 1,83% 7.608 1,82%
7.150 1,75%
15,0-10,0 17.076 4,04% 17.157 4,12%
16.164 3,95%
20,0-15,1 32.057 7,59% 31.804 7,63%
30.439 7,44%
28,0-20,1 70.336 16,66% 68.852 16,51%
66.131 16,17%
36,0-28,1 70.892 16,79% 69.523 16,67%
66.987 16,38%
53,9-36,1 104.329 24,71% 94.519 22,67%
87.137 21,31%
54,0 86.353 20,45% 95.683 22,95%
105.350 25,77%
Baan-
permissie
30.690 7,27% 29.063 6,97%
26.972 6,60%
Totaal 422.193 100% 416.931 100%
408.852 100%

Klik hier voor een toelichting op de tabel hierboven, met name de categorie 54,0. • Er zijn veel golfers die precies handicap 54,0 hebben. Daarom is dit een aparte categorie in de tabel hierboven.
- In de groep 54,0 zitten veel spelers die in het verleden GVB hebben behaald. Hun GVB is bij de afschaffing van het golfvaardigheidsbewijs in 2012 omgezet in handicap 54,0.
- Een groot deel van de groep 54,0 is op handicapgebied inactief (wat niet wil zeggen dat ze als golfer inactief zijn en nooit rondjes spelen): van de 86.353 spelers in categorie 54,0 in 2023 hebben 79.163 golfers (91,67%) geen qualifying scores ingeleverd sinds de omzetting van GVB in handicap 54,0.
- De overige golfers in de groep 54,0 (ongeveer 8%) bestaan bijvoorbeeld uit golfers die na het spelen van een eerste scorekaart precies handicap 54,0 behaalden. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om senioren die in het verleden een handicap onder de 54,0 hebben gehad maar wiens handicap op basis van qualifying scores naar 54,0 is gestegen.
• De tabel hierboven laat zien dat de categorie 54,0 in de afgelopen jaren flink kleiner is geworden en de categorie 53,9-36,1 flink groter. Voor een deel gaat het hierbij om (nieuwe) golfers die na het inleveren van q scores de categorie 54,0 verlaten en naar de groep 53,9-36,1 'promoveren'. Maar de afname van de categorie 54,0 heeft ook te maken met de leeftijd van spelers in deze groep. Elk jaar komt een groep 'GVB'ers' op een leeftijd dat ze stoppen met golf.
• In de tabel hierboven is ook het aantal golfers met baanpermissie in kaart gebracht. Dit zijn veelal nieuwe golfers die al wel lid zijn van een bij de NGF aangesloten club maar nog geen handicap hebben behaald. Elk jaar 'verhuizen' veel golfers met baanpermissie naar een van de handicapcategorieën. Maar in de jaren dat golf groeit, wordt de groep 'baanpermissie' ook weer aangevuld met nieuwe golfers die de sport recent hebben opgepakt en lid zijn geworden van een club.
• Klik hier voor een uitgebreide versie van de tabel hierboven waarbij het aantal mannen en vrouwen is uitgesplitst.

Lage handicappers

In de tabel hierboven is te zien dat er nu (31 december 2023) 2.724 golfers zijn met een handicap onder de 5,0, iets meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal 'single-digit handicappers' (golfers met een handicap onder de 10,0) is licht gestegen. Het zijn er nu 10.460, zoals de tabel hieronder toont.

GROEP Golfers met hcp ≤ 9,9
% van alle golfers
Eind 2023 10.460
2,48%
Eind 2022 10.330 
2,48%
Eind 2021 9.672
2,37%

Golfers met handicap 36 en lager

Uit de cijfers in de tabel 'Handicapgroepen' blijkt ook dat er nu (31 december 2023) 200.758 golfers zijn met een handicap van 36,0 en lager. Dat is 47,57 procent van alle golfers. De groep 36,0 en beter is een belangrijke graadmeter, want deze spelers zijn in het algemeen golfers voor het leven en actief met golf bezig.

GROEP Golfers met
handicap ≤ 36,0
% van alle golfers
Eind 2023 200.821 
47,57%
Eind 2022 197.666
47,41%
Eind 2021 189.393
46,32%

Jaar van handicap

Van alle golfers die nu (31 december 2023) een handicap hebben (391.503) behaalden er maar liefst 27.064 hun handicap in het kalenderjaar 2023. De tabel hieronder laat dit zien. In 2022 behaalden 28.602 van de nu nog steeds actieve golfers hun handicap en in 2021 38.922. En 269.940 golfers behaalden hun handicap in de jaren voor 2021. 

ACTIEVE GOLFERS EN
JAAR DAT ZE HUN HCP
HAALDEN 
Aantal % van totaal aantal
golfers met hcp
2023 27.039 6,91%
2022 28.602
7,31%
2021 38.922
9,94%
Voor 2021 296.940
75,85%
Totaal 391.503 100%

Qualifying scores

In 2023 zijn in totaal 1.521.023 qualifying scores binnengekomen in de NGF-handicapdatabase en het merendeel daarvan betreft scores gemaakt in 9-holes ronden (jaarlijks bijna 60 procent). Dat wordt hieronder getoond. Het gaat in de tabel hieronder om de optelsom van twee soorten scores:

  • wedstrijdscores (scores gemaakt door deelnemers aan qualifying wedstrijden);
  • 'general play'-scores (scores die golfers hebben ingevoerd na een qualifying ronde met vrienden).

Het totale aantal q scores in 2023 is veel lager dan in 2022 en dat heeft voor een zeer groot deel te maken met slecht weer. De maanden januari, februari, maart, juli en november van 2023 waren zeer nat. Er kwamen in die maanden dan ook aanzienlijk minder q scores binnen dan in dezelfde maanden van 2022. 

Q SCORES  Totaal 9 holes 18 holes
2023 1.523.885 905.036 (59,39%) 618.849
2022 1.910.587 1.106.791 (57,93%) 803.796
2021 2.122.730 1.242.129 (58,52%) 880.610

Topmaanden

Het weer is ook de reden dat de meeste qualifying ronden en wedstrijden in de zomerperiode worden gespeeld. Onderstaande tabel toont per kalenderjaar de maand waarin de meeste q scores binnenkwamen. In 2023 en 2021 was juni de maand waarin de meeste q scores werden ingevoerd.

TOPMAAND Maand Aantal q scores
2023 Juni 273.514
2022 Augustus 294.380
2021 Juni 303.044

Vrouwen vs mannen

De tabel hieronder toont het aantal qualifying scores van vrouwen en het percentage hiervan ten opzichte van alle ingeleverde q scores. Het aandeel vrouwelijke golfers in Nederland is 31,9 procent, maar het aantal q scores van vrouwen zit in de afgelopen jaren ver onder dat percentage van 31,9.

Q SCORES
VAN VROUWEN
aantal % van alle q scores
2023 370.014
24,28%
2022 495.910 25,96%
2021 504.901 23,79%

Zoals omschreven in het Strategisch plan 2021+ streeft de NGF naar een hoger percentage vrouwelijke golfers. In lijn daarmee zou het goed zijn als clubs vrouwelijke golfers aanmoedigen om vaker een qualifying score in te leveren. Waarom? Een handicap bijhouden betekent dat een golfer inzicht krijgt in zijn of haar speelsterkte en dat motiveert veel spelers om meer te spelen, les te nemen en beter te worden. En wie vooruitgang boekt, heeft meer plezier. Dat bindt golfers aan de sport en enthousiaste golfers (m/v) enthousiasmeren op hun beurt weer (vrouwelijke) vrienden en familieleden voor de golfsport.

Genoeg scores voor een reële handicap

Hoe meer spelers een handicap bijhouden, hoe beter dit is voor de golfsport, want het handicapsysteem leidt zoals eerder gezegd bij veel spelers tot meer golf en tot meer plezier. En hoe meer scores een golfer inlevert, hoe beter de handicap van de speler 'klopt' (hoe beter de handicap zijn of haar speelsterkte reflecteert). Om die reden is het goed als clubs hun leden aanzetten om geregeld een qualifying score in te leveren of mee te doen aan een qualifying wedstrijd.

Idealiter levert een speler elk jaar een aantal q scores in (hoe meer, hoe beter) en heeft een speler 20 scores in zijn of haar 'handicaprecord' (handicapgeschiedenis), want dan werkt het WHS op z'n best (dan is de handicap van een speler een goede weergave van zijn of haar vaardigheid). Onderstaande tabel toont het aantal spelers dat op 31 december 2023 lid was van een golfclub en sinds de invoering van het WHS (1 maart 2021) 20 of meer qualifying scores heeft ingeleverd. Dat zijn er 81.880.

≥20 Q SCORES
SINDS 1 MAART 2021
Aantal % van alle golfers 
Eind 2023 81.880 19,39%

'Buitenlandse scores'

Met vakantie in het buitenland en qualifying spelen? Dat kan, want een golfer kan 'een buitenlandse score' (een qualifying score op een baan buiten Nederland) invoeren in de app GOLF.NL of via de handicapsoftware van zijn of haar club. Vertel het door! Gelukkig zijn er elk jaar al veel golfers die gebruik maken van deze mogelijkheid. De tabel hieronder toont de aantallen buitenlandse scores in de afgelopen jaren. Het gaat hierbij grotendeels om vakantieronden, maar het betreft ook scores van NGF-golfers die vlakbij de grens wonen en geregeld op een baan in België of Duitsland spelen. 

'BUITENLANDSE
SCORES'
Aantal % van alle q scores
2023 40.384
2,65%
2022 70.115 3,67%
2021 45.235 2,13%

Wedstrijdscores vs general play

Qualifying scores zijn zoals hierboven uitgelegd onder te verdelen in wedstrijdscores en scores gemaakt in ronden met vrienden (general play). In de tabel hieronder tonen we het aandeel dat wedstrijdscores innemen. 

Q WEDSTRIJDSCORES  Aantal % van alle q scores 
2023 395.101  25,93%
2022 480.368 25,14%
2021 356.584 16,80%

Eerder in dit jaaroverzicht zagen we dat vrienden die met elkaar qualifying spelen in de meerderheid van de gevallen een 9-holes q ronde spelen. Maar als we kijken naar q wedstrijdscores, dan zijn het in de meerderheid van de gevallen 18-holes scores. Er is echter wel sprake van een stijgend aantal 9-holes wedstrijdscores. Dat laat de tabel hieronder zien.

Q WEDSTRIJDSCORES  % 9 holes  % 18 holes 
2023 33,37% 66,63%
2022 32,76% 67,24%
2021 31,91% 68,09%

In 2023 is een onderzoek begonnen naar het objectiveren van course ratings (waarover je hier meer leest) en als onderdeel van dit onderzoek wordt een score-analyse gedaan. Wat opvalt bij die analyse is dat er in wedstrijden veel minder goed gescoord wordt dan in ronden met vrienden. Dat wil zeggen: als we kijken naar hoe vaak spelers 'hun handicap spelen' (hoe vaak spelers een dagresultaat behalen gelijk aan of beter dan hun handicap), dan gebeurt dat in qualifying wedstrijden veel minder vaak dan in qualifying ronden met vrienden. Dit zien we terug op vrijwel alle banen en bevestigt een trend die handicapcommmissies waarnemen: dat heel veel spelers alleen maar goede qualifying scores invoeren. Deze golfers besluiten pas na afloop van een ronde of ze een score willen laten meetellen voor hun handicap, en als de score goed is voeren ze die in. Dit is in strijd met de handicapregels maar het gebeurt vaak. Handicapcommissies verwijzen we in dit verband naar het artikel Wat kunnen we doen aan spelers die alleen goede scores inleveren?

Tip
Hoe verhoudt de handicapopbouw op jouw club zich met de nationale cijfers? Hoeveel van je leden hebben sinds de invoering van het WHS 20 scores in hun handicapgeschiedenis? Hoe wordt er gescoord in clubwedstrijden ten opzichte van ronden met vrienden? Verzamel de data van jouw club en zet ze af tegen de nationale cijfers. Je krijgt interessante inzichten en je leden vinden het leuk om de handicapcijfers van de club op een rij te zien.

Oefenscores

In de app GOLF.NL en via de handicapsoftware van clubs kunnen golfers ook 'oefenscores' invoeren. Dit zijn scores die niet meetellen voor de handicap van een golfer maar die de speler wel inzicht geven in zijn of haar spelniveau. Een speler die een oefenscore invoert, krijgt namelijk het dagresultaat van zijn of haar oefenronde te zien. Is het dagresultaat gelijk of beter dan de handicap van de speler, dan heeft hij of zij goed gescoord. De NGF moedigt aan dat golfers oefenscores invoeren en op deze manier hun niveau meten.

In 2023 waren er minder q scores dan een jaar eerder en zo waren er in 2023 ook minder oefenscores dan in 2022.

OEFENSCORES Aantal
2023 208.176
2022 264.857
2021 295.490

De app GOLF.NL

De NGF heeft in 2016 de app GOLF.NL gelanceerd. Het hoofddoel van deze stap was om het spelen van qualifying ronden en het bijhouden van een handicap eenvoudiger te maken. Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat golfers op gelijke voet tegen en met elkaar kunnen golfen. Daarnaast is het een manier voor de golfers om hun vooruitgang te kunnen meten en dat geeft een extra uitdaging aan de sport. Hoe lager de drempel is om qualifying scores in te leveren, hoe meer golfers het handicapsysteem gebruiken en hoe meer qualifying scores er ingeleverd worden. De tabel hieronder laat zien dat de app GOLF.NL steeds meer gebruikt wordt. 

Q SCORES VIA DE
APP GOLF.NL
Aantal % van alle q scores 
2023 952.532 62,51%
2022 1.110.354 58,12%
2021 1.197.870 56,43%

De app GOLF.NL is in april 2024 vernieuwd. De app is nu ook toegankelijk voor nieuwe golfers die nog niet lid zijn van een club. Zij worden begeleid bij hun eerste stappen in golf en naar banen en clubs in hun regio geleid. Lees hier meer.

Kies je tee

Of het nou gaat om een qualifying ronde of een recreatief rondje dat niet meetelt voor de handicap, al meer dan 20 jaar stimuleert de NGF dat golfers van 'de juiste tee' spelen. Als iemand speelt van de kleur tee die past bij zijn of haar spelniveau, dan ervaart de golfer meer spelplezier en succesbeleving. Meer hierover is te lezen op de pagina over de campagne Kies je tee.

Veel clubs promoten 'Kies je tee' en daardoor wordt de gele tee steeds minder als de 'herentee' gezien. En de rode tee wordt minder vaak beschouwd als de 'damestee'. Maar oude gewoontes slijten langzaam. Nog steeds spelen veel mannen van de gele tee, terwijl ze misschien op basis van hun slagafstand of spelniveau veel meer plezier zouden hebben van blauw of rood. Zo zijn sommige vrouwen erbij gebaat om van oranje te spelen in plaats van rood.

Er zijn nu (mei 2024) 151 locaties met tenminste één lus met een oranje tee. Clubs die nog geen oranje tees hebben, moeten zeker overwegen om die aan te leggen. Je doet er veel spelers - met name beginners, kinderen en ouderen - veel plezier mee. Ook verdient het aanbeveling om 'een kleine baan in de grote baan' te realiseren (meer hierover lees je hier).

Wat betreft de teekeuzes van golfers, beschikken we alleen over de cijfers van qualifying ronden en wedstrijden. Hieronder staan de cijfers van de afgelopen drie jaar. Vetgedrukt zijn de meest gekozen teekleuren door mannen (geel) en vrouwen (rood). 

Q SCORES
PER TEEKLEUR 
2023 2022  2021 
Heren zwart 196 (0%) 175 (0%) 105 (0%)
Heren wit 33.031 (3%) 37.470 (3%) 43.082 (3%)
Heren geel 882.034 (79%) 1.087.754 (80%) 1.246.357 (81%)
Heren blauw 77.247 (7%) 83.662 (6%) 78.360 (5%)
Heren rood 123.060 (11%) 143.937 (11%) 156.383 (10%)
Heren oranje 6.041 (1%) 7.922 (1%) 9.742 (1%)
Q SCORES
PER TEEKLEUR 
2023 2022 2021
Dames geel 14.491 (4%) 21.550 (4%) 23.421 (4%)
Dames blauw 17.746 (5%) 22.337 (4%) 25.212 (5%)
Dames rood 320.967 (89%) 422,677 (88%) 479.278 (88%)
Dames oranje 8.566 (2%) 12.916 (3%) 15.518 (3%)

'Buitenlandse scores' zijn niet verwerkt in de tabel hierboven.

Ranglijsten

Tot slot van dit jaaroverzicht tonen we nog enkele opmerkelijke ranglijsten die betrekking hebben op banen, clubs en golfers.

Banen met de meeste q scores

Op welke locaties zijn in 2023 de meeste 18-holes qualifying ronden gespeeld? De tabel hieronder toont de top 10. Het gaat hierbij alleen om 18-holes q scores van leden en gasten, de qualifying wedstrijdscores hebben we niet meegeteld.

18-HOLES Q
SCORES IN 2023 
Aantal
Spaarnwoude 5.215
Het Rijk van Nijmegen 5.190
Het Rijk van Nunspeet 5.124
Swinkelsche 4.905
BurGolf De Purmer 4.809
Cromstrijen 4.799
Prise d'Eau 4.618
Liemeer 4.503
Landgoed Bergvliet 4.407
Wilnis 4.332

En op welke golflocaties zijn in 2023 de meeste 9-holes qualifying ronden gespeeld? De tabel hieronder toont de top 10 (wedstrijdscores zijn niet meegeteld).

9-HOLES Q
SCORES IN 2023
Aantal
Delfland 37.855
Spaarnwoude 23.534
Bentwoud 15.512
De Hoge Dijk 13.973
Prise d'Eau 13.947
Regthuys 10.472
Heelsum 10.190
Amsteldijk 10.091
Het Rijk van Nijmegen 9.885
De Scherpenbergh 9.861

Het is wellicht overbodig om te zeggen maar het gaat hierboven niet om het aantal reserveringen of het aantal ronden dat is gespeeld op de genoemde golflocaties. De cijfers hierboven geven alleen weer hoeveel qualifying ronden er in 2023 zijn gespeeld op 'lussen' van deze golflocaties. 

Golfers met de meeste q scores

Sommige golfers spelen nooit qualifying, anderen voeren bij vrijwel elk rondje hun score in. Het zijn twee extremen waarvan de laatste een groot voordeel heeft: wie altijd qualifying speelt, heeft een zeer betrouwbare handicap die gebaseerd is op recente scores.

We waren nieuwsgierig hoeveel qualifying scores er zijn ingediend door de meest actieve handicappers. We weten dat sommige golfers tientallen q scores per jaar inleveren, maar ook wij zijn verrast door het aantal kaarten dat de winnaar van 2023 'boekte'. Deze golfer speelde in 2023 224 keer qualifing! We mogen vanwege de AVG geen namen en rugnummers noemen dus we zijn bewust vaag in onderstaande top 10 van q spelers in 2023. In de tabel hieronder staan overigens golfers van allerlei leeftijden: de jongste is 28 en de oudste 71.

M/v Homeclub in Q
wedstrijd-
scores
Q scores  Totaal
q
scores
M N-Brabant 1 223 224
M Z-Holland 0 206 206
M Groningen 19 173 192
M Gelderland 16 166 182
M N-Holland 25 155 180
M Z-Holland 0 171 171
M Z-Holland 21 148 169
M Z-Holland 2 157 159
M N-Brabant
2 157 159
M Groningen 0 154 154

In de top 10 van 2023 hierboven staat geen vrouwelijke golfer maar de 'winnaar' onder de vrouwen verdient ook lof: ze speelde in 2023 118 qualifying ronden.

M/v Homeclub in  Q
wedstrijd-
scores 
Q scores  Totaal
q
scores 
V N-Holland 8 110 118

Clubs met de meeste q scores

Dit jaaroverzicht beëindigen we met een ranglijst van de clubs waarvan de leden in 2023 de meeste qualifying scores inleverden op Nederlandse en buitenlandse banen. Het zal niet verbazen dat de club met de meeste leden (ANWB Golf, met meer dan 58.000 aangesloten golfers) op de eerste plaats staat. Er staan in totaal vijf grote 'clubs zonder gras' in de top 10, maar ook vijf 'clubs met gras'. Men dient zich wel bewust te zijn dat het onderscheid 'met gras' en 'zonder gras' aan het vervagen is; dat wordt uitgelegd in de definitie onder de tabel.

CLUBS MET 
MEESTE Q 
SCORES 
Aantal Gemiddeld
aantal q
kaarten
per lid 
Aantal leden op 
31-12-203 
ANWB Golf* 101.837 1,7 58.607
GolfClub Nederland* 37.353 2,4 15.463
Golfbaan Delfland 26.017 3,5 7.487
Stichting Golfsport* 22.588 0,5 45.744
Golf Club Prise d'Eau 18.609 5,3 3.522
Veren. United Golfclub* 17.608 1,2 14.443
GolfVereniging Nederland* 16.807 2,0 8.288
Golfclub Spaarnwoude 15.888 8,1 1.917
Golfclub Het Rijk van Nijmegen 15.429 8,0 1.925
Golfclub Zeewolde 15.240 6,3 2.408

* 'Clubs zonder gras'. 

Klik hier voor de definitie van 'clubs met gras'/'clubs zonder gras'• 'Clubs met gras' zijn NGF-Leden of kandidaat-Leden die gebonden zijn aan één vaste gekwalificeerde golfbaan. Een gekwalificeerde golfbaan is een golfbaan die voldoet aan de criteria gesteld in de NGF-statuten en het huishoudelijk reglement (dat wil zeggen dat de baan onder meer een course en slope rating heeft).Voorbeelden van 'clubs met gras' zijn de Koninlijke Haagsche G&CC en Golfclub Kromme Rijn. 'Clubs zonder gras' zijn clubs die gebonden zijn aan geen of meer dan één gekwalificeerde golfbaan. Voorbeelden van 'clubs zonder gras' zijn ANWB Golf en #Het Rijk Golf. 
• Men dient zich wel bewust te zijn dat het onderscheid 'met gras' en 'zonder gras' aan het vervagen is. Steeds meer clubs met gras bieden niet alleen traditionele lidmaatschappen aan (met name lidmaatschappen met volledig speelrecht) maar ook 'handicapregistratielidmaatschappen'. Zo'n tien jaar geleden was de situatie anders, toen werden handicapregistratielidmaatschappen vrijwel alleen door clubs zonder gras aangeboden. Om een beter beeld van de complexe situatie te geven, streven we ernaar om in de toekomst cijfers te presenteren van de belangrijkste hoofdcategorieën (golfers met volledig speelrecht, golfers met parttime speelrechten en handicapregistratieleden).

Algemene informatie over het handicapsysteem is te vinden op ngf.nl/whs. Lees ook:

Naar de hoofdpagina van het Jaarverslag 2023 (link volgt later).