Terug naar Nieuwsoverzicht

Aanpassing btw-vrijstelling sportaccommodaties

25 mei 2018

De btw-sportvrijstelling moet door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie worden aangepast. Gemeenten en sportstichtingen raken daarmee het recht kwijt op aftrek van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sportverenigingen. Het NOC*NSF meldde dit nieuws in haar recente nieuwsbrief.

Dit leidt tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren komt er een subsidieregeling voor sportaccommodaties van 87 miljoen euro voor sportverenigingen en een compensatie voor gemeenten van 153 miljoen euro.

Vanuit de sport heeft een delegatie vanuit de Atletiekunie, NGF, KNKV, KNSB, KNGU, KNHB, KNLTB, KNVB, KNZB, NBB, NTTB, Nevobo, KNHS, het Watersportverbond, SWS en NOC*NSF twee keer een gesprek gevoerd met VWS over de regeling in de afgelopen maanden. Naar verwachting gaat de regeling er zo uit zien dat verenigingen en stichtingen jaarlijks 20% van de investeringen in en onderhoud van de accommodatie en materiaalkosten kunnen aanvragen in een subsidie.

Daarnaast ziet het er naar uit dat er een extra subsidie komt op maatregelen die de duurzaamheid en toegankelijkheid van de accommodatie verbeteren van 15% van het investeringsbedrag. Over de minimum en maximum te subsidiëren bedragen wordt nog gesproken. De subsidie gaat in op 2 januari 2019. Eind juni zal de regeling worden gepubliceerd zodat verenigingen voldoende tijd hebben om er op in te kunnen spelen.

Het ministerie van VWS is met het ministerie van Financiën in overleg over een overgangsregeling. Zonder overgangsregeling geldt er een herzieningstermijn van 10 jaar voor de aftrek van btw op investeringen in onroerende zaken. Stel dat een stichting in 2018 een investering doet, dan moet de btw-aftrek die in het jaar van investeren wordt ontvangen in de negen daarop volgende jaren worden herzien.

De inzet van VWS voor de overgangsregeling is dat verenigingen die al een investering hebben gedaan in de afgelopen 10 jaar geen nadeel ondervinden. De definitieve regeling zal in het Belastingplan op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

Het NOC*NSF meldt: "We krijgen van veel verenigingen de vraag of het verstandig is om dit jaar te investeren in de accommodatie of te wachten. Wij geven daarbij aan dat het raadzaam is om te wachten tot de subsidieregeling is gepubliceerd eind juni en bekend is hoe het wordt omgegaan met de herzieningstermijn in het belastingplan in september."