Terug naar Nieuwsoverzicht

Update: wijziging btw-sportvrijstelling is definitief, aanvraag subsidie vanaf heden mogelijk

10 januari 2019

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

Hoe zat het ook alweer? In de loop van 2017 werd bekend dat in de btw-wetgeving de sportvrijstelling zou gaan veranderen. De vrijstelling hield tot 2019 concreet in dat verenigingen op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om sportdeelname te stimuleren. Deze vrijstelling moet vanaf 2019 ruimer worden geïnterpreteerd. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de vrijstelling ook geldt voor diensten aan niet-leden én voor de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie. Vanaf 2019 is de vrijstelling daarom van toepassing op diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport, verricht door sportorganisaties zonder winstoogmerk (verenigingen, stichtingen en andere sportorganisaties, mits die dus geen winstoogmerk hebben). Of een sportorganisatie een winstoogmerk heeft luistert nauw, de btw-wetgeving kent hiervoor specifieke eisen. Dit moet van geval tot geval beoordeeld worden. Daarnaast geldt de vrijstelling enkel voor diensten die onontbeerlijk zijn voor de sportbeoefening. Als de sportvrijstelling van toepassing is betekent dat dus niet dat álle activiteiten van de sportorganisatie daar onder vallen. Horeca is bijvoorbeeld uitgezonderd. Voor de activiteiten die niet onder de sportvrijstelling vallen kan (onder voorwaarden) een andere btw-vrijstelling van toepassing zijn (de fondswervingsvrijstelling).

Compensatie nadeel
De wetswijziging leidt voor veel sportorganisaties (zonder winstoogmerk) tot een financieel nadeel. Een concreet gevolg van de toepassing van de sportvrijstelling is namelijk dat btw op kosten en investeringen in de accommodatie (veelal 21%) niet langer in aftrek kan worden gebracht. Daar staat weliswaar tegenover dat ook geen btw meer hoeft te worden afgedragen aan de Belastingdienst, maar daarvoor gold voorheen het btw-tarief van 6% (het verlaagde tarief is met ingang van 2019 overigens gewijzigd naar 9%).

In 2017 werd al besloten dat dit nadeel compensatie verdient, maar was het nog niet duidelijk hoe dat zou gebeuren. In de zomer van 2018 werd duidelijk dat vanaf 1 januari 2019 een jaarlijkse subsidiepot van 87 miljoen beschikbaar is. De nieuwe subsidieregeling (‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’) heeft tot doel dat voor bepaalde uitgaven met betrekking tot de sportaccommodatie subsidie kan worden verkregen, om het btw-nadeel (deels) op te vangen. De subsidie bedraagt 20% van de uitgaven (inclusief btw). 

Voor bepaalde duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen kan nog 15% aanvullende subsidie worden aangevraagd. Voor meer inhoudelijke informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden verwijzen wij naar de onderstaande documenten

Presentatie bijeenkomst 17 januari 2019

Algemene informatie en Q&A

Presentatie bijeenkomst 17 januari 2019

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties

Bij de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties