Terug naar Nieuwsoverzicht

Wat zijn de gevolgen van de verruiming van de btw-sportvrijstelling in 2019?

23 februari 2018

De maatregel zat er al enkele jaren aan te komen. Voor het eerst wordt nu echter een concrete datum genoemd: in zijn startnota heeft het kabinet aangegeven dat het de sportvrijstelling per 1 januari 2019 wil wijzigen. Dat heeft gevolgen voor de aftrek van btw voor golfverenigingen.
In de Nederlandse fiscale regelgeving staat nu nog dat alle nauw met de sportbeoefening samenhangende diensten van een sportvereniging aan haar leden zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Het Europese Hof van Justitie heeft naar aanleiding van het Bridport and West Dorset Golf Club-arrest aangegeven dat btw-vrijstelling ook moet gelden voor diensten aan niet-leden. Het kabinet gaat die aanpassing nu doorvoeren.
 

Het gevolg van deze wetswijziging zal zijn dat de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door organisaties zonder winstoogmerk niet meer belast is tegen het verlaagde btw-tarief van nu nog 6%. In veel gevallen zal de sportvrijstelling daarop van toepassing zijn. De btw op de kosten en investeringen van de sportaccommodatie (veelal 21% btw en dus heel voordelig voor exploitanten) is dan niet langer terug te vorderen.  

Compensatie en overgangsregeling

Het kabinet heeft aangegeven de maatregel niet te beschouwen als een bezuiniging. Daarom komt er een overgangsregeling voor bestaande situaties, zodat geen herzienings-btw hoeft te worden terugbetaald. De inhoud van deze overgangsregeling is nog niet bekend. Bovendien zullen gemeenten en sportverenigingen gecompenseerd worden voor de btw-schade die zij lopen als gevolg van de verruimde sportvrijstelling. Deze compensatie zal gelijk zijn aan de extra opbrengsten voor de overheid en is verdeeld in 153 miljoen euro voor gemeenten en 88 miljoen voor sportverenigingen. Hoe de compensatie voor de sportverenigingen wordt vormgegeven is ook nog niet geheel duidelijk, maar de compensatie heeft betrekking op bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. Aanvragen zijn mogelijk voor amateursportverenigingen die lid zijn van een bij het NOC*NSF aangesloten organisatie ofwel een stichting die voor amateursport zijn. De precieze regelingen volgen nog , uiterlijk 1 juli 2018 is meer bekend.

Overleg met sportbonden

Het ministerie van VWS  is een werkgroep opgestart van sportbonden, NOC*NSF en andere relevante stakeholders om in gesprek te gaan over een subsidieregeling voor de 87 miljoen euro. Eerder is al afgesproken dat het geld daar terecht moet komen waar het nadeel zit. Dat is een voorwaarde voor de compensatie. Het wordt dus een regeling voor sportaccommodaties. 

Bijeenkomsten voor golfclubs

Op 25 april volgt weer een nieuw overleg met het ministerie van VWS. In de maanden mei en juni organiseert de NGF een aantal bijeenkomsten voor clubs omtrent dit onderwerp en zal zij haar Leden schriftelijk op de hoogte houden van alle actuele ontwikkelingen.