Terug naar Nieuwsoverzicht

Meedenken over het beleidsplan

17 september 2019

Het najaarsoverleg op het KLM Open, afgelopen zondag, was het startpunt van gesprekken met de Nederlandse golfclubs over het nieuwe beleidsplan van de NGF.

Zoals aangekondigd in de alv van mei stond het nieuwe beleidsplan centraal bij de jaarlijkse najaarsbijeenkomst voor voorzitters van verenigingen. Op The International, gastheer van de 100ste editie van het KLM Open, lichtten NGF-directeur Jeroen Stevens en NGF-bestuurslid Alfred Levi toe hoe de golfbond samen met de leden – de verenigingen – tot een nieuwe visie wil komen. “Het NGF-bestuur is het beleidsplan aan het voorbereiden en we willen dat alle clubs erachter staan, dat men het niet ervaart als iets dat opgelegd wordt”, aldus Levi, lid van het NGF-bestuur met de portefeuille marketing & communicatie. “We treden daarom in gesprek met de clubs en daar maken we vandaag een begin mee. We leggen vandaag zes stellingen voor die onze gedachten tot nu toe reflecteren. Aan de hand van deze stellingen kunnen we vanochtend een gerichte discussie voeren.”

NGF-directeur Stevens benadrukte in de bijeenkomst met 140 clubvertegenwoordigers dat de discussie op het KLM Open het startpunt is van de vorming van een gezamenlijke visie. “Dit is de eerste keer dat we hierover praten, niet de laatste keer. Na vandaag vervolgen we de gesprekken met clubs en alle verenigingen worden uitgenodigd om input te leveren. Pas als we het eens zijn over een visie gaan we een plan maken hoe we de visie kunnen realiseren.”

Eerste reacties

De vertegenwoordigers van de clubs werden opgedeeld in groepen om onder leiding van een groepsleider een discussie te voeren over de stellingen. Na afloop gaven de groepsleiders een samenvatting van de reacties in de geanimeerde gesprekken.

Stelling 1 - De NGF vindt het van primair belang dat ALLE golfers plezier hebben aan de sport
“Er is eensgezindheid dat golf een sport voor iedereen is en dat golf meer dan een sport is: het is een beleving”, zei groepsleider Paul Baumann (voorzitter van Golfclub ’t Zelle). “In de discussie over deze stelling kwam naar voren dat golf nog laagdrempeliger moet worden, dat golfclubs in het algemeen nog te gesloten zijn en te traditioneel denken.”

Stelling 2 - Het op de lange termijn gezond houden van de golfsport is wellicht de belangrijkste taak van de NGF. Dat betreft de sector (het ecoysteem), het verenigingsleven, de bedrijfsvoering, de banen en accommodaties.
“De clubvertegenwoordigers vinden niet dat het op de lange termijn gezond houden van de golfsport wellicht de belangrijkste taak van de NGF is, ze vinden dat het dé belangrijkste taak is”, aldus groepsleider Caroline Huyskes (penningmeester van de NGF). “Verder is men het eens dat het belangrijk is om heel goed met de golfers te communiceren over duurzaam golfbaanbeheer, in hoeverre golfbanen er anders gaan uitzien. In de discussies die ik bijwoonde rees de vraag voor welke zaken andere belangrijke partijen zoals de NVG en PGA Holland verantwoordelijk zijn. Ook kwam de vraag op of de NGF een adviserende rol moet spelen wat betreft de financiële gezondheid van golfclubs.”

Stelling 3 - De NGF ziet het als belangrijke taak verbinder te zijn tussen alle partijen in de golfwereld, alle aspecten van golf en golfers. De NGF wil de centrale rol spelen in de Nederlandse golfwereld.
“Er is eensgezindheid dat de NGF een coördinerende en faciliterende functie moet hebben”, aldus groepsleider Willem Zelsmann (NGF-president). “De NGF moet een kennisbank zijn en ontwikkelingen signaleren. Alles bij elkaar moet er sprake zijn van een team effort van de golffederatie en verenigingen.”

Stelling 4 - De NGF is voorstander van elk vorm van golf die bijdraagt aan het plezier van het spel.
“Het handicapsysteem ziet iedereen als een uniek element van de golfsport maar de meningen verschillen over hoe we er mee moeten omgaan”, zei groepsleider Jeroen Stevens (NGF-directeur) in zijn samenvatting. “Sommigen zien golf vooral als recreatie en lol, anderen zien golf vooral als sport. Waar iedereen het over eens is, is dat de sport nog toegankelijker moet worden en dat golf plezier moet geven. In de discussies kwam ook het onderwerp examens aan de orde; daar wil iedereen zo veel mogelijk vanaf maar men is het er ook over eens dat je niet zomaar iedereen de baan in kan laten gaan. Allereerst wordt de veiligheid in de golfbaan van groot belang geacht en ten tweede is een goed speltempo belangrijk, zodat zowel beginnende golfers als ervaren golfers van de sport kunnen genieten.”

Stelling 5 - De NGF gelooft dat clubs meer zijn dan alleen baan. Het is een vorm die mensen verbindt, waarbij golf de belangrijkste bindende factor is. Die vorm is aan verandering onderhevig.
“Niemand is het oneens met de stelling”, zei groepsleider Alfred Levi (NGF-bestuurslid). “Clubs en banen moeten verbonden zijn en samen een verbindende factor voor de golfers zijn. Wat niet goed is zijn clubjes in een club die zichzelf bepaalde rechten geven. Wat naar voren kwam in de gesprekken: men ziet graag dat de NGF ervoor zorgt dat de clubs van elkaar kunnen leren. En in gevallen dat clubbelangen niet helemaal overeenkomen met baanbelangen: daar ligt volgens de clubvertegenwoordiger misschien ook een rol voor de NGF of een haar partners.”

Stelling 6 - De NGF ziet golf als sport en voert om die reden een actief beleid om topsport en aanwas (jeugd) sterk te stimuleren.
Het belang van jeugdaanwas wordt door iedereen onderstreept volgens groepsleider Dricu Prins (NGF-bestuurslid). “Het is van belang om de kracht van golf als teamsport, familiesport en generatie-overbruggende sport goed te benutten. Het kan hierbij belangrijk zijn om te investeren in teaching professionals en golfacademies. In de discussie is naar voren gekomen dat het goed zou zijn als jeugd verschillende sporten kan combineren. Als twee sporten samenwerken en jeugd trekken met een gezamenlijk aanbod, dan is dat goed voor beide sporten. Wat ook naar voren kwam: golf als teamsport is aantrekkelijk voor jeugd, bij golf als individuele sport is dat minder het geval. Tot slot: we moeten kinderen zelf vragen wat zij leuk vinden en willen.”

Onderzoek naar lidmaatschapsdifferentiatie

In het Najaarsoverleg praatte NGF-directeur Jeroen Stevens de clubvertegenwoordigers bij over een aantal onderwerpen. Een van die onderwerpen was het voornemen van de NGF om een groot onderzoek naar lidmaatschapsdifferentiatie uit te voeren. Deze studie zal clubs duidelijk maken welke lidmaatschapsvormen en extra’s gewenst worden door hun leden. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige “lidmaatschapsmenu. (Lees hierover meer in het verslag van de voorjaars-alv.) Stevens: “Bij meer dan 50 clubs met interesse voor het onderzoek gaan we het doen, maar dat aantal hebben we nog niet bereikt. We willen alle clubs nog eens vragen om er goed over na te denken en we roepen alle clubs op om hierover in contact te treden met ons. Want elke club en baan heeft met de problematiek te maken en het is belangrijk om op basis van inzicht de juiste beslissingen te kunnen nemen, niet alleen wat betreft prijzen maar vooral wat betreft de inhoud van het aanbod aan golfers.”

NGF-directeur Stevens praatte de aanwezigen ook bij over de ontwikkeling van het starttijdenplatform, een gezamenlijk initiatief van de NGF en NVG. “Het is een ingewikkeld traject. Iedereen staat er achter, maar wat het ingewikkeld maakt is de techniek van het platform want het is noodzakelijk dat verschillende softwarepartijen met elkaar gaan communiceren. We maken vordering want we hebben inmiddels goede afspraken gemaakt met de softwareleveranciers Intogolf en E-Golf4U. We zullen testen doen met een tiental clubs en we verwachten dat het platform in april 2020 gereed is. Het wordt te zijner tijd mogelijk om starttijden te boeken via de website en de app van GOLF.NL.”

Het laatste lopende onderwerp dat ter sprake kwam is de invoering van het wereldhandicapsysteem (WHS). Het nieuwe systeem wordt in sommige landen in 2020 ingevoerd, maar andere landen (waaronder Nederland) kiezen voor 2021. “We hebben heel bewust voor 2021 gekozen”, aldus Stevens. “Deze keuze maakt het mogelijk om het WHS goed in te voeren en te faciliteren, om de juiste technische oplossingen aan te leveren die clubs en softwareleveranciers nodig hebben voor een directe verwerking van handicaps.”