Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Niels Dokkuma: terugblik op 2022

Ter gelegenheid van het NGF-jaarverslag blikt Niels Dokkuma, Teammanager Duurzaam beheer/Agronoom, terug op 2022.

Hoe kijk je terug op 2022?

“Als hoofd van de afdeling Duurzaam beheer denk ik – en moet ik ook denken – in transities die we proberen te realiseren en die meerdere jaren duren. Dat zal ik nader toelichten maar ik kan nu alvast zeggen dat ik positief terugkijk op het jaar 2022. We kunnen vaststellen dat duurzaamheid steeds meer in het denken en doen van golfbaanbeheerders zit. Bij greenkeeping heeft de afgelopen jaren echt een cultuuromslag plaatsgevonden, waarvoor een groot compliment. Maar ook bij veel GEO- en baancommissieleden is duurzaamheid steeds meer vanzelfsprekend. De bereidheid om stappen te maken op dit gebied is groot en daarom wordt er veel bereikt. Dankzij de wil bij de banen en clubs om te veranderen, worden er goede resultaten geboekt en is Nederland wereldwijd koploper in duurzaam golfbaanbeheer.”

Op welke transities doel je?

“De focus ligt op drie speerpunten: het uitfaseren van pesticidegebruik, toekomstbestendig waterbeheer en biodiversiteitsontwikkeling. Het zijn transities die al lang geleden in gang zijn gezet. Ze kunnen niet van de ene op de andere dag verwezenlijkt worden maar er is wel elk jaar vooruitgang. Pesticide, water en biodiversiteit zijn ook in andere Europese landen de drie grote thema’s getuige een bijeenkomst in Nederland in mei, waarbij alle Europese afdelingshoofden duurzaamheid bijeenkwamen. Voor het doen slagen van de transities is internationale afstemming heel belangrijk. Ik speel daarin sinds 2022 ook een formele rol voor de Europese Golf Associatie in gesprekken met Brussel. In Nederland zelf probeert ons NGF-team de clubs en banen zo goed mogelijk te ondersteunen bij duurzaam beheer. Het belangrijkste onderdeel van deze begeleiding bestaat uit individuele baanbezoeken. Daarnaast organiseren we ook nationale kennisbijeenkomsten zoals het jaarlijkse GEO- en Agronomieseminar in de week van het Dutch Open. Als Golfalliantie – de samenwerking tussen de NGF, NVG en NGA – organiseren we het jaarlijkse Nationaal Golf & Groen symposium. Voorts houden we regionale workshops en verzorgen we publicaties over de hoofdthema’s pesticide, water en biodiversiteit. Natuurlijk is het ook uiterst belangrijk dat de golfers bewust zijn van wat er speelt en dat er bij hen draagkracht ontstaat voor de transities. Met dat doel voor ogen verschaffen we de clubs en banen communicatiemateriaal over duurzaam golfbaanbeheer en organiseren we de NGF Birdwatching Day. Daarnaast behandelt GOLF.NL de thema’s in de campagne Béter wordt het niet buiten! met de hashtag #goforgreen.”

Waren er in 2022 opmerkelijke veranderingen of ontwikkelingen?

“In september is ons team versterkt met een nieuwe medewerker: Louise Bienfait. Zij is ecoloog en haar functie is adviseur duurzaam beheer. De aanleiding voor haar komst was het vertrek van onze adviseur Koert Donkers, die in het voorjaar een nieuwe baan als hoofdgreenkeeper heeft aanvaard. Na het vertrek van Koert hebben we ons gebogen over een nieuwe teamsamenstelling waardoor we clubs en banen nog beter kunnen helpen. Met Louise hebben we die versterking gevonden. Als ecoloog met een passie voor natuur, duurzaamheid en de golfsport is zij zeer geschikt om golfclubs en -banen te ondersteunen bij GEO-(her)certificering en biodiversiteitsontwikkeling. In het najaar heeft Louise een eerste serie workshops gehouden over biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen.”

“Uit gesprekken die ik voer, blijkt dat GEO-certificering alleen maar belangrijker wordt”

“Louise en ik brengen allebei baanbezoeken. Ik adviseer met name op het gebied van water en pesticide en Louise op het gebied van biodiversiteit. Maar wij bieden allebei ondersteuning aan clubs die hun duurzaamheid borgen met het GEO-duurzaamheidscertificaat. Uit gesprekken die ik voer met gemeentes, provincies, waterschappen en de overheid blijkt dat GEO-certificering alleen maar belangrijker wordt. Deze partijen verwachten zelfregulering van de golfsport en dat realiseren we door GEO-certificering.”

“Wat ook genoemd moet worden als we terugkijken op 2022 is de uitspraak van de Hoge Raad op 8 juli. Op die datum is bepaald dat het gebruiksverbod voor pesticiden buiten de land- en tuinbouw weer volledig van kracht is. Er mogen nu alleen in uitzonderingsgevallen pesticiden gebruikt worden en alleen als IPM is toegepast. Maar de Nederlandse overheid koerst af op een volledig verbod en ook de EU, zo is in de zomer duidelijk geworden, stuurt steeds nadrukkelijker aan op een totaalverbod van pesticiden bij het beheer van sportvelden. Het primaire doel van de EU hierbij is de bescherming van de menselijke gezondheid en biodiversiteit. De transitie naar pesticidevrij beheer is een uitdaging maar biedt ook enorme kansen. Golf kan door biodiversiteitsontwikkeling een onderdeel van de oplossing zijn.”

“Om al deze transities te ondersteunen wordt er naast de begeleiding van banen en clubs ook flink ingezet op kennisontwikkeling middels toegepast onderzoek. Er lopen nu meerdere meerjarige onderzoeken die echt op de beheerpraktijk gericht zijn. Hiervoor is ook enthousiasme ontstaan bij partijen zoals de ministerie van I&W en VWS, de R&A en NOC*NSF, met als gevolg dat ze hierin inmiddels graag meefinancieren."

2022 kenmerkte zich door een uitdrukkelijk droge lente en zomer.

“Dit jaar werd opnieuw duidelijk dat droogte een stelselmatig probleem is. Niet elk jaar is zo uitzonderlijk droog als 2022 – 2021 was bijvoorbeeld een stuk natter - maar de trend is duidelijk en 2022 heeft duidelijk gemaakt hoe urgent de wateruitdaging is. Vandaar dat waterproblematiek een van de drie focuspunten is.”

“Golf wordt als onderdeel van de oplossing gezien. Maar het is cruciaal dat golfbanen ook zelf in actie komen”

“De Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) voert gesprekken met waterschappen en overheden om de belangen van de golfsport te behartigen en dat overleg verloopt positief; golf wordt als onderdeel van de oplossing gezien. Maar het is cruciaal dat golfbanen ook zelf in actie komen, niet alleen wat betreft waterbesparende maatregelen maar ook wat betreft de opvang en opslag van regenwater, iets dat per golfbaan een specifieke uitwerking zal hebben (one size does not fit all). Met de aankondiging eind van het jaar dat het kabinet de grondwaterstand wil verhogen, hebben we een keerpunt in nationaal waterbeheer bereikt. Jarenlang was Nederland meester in het afvoeren van water, nu moeten we omwille van de natuur en biodiversiteit meester worden in het vasthouden van water. Deze ommekeer heeft in sommige delen van Nederland gevolgen voor golfbanen. Maar ook op het gebied van wateruitdagingen kunnen golfbanen bijdragen aan oplossingen. Dat vereist echter wel dat er actie ondernomen wordt en dat is altijd maatwerk.”

Bestuur en commissie

In het verslagjaar had NGF-bestuurslid Richard Kooloos de portefeuille Duurzaam Beheer. Aan het einde van 2022 bestond de Commissie Duurzaam Golf uit Richard Holland, Christine Everaars en William Boogaarts. Duurzaam beheer valt in de directie onder Jeroen Stevens.

Ga terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2022.