Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) - 2021

Dit is het jaarverslag 2021 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). Het jaarverslag is gepubliceerd als digitaal magazine. Het financiële verslag is hier te vinden. Beide uitgaven geven helder weer wat er in 2021 is gebeurd in het Nederlandse golf in het algemeen en bij de NGF in het bijzonder.

Van het bestuur

De NGF is in 1914 opgericht als Nederlandsch Golf Comité. In 1972 is de naam veranderd in Nederlandse Golf Federatie en in het jubileumjaar 2014 is het predicaat Koninklijk verleend. De federatie heeft inmiddels ruim 270 leden, de golfclubs. De doelstelling van de NGF is de bevordering van de golfsport in de breedste zin van het woord. Dit doet zij met commissies, vrijwilligers en een professioneel federatiebureau. In het verenigingsjaar 2021 was het NGF-bestuur als volgt samengesteld.

 • Caroline Huyskes-van Doorne, President
 • Marise Blom, Penningmeester
 • Judith Hermans-van Hagen, Bestuurslid Topsport
 • Richard Kooloos, Bestuurslid Duurzaam Beheer
 • Jan Ede Kuipers, Vicepresident en Bestuurslid Handicap & Regels (tot 20-11-2021)
 • Alfred Levi, Bestuurslid Marketing & Communicatie
 • Dricus Prins, Bestuurslid Breedtesport (tot 20-11-2021)
 • Arie Torres, Bestuurslid Breedtesport (vanaf 20-11-2021)
 • Jan Visser, Bestuurslid Handicap & Regels (vanaf 20-11-2021)

Voor het rooster van aftreding en de Code Goed Sportbestuur verwijzen we naar het hoofdstuk Bestuur en commissies.

Eregalerij

In de najaars-ALV is Jan Ede Kuipers voorgedragen en benoemd tot lid van verdienste. Kuipers heeft zich 30 jaar ingezet voor de NGF. Van 2015 tot 2021 was hij bestuurslid Handicap & Regels. Aan het einde van het verslagjaar is Antonie Coenraad (Toto) Strumphler overleden. De internationale referee werd in 1998 onderscheiden als lid van verdienste van de NGF. Op de pagina Ereleden en leden van verdienste staat een overzicht van alle leden met een speciale status.

Commissies

Vanaf de oprichting in 1914 van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie spelen vrijwilligers een grote rol bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. Ook nu golf in Nederland een grote sport is met meer dan 400.000 beoefenaars is de inbreng van leden van commissies van grote waarde. De NGF en golfclubs profiteren van hun specifieke kennis, kunde en grote inzet. De NGF heeft ook in het bijzondere jaar 2021 de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele krachten van het federatiebureau enorm gewaardeerd. Voor de samenstelling van de commissies in het verenigingsjaar 2021 verwijzen we naar de pagina Bestuur en commissies.

In 1986 heeft de NGF de Gouden Speld ingesteld als onderscheiding voor vrijwilligers die zich in commissies op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Het is een blijk van waardering voor grote verdiensten voor de NGF. In het verslagjaar overleed Gouden Speld-draagster Thea Slooter-Kuipers. Voor een overzicht van alle Gouden Speld-dragers verwijzen we naar de pagina 'Dragers van de Gouden Speld'.

De NGF is ook veel dank verschuldigd aan vrijwilligers van golfclubs uit het hele land die zich inzetten bij nationale kampioenschappen en internationale toernooien zoals het Dutch Open, Big Green Egg Open en de B-NL Challenge Trophy. De NGF is bij de internationale kampioenschappen ‘sponsor’ van de vrijwilligers. Clubgolfers die vrijwillig heel veel tijd stoppen in onze sport zijn goud waard. De NGF is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van vrijwilligers is er geen golf! 

Sponsoren

De NGF is dankbaar dat diverse partners de golfsport willen ondersteunen. Allereerst gaat dank uit naar ING Private Banking, al sinds 2016 hoofdsponsor van de NGF en Golf Team Holland en tevens partner van het Dutch Open. In 2020 al trad Big Green Egg toe tot de groep sponsoren/partners. Het in 2020 geplande Big Green Egg Open kon niet doorgaan maar in 2021 beleefde dit toernooi alsnog een succesvolle eerste editie. Meer over het Big Green Egg Open is in andere hoofdstukken van dit jaarverslag te lezen.

In mei 2021 is de groep sponsoren/partners uitgebreid met Jumbo Golf & Hockey. De NGF prijst zich verder gelukkig met de volgende sponsoren en partners: MIcompany, TeamNL, Nederlandse Loterij, Monte Rei Golf & Country Club en Acushnet (Titleist/FootJoy). Daarnaast zijn er bedrijven en personen die de activiteiten rondom Golf Team Holland financieel ondersteunen in de vorm van The Patrons en een actieve businessclub. Op de websitepagina 'Partners van de NGF’ is uitgebreide informatie te vinden over alle sponsoren.

Een tweede 'coronajaar'

Ook in 2021 hadden de overheidsmaatregelen om Covid-19 in te dammen grote invloed op het maatschappelijke leven en sportbeoefening. Het jaar kan samengevat worden in drie periodes: een ‘gedeeltelijke lockdown’ in het eerste deel van 2021, versoepelingen in de zomer en een ‘harde lockdown’ aan het eind van het jaar. Dankzij een lobby van de NGF en partnerorganisaties erkenden beleidsmakers in de loop van het eerste coronajaar dat golf een veilige sport is gedurende een pandemie. Golf spelen, inclusief clubwedstrijden, was daarom geheel 2021 toegestaan, hoewel onder voorwaarden.

Mede omdat golf in ‘coronatijd’ vanwege het hoge aantal besmettingen een van de weinige sporten was die gespeeld mochten worden, en omdat thuiswerken verplicht was of geadviseerd werd, nam de populariteit van onze sport toe. Veel mensen maakten in 2020 en 2021 kennis met golf en veel van hen zijn nog steeds enthousiast. Op de belangrijkste peildatum van 2021, 1 april, bedroeg het aantal bij de NGF geregistreerde golfers 382.822, een toename van 5,5% ten opzichte van een jaar eerder. In alle leeftijdscategorieën tot 35 jaar was er sprake van groei. Het aantal golfers tussen de 35 en 54 jaar bleef nagenoeg gelijk, het aantal spelers ouder dan 54 jaar steeg.

Het totaal aantal lidmaatschappen op 1 april 2021 was ongeveer 397.000 (van alle golfers is een deel lid van meer dan één club). Opvallend was dat er op dat moment meer golfers waren met een homecourse (52%) dan zonder homecourse. Op 1 april 2020 was het andersom; 48% van de golfers was toen lid van een club met baan en 52% was lid van een club zonder baan.

De groei van het aantal golfspelers zette zich in de loop van 2021 voort. Waren er op 1 april ruim 382.000 geregistreerde golfers, aan het einde van het verslagjaar waren dat er meer dan 408.000 en was het totaal aantal lidmaatschappen 422.000. Meer cijfers zijn te vinden in het hoofdstuk Het jaar in statistieken.

Covid-19 had echter ook negatieve effecten op de golfsport. Nationale wedstrijden en competities tussen clubteams waren in 2021, net als in 2020, een groot deel van het jaar verboden. En voor het tweede jaar op rij werden de horecafaciliteiten op golfbanen zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Pas in de tweede helft van mei mochten de horecaterrassen geopend worden. Restaurants mochten begin juni hun deuren openen maar moesten die half december weer sluiten. In die periodes waren er ook nog eens allerlei beperkende voorwaarden van kracht (zoals een mondkapjesplicht bij verplaatsing, een reserveringsverplichting, een placeringsplicht, een maximum aantal bezoekers, gereguleerde openingstijden en een verplichte controle van ‘coronatoegangsbewijzen’). De NGF leeft mee met alle gedupeerde horecaondernemers in golf en de clubs die de horeca in eigen hand hebben.

Net als een jaar eerder moesten de algemene ledenvergaderingen van de NGF als ‘digitale’ bijeenkomsten met ‘elektronische’ stemmingen georganiseerd worden. Ook moesten cursussen en workshops vervangen worden door webinars. Verder had de coronacrisis in 2021 de volgende impact op NGF-wedstrijden en -competities.

 • De Voorjaarscompetitie werd afgelast.
 • In de eerste helft van 2021 waren nationale wedstrijden niet toegestaan. Uiteindelijk zijn bijna alle belangrijke kampioenschappen gespeeld in de maanden juli tot en met oktober. Dit was een periode waarin nationale wedstrijden wel toegestaan waren en onder goede omstandigheden gespeeld konden worden.
 • De Najaarscompetitie kon wel doorgang vinden. In het najaar is ook de Jeugdcompetitie gespeeld. In deze periode golden er alleen beperkende coronamaatregelen voor de horecafaciliteiten op golfbanen.

In het tweede coronajaar kreeg communicatie over de implicaties van de coronamaatregelen voor de golfsport opnieuw de hoogste prioriteit. Bij elke wijziging van de overheidsmaatregelen werd het ‘golf- en coronaprotocol’ voor clubs en banen geactualiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), de PGA Holland en de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA). Ook stuurde de NGF meerder keren per maand een nieuwsbrief aan de clubs en banen. Daarin werden de gevolgen voor golf van de vigerende coronamaatregelen toegelicht en financiële compensatieregelingen onder de aandacht gebracht. De NGF bedankt alle clubs voor alle moeite die is gedaan om een veilige beoefening van golf te garanderen. 

Strategisch Plan 2021+

De NGF heeft een meerjarenbeleidsplan waarin haar missie en visie worden geformuleerd. Op basis van de missie en visie worden strategische doelen en speerpunten bepaald. Het meerjarenplan is ook de basis voor jaarplannen en -begrotingen. In de algemene ledenvergadering van mei 2021 heeft het NGF-bestuur het Strategisch Plan 2021+ gepresenteerd. Dit beleidsplan onder de kop ‘Samen naar een gezonde golfsport’ is in te zien op de website van de NGF. Omdat het strategieplan in het verslagjaar is ingegaan, vatten we het hieronder samen.

Het Strategisch Plan 2021+ is gericht op een gezonde golfsport op de korte en lange termijn. De golfsport kan enerzijds gezond blijven dankzij een goede leeftijdsopbouw en een evenwichtige in- en uitstroom van golfers. Anderzijds zijn er financieel gezonde golfbanen nodig met voldoende capaciteit en met een identiteit en een divers aanbod die aansluiten op de behoeftes van golfers.

Uit onderzoek blijkt dat er reden is om ons zorgen te maken over de gezondheid van de golfsport op (middel)lange termijn. Enerzijds sluit het aanbod aan lidmaatschappen niet aan op de behoefte van een groot aantal spelers, zowel golfers met als zonder home course. Nog zorgelijker is dat de golfpopulatie van 2010 tot en met 2019 gemiddeld vijf jaar is ouder geworden. In de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 jaar daalde het aantal golfers met maar liefst 49% en in de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar met 21%. Bovendien nam het aandeel golfende vrouwen af in de genoemde periode. Het percentage vrouwen was begin 2021 32% en in de belangrijke leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar was het nog lager: 26%. De geambieerde man-vrouwverhouding is 50-50.

Ondanks positieve ontwikkelingen in de coronajaren 2020 en 2021, zoals de hierboven vermelde toename van golfers, staan we met elkaar voor een flinke uitdaging. Want als de trend zich doorzet, zal de instroom van het aantal jonge golfers dalen en kunnen ‘jongeren’ zich vroeger of later wellicht niet meer identificeren met golfers. Tegelijk zal de natuurlijke uitstroom blijven stijgen. Het beleidsplan is erop gericht het tij te keren. Enerzijds moeten golfers met een breder aanbod voorzien worden in hun specifieke behoeftes, anderzijds moet de veroudering van de golfsport gekeerd worden. In het beleidsplan wordt met de volgende zin aangegeven hoe belangrijk het is dat we gezamenlijk in actie komen: “Als we er niet in slagen het aanbod passender te maken en jongere golfers aan te trekken, dan loopt de golfsport het risico een sterfhuis te worden.”

Tegenover de bedreiging staat ook een kans. Nieuwe businessmodellen kunnen zorgen voor nieuwe instroom en meer rondjes golf. Bovendien zijn er positieve ontwikkelingen die het makkelijker maken de voorwaarden te creëren voor een gezonde toekomst. Zo hebben veel jongeren in de afgelopen twee jaar de aantrekkingskracht van golf ontdekt. Tegelijk laat de demografische ontwikkeling in Nederland zien dat het aantal mensen in de leeftijd 30 tot 45 jaar de komende tien jaar stijgt. En ook het aantal mensen in de leeftijd 60+. Dat biedt kansen, de leeftijd 30 tot 45 jaar wat betreft de uitdaging ‘een gezonde leeftijdsopbouw’ en de leeftijd 60+ voor de ‘algemene instroom’.

Ook zijn golfbanen en -clubs ontegenzeggelijk in beweging. Participaties en entreegelden zijn min of meer verdwenen. Er is een groot besef gegroeid dat clubs toegankelijk moeten zijn en dat ze het golfers naar de zin moeten maken. De golfer staat centraler. Maar er is meer nodig om gezamenlijk een gezonde golfsport op de lange termijn te realiseren. Om de vereiste aanpak zo helder mogelijk te krijgen, zijn er focuspunten benoemd in het beleidsplan.

 1. De golfer centraal
 2. Digitalisering
 3. Aandacht voor de beginnende golfer
 4. Kwaliteit golfsport

Om de beschreven uitdaging aan te kunnen gaan is de kernopdracht van de NGF het ondersteunen van alle stakeholders met de juiste kennis, materialen en technologie. Daarbij speelt de NGF een coördinerende, faciliterende en - waar nodig - leidende rol. Wij respecteren daarbij ieders inbreng en zoeken naar synergie en waardevolle samenwerking. De NGF prefereert een duurzame golfwereld op lange termijn boven winstgevendheid op korte termijn. De strategie is in het verslagjaar toegelicht in de algemene ledenvergaderingen en NGF-bijeenkomsten en -workshops. Daarnaast komt de strategie aan de orde bij gesprekken tussen clubs en hun NGF-accountmanagers (medewerkers van het federatiebureau). De accountmanagers inventariseren ook de behoeftes van Leden en bieden waar nodig ondersteuning.

De speerpunten keren ook terug in publicaties op de website van de NGF en in nieuwsbrieven. Daarnaast staat er sinds begin 2021 in de maandelijkse nieuwsbrief van de NGF een column van Danielle Wallet (Directeur Marketing). Daarin wordt de strategie aan de hand van concrete voorbeelden uitgelegd en worden golfclubs uitgenodigd om hun zienswijze over de beste aanpak te delen.

In de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag gaan we nader in op de focuspunten van het Strategisch Plan 2021+ en hoe hier in het verslagjaar al invulling aan is gegeven. Dit hoofdstuk sluiten we af met een dankzegging aan onze sponsoren, commissies en vrijwilligers die een cruciale rol spelen in het realiseren van een gezonde golfsport.

Lees verder:
Focuspunt 1 in 2021: De golfer centraal
Focuspunt 2 in 2021: Digitalisering
Focuspunt 3 in 2021: Aandacht voor de beginnende golfer
Focuspunt 4 in 2021: Kwaliteit golfsport
Statistieken ledenontwikkeling en online diensten in 2021
Financieel jaarverslag 2021
Het jaarverslag als digitaal magazine