Inhoud caddie

Casus 1 - Golfbaan in de Hollandse polder nabij stedelijke agglomeraties

Situatie

De golfbaan is begin jaren 90 ontworpen. Er was aan de ene zijde een groot meer en aan de andere kant een nieuwbouwwijk in aanbouw. Op het relatief kleine terrein moest destijds een NGF A status baan komen, waarbij het belangrijk was dat de toenmalige SSS (de voornamelijk lengtemaat) en de par zo veel mogelijk bij elkaar in de buurt kwamen te liggen. Met andere woorden, het was belangrijk zoveel mogelijk lengte te creëren. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werden de grenzen van het terrein letterlijk opgezocht.

Openbaar pad

De baan wordt begrensd door een dijk en er zou een openbaar pad over deze dijk aangelegd worden. Helaas heeft de ontwerper van de provincie niet over het tracé gecommuniceerd met de golfclub en zijn architect. Op een aantal plekken zijn slingers in het pad gekomen en helaas net op die plaatsen waar de afslagplaatsen dichtbij het pad lagen.

Oorspronkelijk waren er niet zo veel gebruikers van het pad, maar in de loop van de tijd is het tracé erg populair geworden bij joggers, fietsers en wandelaars. De golfers moesten wachten met afslaan tot het gevaar geweken was. Omdat het pad veel gebruikt werd, moest er heel lang gewacht worden.

Een procesmatige aanpak

Het gevaar bevindt zich aan de rechterzijde, het openbare pad buigt daar naar de baan en er is een bankje op een uitzichtpunt geplaatst. Na een grondige analyse wordt besloten om eerst de slaglijn minimaal 20 meter naar links te leggen. Verwacht wordt dat daarmee het externe risico op een aanvaardbaar niveau komt te liggen. De bunker in de binnenzijde van de dogleg wordt verwijderd en ook een deel van het aanliggende bosje. Rechts van de speellijn zal een nieuwe bunker aangelegd worden en later in het verlengde van de speellijn ook nog een zogeheten target bunker.

Naast de tees worden als proef hekken geplaatst, twee meter hoog, afgewisseld met groepjes bomen. De hekken en bomen moeten met name 'shankballen' opvangen. Daarnaast wordt een logboek bijgehouden waarin vermeld wordt hoe vaak en op welke manier ballen buiten de baan worden geslagen. Er wordt een nadrukkelijk beroep op de leden en greenfeespelers gedaan om alle incidenten aan de caddiemaster te melden.

veilig golfbaanontwerp 

Evaluatie

Na verloop van tijd zullen de gegevens geëvalueerd worden en dan kan men conclusies trekken. Voldoen de genomen maatregelen bij de gele tee en de verlegde speellijn aan de verwachtingen of blijkt dat het externe risico toch als te groot moet worden beoordeeld? In dat geval zullen de gele teemarkers alsnog op de rode afslagplaats gezet moeten worden met als gevolg een verlies van 45 meter lengte voor geel.

Veiligheid van naastliggende green in het geding; proefperiode

Door het verleggen van de speellijn naar links komt het spel op de green van de voorgaande hole in gevaar. De afstanden tussen de speellijnen waren al krap (55 meter) en als daar dan 20 meter vanaf gaat, bestaat het gevaar dat er meer ballen op die green terecht komen. Als gevolg hiervan kan gesproken worden over de toename van het interne risico. Er staat overigens al een bord waarop gewezen wordt dat de omgeving van green 8 niet betreden mag worden alvorens er op 9 is afgeslagen. Daarnaast zal er in de proefperiode extra toezicht zijn.

Blijken de maatregelen ten aanzien van het externe risico succesvol, dan kan ervoor gekozen worden de ruimte links van de huidige green 8 te benutten om een nieuwe green aan te leggen, waardoor er weer 20 meter teruggewonnen wordt. Bovendien is er dan een meerwaarde voor het spel vanwege de uitdaging om de green direct achter de beschoeiing aan te kunnen spelen. Een en ander hangt in de eerste plaats af van een duidelijke verbetering van het externe risico. Is dat onvoldoende, dan zal de hole toch verkort moeten worden.

Goed zicht op potentieel gevaarlijk situatie

Omdat de beide holes nog relatief dicht bij elkaar liggen, is voorgesteld om nabij green 8 de fairways van de holes aan elkaar te verbinden en zo te zorgen dat er voldoende zicht op dit deel van het speelveld is. Hiertoe is voorgesteld de aanwezige bomen te snoeien en geen nieuwe bomen bij te planten. Het is namelijk belangrijk dat er direct gewaarschuwd kan worden bij afzwaaiende ballen.

Goodwill

De gemeente is goed op de hoogte gehouden van alle baanaanpassingen. De pro-actieve inspanningen van de golfclub hebben voor veel goodwill gezorgd. De club geeft er blijk van de zorgplicht ten aanzien van de veiligheid serieus te nemen.

Kosten

Het wandel/fietspad naast de baan wordt gedeeltelijk verlegd door de gemeente. Dat gebeurt in het kader van een regionaal recreatieplan. De voorzieningen in de baan zijn geheel voor rekening van de club.

Conclusies

  • Extern gevaar kan toenemen door intensiever gebruik van voorzieningen in de omgeving.
  • Maximalisering van de lengte van de holes mag niet ten koste van de veiligheid gaan.
  • Het verleggen van de speellijn kan risico’s voor andere holes met zich mee brengen.
  • Een ingreep in de layout van de baan hoeft niet altijd een verslechtering te zijn; er kunnen ook nieuwe uitdagende situaties ontstaan die het aanzien van de baan verhogen.
  • Een procesmatige aanpak voorkomt ad hoc beslissingen.
  • Het is belangrijk om tijd in te bouwen waarin maatregelen geëvalueerd kunnen worden.
  • Goede communicatie met de gemeente en omwonenden kan voor veel goodwill zorgen.

Bekijk ook Casus 2.

Ga terug naar de hoofdpagina Veilige golfbanen.