Inhoud caddie

De Omgevingswet (Wet natuurbescherming)

Golfbanen liggen in de natuur en dienen goed invulling te geven aan de Omgevingswet (de Wet natuurbescherming). OnCourse Nederland ondersteunt golfbanen hierbij.

Op 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet vervallen. De bescherming van natuurgebieden, bossen en inheemse dier- en plantsoorten in Nederland werd vanaf dat moment ondergebracht in de Wet natuurbescherming (Wnb). Op 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet.  

De Omgevingswet beschrijft onder meer het volgende:

  • regels voor overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers over hoe zij om moeten gaan met de natuur (zorgplicht);
  • specifieke onderwerpen, zoals de jacht, bomenkap en de bestrijding van schadelijke dieren;
  • regels over hoe overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers om moeten gaan met niet-inheemse dieren en planten.

De wet heeft gevolgen voor het beheer en het onderhoud van golfbanen. Golf en natuur vormen een twee-eenheid en de Nederlandse Golf Federatie werkt met tal van partijen samen om het ‘groene’ element van golf nog verder te versterken en ervoor te zorgen dat dit in alle opzichten op de juiste wijze gebeurt. Een goede naleving van de Omgevingswet / Wet natuurbescherming hoort daar bij.

Geen enkel dier en geen enkele plant mag onnodig schade worden toegebracht 

Op alle golfbanen in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Denk maar aan broedende vogels, konijnen of muizen. Voor veel algemene soorten geldt echter ook weer een vrijstelling. Per provincie is dat verschillend. Op veel golfbanen komen ook zwaar beschermde diersoorten of plantensoorten voor.

In de Omgevingswet (Wet natuurbescherming) is allereerst de zorgplicht opgenomen: geen enkel dier en geen enkele plant mag onnodig schade worden toegebracht. De zorgplicht is eigenlijk een algemene ‘fatsoensnorm’. Dat houdt in dat je te allen tijde op een respectvolle manier met in het wild levende dieren, planten en hun leefomgeving omgaat. Dat geldt dus ook voor dieren en planten die niet als beschermd in de wet zijn opgenomen. Indien dus onnodig schade aan dieren of planten wordt toegebracht, is dat volgens de wet strafbaar.

Bij het beheer en onderhoud op golfbanen is het met name de soortbescherming waarmee rekening dient te worden gehouden. Op alle golfbanen in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Denk maar aan broedende vogels, konijnen of muizen.Voor veel algemene soorten geldt echter ook weer een vrijstelling. Per provincie is dat verschillend. Op veel golfbanen komen ook zwaar beschermde diersoorten of plantensoorten voor. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat beschermde soorten niet mogen worden gedood en sommige soorten mogen zelfs niet worden verstoord. Daarnaast mogen verblijfplaatsen van beschermde soorten niet worden beschadigd of vernield. Bovendien eist de wet dat eenieder op fatsoenlijke wijze met dieren en planten omgaat, beschermd of niet.  

Meer informatie

Ondersteuning door de NGF

  • Op golfbanen ligt een grote verantwoordelijkheid om goed invulling te geven aan de Omgevingswet (Wet natuurbescherming). OnCourse Nederland (de portal voor GEO-certificering) helpt golfbanen hierbij. Golfbanen worden onder meer ondersteund bij het opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van de flora en fauna die aanwezig is op de golfbaan. Hierover lees je meer op ngf.nl/geo (ga naar de FAQ "Wat is een ecologisch werkprotocol en welke ondersteuning biedt de NGF hierbij?").
  • In 2017 is de brochure 'De Wet natuurbescherming op golfbanen' verschenen. In deze handleiding wordt antwoord gegeven op de vraag "Wat houdt soortbescherming nu precies in voor de werkzaamheden op een golfbaan?" Let op: de brochure is verouderd maar nog steeds een handig naslagwerk. Download de publicatie De Wet natuurbescherming op golfbanen hier.

Algemene informatie vind je op de website rijksoverheid.nl.

Ga naar de hoofdpagina over GEO-certificering.

Ga naar de hoofdpagina over biodiversiteit.