Inhoud caddie

Antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het webinar 'Wijzigingen van de Rules of Handicapping in 2024'

16 november 2023

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem. 

'Expected score'

Als je na 2023 een qualifying 9-holes ronde speelt wordt het dagresultaat anders berekend dan voorheen. Hoe maken we de nieuwe berekening van het dagresultaat van een 9-holes ronde inzichtelijk en begrijpelijk voor onze leden?
Op dit moment verwijzen we voor communicatie met leden naar deze Engelstalige video: https://youtu.be/9x0ovCiLzZQ. In de video wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe het berekenen van het dagresultaat van een 9-holes ronde na 2023 zal werken. En op GOLF.NL staat sinds 22 november een tekst die clubs kunnen gebruiken om het concept van de verwachte score uit te leggen aan golfers. Het is belangrijk om de golfer goed uit te leggen dat het dagresultaat net als voorheen vroeger automatisch berekend zal worden. En de nieuwe handicap van de golfer is na het invoeren van een qualifying score meteen bekend.

Op welke manier adviseren jullie om de veranderingen in de club te introduceren?
Zie ook het antwoord op de vraag hierboven. Met name de invoering van een ‘expected score’ is iets dat verteld moet worden aan golfers. Bij voorkeur gebeurt de communicatie rondom dit onderwerp in december 2023 of januari 2024. Golfers zijn dan niet verrast als ze in 2024 een 9-holes score invoeren en als het dagresultaat anders is dan ze gewend waren.
Het is lastig om de verandering goed uit te leggen omdat die zo technisch is. Het belangrijkst is om aan te geven dat het opschalen van een 9-holes score op een andere manier zal gaan dan vroeger en dat een dagresultaat na 2023 zal afwijken van vroeger (uit voorbeelden blijkt enkele tienden verschil in het dagresultaat). De golfer moet vcrder weten dat het dagresultaat net als vroeger door de computer wordt berekend. Men hoeft het dus niet zelf uit te rekenen. We begrijpen dat heel veel mensen willen weten met welke formule de berekening wordt gedaan, maar die formule wordt niet vrijgegeven door de R&A en USGA.

Waarom is de nieuwe methode voor het opwaarderen van '9 naar 18 holes' geïntroduceerd?
De nieuwe methode is veel consistenter en resulteert bij alle spelers met dezelfde handicap altijd in dezelfde waarde. Bij de oude methode was er bij het opwaarderen van een 9-holes score naar een dagresultaat sprake van verschillende fluctuaties. Met eenzelfde score maar een handicap die een tiende hoger of lager was, kreeg je soms een heel ander dagresultaat. Dit werd veroorzaakt door afrondingsverschillen en werd niet wenselijk geacht. 

Is de nieuwe methode eerlijker?
De praktijk wijst uit dat spelers over 9 holes goed spelen en dat het behalen van een goed resultaat behalen over 18 holes moeilijker is dan over 9 holes.

In feite wordt ervan uit gegaan dat de score over de tweede negen altijd lager is dan die over de eerste negen! Is dat juist?
Dat klopt en is ook al zo bij de huidige methode (de methode tot eind 2023). Het toevoegen van 17 Stablefordpunten over de tweede negen holes (de huidige methode) betekent dat een lagere score wordt toegevoegd dan de handicap van de speler. Dat blijft zo. Het wordt nu eigenlijk nog iets progressiever op het moment dat je handicap iets hoger is. Je kunt dit terugzien in de onderstaande grafiek. Deze verandering is puur gebaseerd op de ervaringen en cijfers die door de R&A en USGA zijn geanalyseerd.

grafiek met expected score

Om een indruk te geven van de werking toont deze grafiek het verwachte resultaat omgerekend naar Stablefordpunten.

  • Het verwachte resultaat komt grofweg overeen met 16 Stablefordpunten op een baan met een standaard moeilijkheidsgraad, voor een handicap van 16 of lager is dit iets meer, voor een handicap boven de 40 is het iets minder.
  • Er is een geleidelijk verloop waarbij lage handicaps een iets betere verwachte score hebben dan hogere handicaps.

Zelfs als je meer dan 19 Stablefordpunten in een ronde van 9 holes behaalt, lijkt het erop dat de totale score - herberekend over 18 holes - onder de 36 Stablefordpunten gaat uitkomen. Dit gaat heel wat discussies opleveren.
Het zal discussie opleveren, want het is complex en niet makkelijk uit te leggen. We proberen de keuze voor de nieuwe methode zo goed mogelijk toe te lichten. De 'expected score' die wordt gebruikt om het 18-holes dagresultaat te bepalen, is gebaseerd op statistieken. De 'expected score' van een speler met handicap 54 is anders dan die van een speler met handicap 24.
Aan de andere kant zal de discussie wel meevallen omdat er geen berekening van het aantal Stablefordpunten over 18 holes wordt gemaakt bij de berekening van het dagresultaat na een 9-holes ronde. 19 Stablefordpunten in een 9-holes ronde zal meestal resulteren in een dagresultaat dat iets hoger is dan de handicap van de speler. Dit is echter met de huidige methode (tot eind 2023) ook vaak het geval. Met de nieuwe berekening vanaf 1 januari 2024 zal het iets vaker voorkomen.

Is het juist dat de hogere handicapper na 2023 een beter resultaat krijgt over de niet gespeelde 9 holes; kun je stellen dat een hogere handicapper meer wordt gestraft voor het spelen van 9 holes in plaats van 18 holes?
Een lagere handicapper speelt stabieler dan een hogere handicapper en heeft daarom minder slagen nodig om 9 holes te spelen dan een hogere handicapper. Het verwachte resultaat van een speler met een heel lage handicap is natuurlijk veel beter dan het verwachte resultaat van een speler met een heel hoge handicap. Een speler met een heel hoge handicap schiet ook nog wat sneller door in zijn of haar scores en daardoor zie je dat het ook iets zal oplopen ten opzichte van de handicap. Maar het is niet zo dat een speler wordt gestraft. Het is een klein verschil gebaseerd op de praktijk, op de scores van lage en hoge handicappers.

Waarom is het verwachte resultaat veel slechter dan de helft van de handicap?
Het is niet heel veel slechter. Het resultaat is iets minder gunstig dat het huidige systeem (tot eind 2023), maar dat is niet altijd zo. Het resultaat met de oude methode (tot eind 2023) is niet consistent. In sommige gevallen is het resultaat met de huidige methode (tot eind 2023) beter dan in het verleden, maar dat ligt er net aan hoe de afronding plaatsvindt voor de baanhandicap. Er zijn ook voorbeelden waaruit blijkt dat je met de nieuwe methode gunstiger uitkomt dan met de huidige methode. Het is juist om te zeggen dat het resultaat na 2023 in de basis iets minder goed zal zijn dan nu.

Niet iedereen heeft op de tweede 9 holes een slechtere score dan op de eerste 9 holes. Het lijkt erop dat spelers die 18 holes spelen als maatstaf wordt gebruikt, waardoor het spelen van 9 holes minder aantrekkelijk wordt.
Wij denken van niet, 9 holes spelen is nog steeds aantrekkelijk. Je krijgt een verwacht resultaat dat nog steeds in lijn is met het handicapniveau. De 'expected score'-formule is niet uit de lucht komen vallen. Die indruk wordt misschien gewekt omdat we de formule niet mogen delen. Maar de formule komt voort uit een statistische analyse om per handicapniveau tot goede waarden te komen. Je zou ook als je 9 holes speelt nog steeds goede resultaten moeten kunnen behalen. 

Steeds meer golfers spelen 9 holes in plaats van 18. Dat blijkt ook uit NGF-statistieken. Toch blijven we complexe rekenmethodes bedenken om op een 18-holes dagresulaat uit te komen. Waarom?
Het Wereld Handicap Systeem is in 2020 ingevoerd en toen is gekozen om te blijven vasthouden aan een handicap die de vaardigheid van een golfer in een 18-holes ronde weergeeft. Zou je dat niet doen, dan krijg je te maken met een probleem: dat er een verschil is tussen de '9-holes handicap' en '18-holes handicap' van een speler.
Er worden inderdaad wereldwijd veel 9-holes ronden gespeeld. Mogelijk mogen we de formule die in de nieuwe methode gebruikt wordt in de toekomst publiceren. Dan kunnen handicapcommissies en golfers het dagresultaat zelf berekenen.
Overigens is de huidige methode (tot eind 2023) om tot een 18-holes dagresultaat te komen ook voor veel spelers moeilijk te begrijpen. De nieuwe methode is in bepaalde zin minder complex dan de oude. Er wordt automatisch een ‘expected score’ ingevuld om tot een dagresultaat te komen. En die 'expected score' is gebaseerd op de handicap van de golfer, dus de ‘expected score’ van een speler met handicap 54 is anders dan die van een speler met handicap 24.

Is de 'formule' voor de berekening van een 'expected score' definitief vastgesteld?
Ja, de USGA en R&A hebben deze formule definitief vastgesteld, dit is de wijze waarop de berekening gaat werken. De formule is gebaseerd op de analyse van miljoenen scores die in de afgelopen jaren zijn oingevoerd.

Waarom mag de formule voor het opwaarderen van een 9-holes score naar een dagresultaat niet worden gedeeld?
We hebben de R&A en USGA verzocht of we de formule mogen delen onder handicapcommissies en golfers. Maar de R&A en USGA willen de WHS-algoritmes beschermen en geven geen toestemming om de formule te delen. Mogelijk mogen we de formule in de toekomst wel publiceren, dan zullen we dat doen.

Wordt de formule gedeeld met de Nederlandse softwareleveranciers?
De softwareleveranciers hebben de formule niet nodig, want de NGF berekent de dagresultaten van spelers die lid zijn van een NGF-club. Wij laten de softwareleveranciers wel weten welke wijzigingen er zijn per 1 januari 2024.

Is dit wereldwijd of bedacht in Nederland?
De nieuwe methode is wereldwijd. De R&A en USGA buigen zich samen met golffederaties in de hele wereld over het Wereld Handicap Systeem. Eens in de vier jaar worden er veranderingen doorgevoerd. De veranderingen per 1 januari 2024 zijn de eerste 'update' van het WHS sinds het systeem bestaat.

Hebben de clubs hier nog wat in te zeggen?
Het verhaal is technisch en is besloten zonder overleg met clubs. De inhoud van het Wereld Handicap Systeem wordt bepaald door de regelgevende instanties R&A en USGA. Zij halen wel feedback op bij golffederaties in de hele wereld. Clubs hebben voorafgaand aan wijzigingen van het WHS geen inspraak maar de NGF hoort wel graag hoe clubs over verschillende WHS-onderwerpen denken. De NGF verzamelt ervaringen en meningen en kan die doorgeven aan de R&A en USGA. De NGF probeert de Nederlandse clubs bij wijzigingen van WHS-regels en -methodes zo goed mogelijk te ondersteunen. De ondersteuning betreft de toepassing van WHS-regels en communicatie (uitleg aan golfers). 

Waarom zo complex allemaal?
Het is een Wereld Handicap Systeem en het systeem was al complex bij de invoering. De wijzigingen per 1 januari 2024 maken sommige zaken iets minder complex en andere iets complexer. Een handicapsysteem dat op een goede manier handicaps berekent is een complexe opdracht, zeker als je te maken hebt met 9-holes scores, 18-holes scores en scores over 10 tot en met 17 holes. 

Waar vinden we meer informatie over de veranderingen? Ik kan dit nog niet vinden op de NGF-site. Gaat dit wel gebeuren voor 1 januari, zodat wij onze leden hier naar kunnen verwijzen?
Sinds 9 november staat er een samenvatting van de veranderingen op de website van de NGF, ga hiervoor naar deze pagina van ngf.nl/whs. Op GOLF.NL staat sinds 22 november een tekst die clubs kunnen gebruiken om het concept van de 'expected score' uit te leggen aan golfers.

Nieuwe golfers

Is het na 2023 nog mogelijk om in een 9-holes ronde een eerste handicap te behalen of moet een nieuwe golfer zes keer 9 holes spelen (54) of drie keer 18 holes?
9 holes is voldoende en een dagresultaat van 56 volstaat voor een eerste handicap. Anders gezegd: voor nieuwe spelers zal na 2023 nog steeds het volgende gelden:

  • Om handicap 54 of beter te halen in een ronde van 18 holes moet iemand 36 of meer Stableford-punten halen.
  • Om handicap 54 of beter te halen in een ronde van 9 holes moet iemand 19 of meer Stableford-punten halen.

Voor het halen van een eerste handicap, betekenen de wijzigingen dat je na 2023 20 Stablefordpunten moet behalen (tot eind 2023 was dat 19 en voor de invoering van het WHS was het 18)?
Nee, voor het halen van handicap 54 zal19 Stablefordpunten nog steeds voldoende zijn. Voor een nieuwe golfer volstaat een dagresultaat van handicap 56 om een handicap van 54 te behalen. Het wordt niet moeilijker om een handicap van 54 te behalen.

Is het normaal dat een speler op de tweede 9 holes minder goed scoort dan op de eerste, dus minder Stablefordpunten behaalt? Betekent dit dan niet dat de handicapverlaging van een beginnende golfer na 2023 nog langzamer gaat dan nu al het geval is?
De handicapverlaging gaat niet echt langzamer. Er is wel dit verschil: na 2023 begint men op handicap 54 en niet meer op handicap 52. Een speler krijgt als hij of zij 9 holes speelt iets minder slagen mee, maar het scheelt uiteindelijk niet veel. Voor de beginnende golfer zal het verschil nauwelijks waarneembaar zijn. De handicap van de beginnende golfer gaat al hard genoeg naar beneden als het goed is, mede door de extra verlaging met 2 punten bij de eerste 4 en 1 punt bij de 6 score.

10 tot en met 17 holes

Wat verandert er voor bijvoorbeeld een 12-holes ronde of een ronde over 15 holes?
De voorwaarden voor een qualifying ronde over 12 of 15 holes veranderen niet. Om een voorbeeld te geven: als er een logisch eindpunt is bij het clubhuis na hole 12 of 15, en als de club het daarom toestaat om qualifying ronden over 12 of 15 holes te spelen, dan kan dat na 2023 nog steeds. Wel verandert na 2023 de berekening van het dagresultaat. De score over de gespeelde holes wordt aangevuld met een 'expected score' over de niet gespeelde holes.

Wat moeten we doen als een speler in een 18-holes wedstrijd na 16 holes stopt wegens een blessure?
Er is in dit geval een geldige reden om te stoppen en de score mag worden gebruikt voor handicapdoeleinden. De holescores op de gespeelde 16 kunnen worden ingevoerd en de WHS-software zal de 'expected score' en het dagresultaat van de speler berekenen. (Het wedstrijdresultaat van deze speler hangt af van de spelvorm en het wedstrijdreglement. Als het een 18-holes Stablefordwedstrijd betrof, dan heeft de speler nul punten op de niet gespeelde holes. Als het een strokeplaywedstrijd is, dan heeft de speler een onvolledige score want hij heeft niet de volledige 18 holes gespeeld.)

Wat als er één hole uit ligt, bijvoorbeeld vanwege een renovatie?
Als je minder dan 9 holes speelt, dan is er geen sprake van een 'acceptabele score' (een score die geschikt is voor handicapdoeleinden). Als bijvoorbeeld hole 9 van een 18-holes baan eruit ligt, kun je na toestemming van de NGF toch qualifying ronden spelen. Neem daarvoor contact op met Robert Hage. Als er toestemming is, mogen wedstrijddeelnemers op de niet gespeelde hole (9) een netto par invullen. (Waarom mag dit? In bepaalde omstandigheden, maar uitsluitend na toestemming van de NGF, mag een score van netto par worden ingevuld voor één of meer niet gespeelde holes. Er wordt dan geen verwachte score berekend voor de niet gespeelde holes. Een score van netto par kan worden toegestaan als één of meer holes gesloten zijn door werkzaamheden of onderhoud, waardoor alle spelers gedurende een langere periode deze holes niet kunnen spelen. Neem in zo'n geval eerst per mail contact op met de NGF.)

Hoe moet een speler de niet gespeelde holes van een 18-holes baan op de kaart aangeven?
Als je een hole of enkele holes niet speelt en je stopt, dan voer je in principe geen score op die holes in en dan weet het softwaresysteem automatisch welke score moet worden ingevuld op de niet gespeelde holes.

Een golfer speelt hole 1 tot en met 16. Hoe ziet de software dat de laatste 2 holes niet zijn gespeeld?
Als de speler geen score heeft ingevoerd, dan weet de software welke score ingevuld moet worden op de niet gespeelde holes.

Kan een club wedstrijden organiseren over bijvoorbeeld 15 holes (denk aan zomeravond en invallende duisternis)?
Ja, dat kan nog steeds. Bij de volgende spelvormen is de wedstrijd qualifying: individueel strokeplay, individueel Stableford, tegen par/bogey, maximum score.

Mag je een 15-holes qualifying wedstrijd organiseren als de 15de hole niet een 'logisch eindpunt' in de baan is?
Het is niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Met name als er nog spelers op de andere holes (16 tot en met 18) actief zijn kan dit tot gevaarlijke situaties leiden voor de spelers die zich over deze holes naar het clubhuis moeten begeven.

Waarom is niet gekozen voor de optie (bij r3.2b-2) om 'netto par' te gebruiken in plaats van de 'expected score calculation' voor niet gespeelde holes?
De nieuwe methode is bedoeld als een verbetering. Ook al is er in eerste instantie wat weerstand, we hopen en denken dat deze verandering een verbetering is. De netto par-score wordt puur gebruikt voor het geval dat één of meer holes niet gespeeld kunnen worden vanwege onderhoud of renovatie van de baan. Voor alle andere situaties waar niet de volledige ronde wordt gespeeld, gebruiken we de methode van de 'expected score', het verwachte resultaat.

PCC

De PCC hoeft helemaal geen waarde te hebben van -1, 0, 1, 2 of 3. Door de slope rating is het effect op het dagresultaat sowieso niet een geheel getal.
Het is inderdaad niet noodzakelijk een geheel getal, maar dat is wel waarmee het systeem werkt. De PCC blijft met de huidige waarden werken maar zal na 2023 minder behoudend zijn en eerder leiden tot een correctie.

'Handicap allowance'

De aanbevolen playing handicap-toepassing van 95% bij strokeplay en Stableford wordt op onze club niet toegepast, omdat we vinden dat het niet uit te leggen is.
Toepassing van de handicap allowance heeft te maken met de spreiding van handicaps in het deelnemersveld. Bij heel veel clubs kan het zijn dat beginnende golfers of hogere handicappers geregeld winnen. Dat laatste is een goede motivatie om dan te zeggen: we gaan 95% toepassen. Dit is al het advies bij een deelnemersveld van meer dan 30 en minder dan 100 deelnemers.
Met de handicap allowance willen we bereiken dat je in een veld met verschillende spelniveaus een gelijkwaardige strijd kan hebben. Het is uiteindelijk aan de wedstrijdcommissie om te bepalen welke een allowance recht doet aan het aantal deelnemers en de spreiding van de handicaps.
Het zal wellicht lastig uitlegbaar zijn aan een speler die door 95% handicap allowance net de wedstrijd niet wint. Maar er is wellicht meer begrip als je aan de spelers uitlegt dat je met de handicap allowance de winstkansen van het deelnemersveld dichter bij elkaar brengt, dat er door handicap allowance op een meer gelijkwaardig niveau gestreden kan worden omdat de handicaps van het deelnemersveld te ver uit elkaar liggen. Dit is uit analyses naar voren gekomen en daar komen de richtlijnen  v oor handicap allowance-percentages uit voort.
Bij de uitleg van handicap allowance in wedstrijden aan golfers kun je gebruikmaken van deze Engelstalige video: https://youtu.be/TjmoUtYckKI. Deze video is gemaakt voor golfers.
Bij het organiseren van wedstrijden met bijvoorbeeld 95 procent handicapverrekening kunnen wedstrijdcommissies een tekst zoals hieronder gebruiken.

Alle qualifying Stableford- en strokeplaywedstrijden worden gespeeld met een 'handicap allowance' van 95%. Dit houdt in dat je playing handicap (het aantal slagen dat je meekrijgt voor het wedstrijdresultaat) kan afwijken van je baanhandicap/course handicap (het aantal slagen dat je terugvindt in onze baanhandicaptabellen).
Op de sticker op je scorekaart zie je drie cijfers: je handicap, je playing handicap en je baanhandicap.
Voor de wedstrijd krijg je het aantal slagen mee dat bij je playing handicap wordt getoond. Je score op basis van je playing handicap bepaalt hoe hoog je eindigt in de wedstrijdklassement.
Je nieuwe handicap wordt echter net als anders berekend op basis van de score die je maakt op basis van je baanhandicap. Bij Stableford moet je de bal daarom pas oppakken als je op een hole op basis van je baanhandicap niet meer lager kunt scoren dan een netto double bogey. 
Een voorbeeld. 
Een speler heeft in een wedstrijd een baanhandicap van 18 slagen maar een playing handicap van 17 slagen. Op de hole met stroke index 18 maakt de speler een double bogey. Voor de wedstrijd levert deze score geen punten op, maar voor de handicapberekening is dit een netto bogey. Op deze hole krijgt de speler op basis van zijn baanhandicap nog wel een slag. Op deze hole moet de speler de bal dus pas oppakken als hij niet meer lager kan scoren dan een triple bogey, want voor deze speler is een double bogey voor handicapdoeleinden een netto bogey.

Hoe om te gaan met gelijke stand in wedstrijden? Een vorige keer werd genoemd dat lage handicappers relatief beter scoren. Daarom is de uitslag op basis van handicap bij gelijke stand niet gewenst. Door handicap allowance gebeurt dit eigenlijk wel.
Dat klopt een beetje, want de handicap allowance heeft meer invloed op een speler met een hoge handicap dan op een speler met een lage handicap, maar je brengt de scores wel dichter bij elkaar. Het ligt aan het deelnemersveld, het aantal deelnemers en de spreiding.

Jaarlijkse herziening

In het perbericht van de R&A en USGA wordt gesproken over nieuwe tools die beschikbaar komen om de jaarlijkse herziening te ondersteunen.
Wij hebben nog geen nieuwe reporting tools. Op dit moment volstaat de procedure zoals uitgelegd op deze pagina over de jaarlijkse herziening: de handicapcommissie kan in Caddie een overzicht van spelers opvragen die mogelijk voor de jaarlijkse herziening in aanmerking komen. De handicapcommissie wordt geacht te analyseren of een handicapaanpassing van deze spelers nodig is. 

Par

We hebben tegenwoordig vijf teesets: wit, geel blauw, rood en oranje. Hoe zo een par van holes voor dames en heren bepalen?
Volgens de richtlijnen van het WHS bepaalt de lengte van de hole wat de par van de hole is. De NGF mag de par van een hole aanpassen als de rating van de hole hiertoe aanleiding geeft. Het is niet zo dat een club de par van een hole zelf mag bepalen of mag aanpassen. Uiteindelijk heeft aanpassing van de par ook niet zo heel veel effect. Als je bijvoorbeeld een par 4 in een par 5 verandert, dan zal dit in de formule voor de berekening van baanhandicaps worden verdisconteerd en zal het niet veel verschil maken.

De NGF meet de baan in, bepaalt de rating en de par. Ik hoor nu dat een baan zelf de par zou kunnen bepalen. Leg mij eens uit. en wat is dan de invloed op de rating en de bepaling van de handicaps?
De NGF meet de baan en bepaalt de rating. De par van een hole wordt bepaald aan de hand van de lengtecriteria van het WHS. De NGF kan de par aanpassen als de rating hiertoe aanleiding geeft. Als voorbeeld: een hole met de lengte van een par 4 kan een par 5 worden als het ontwerp van de hole zodanig is dat deze bedoeld is om als een par 5 te spelen.

Qualifying condities/acceptabele scores

Het lengtecriterium voor qualifying condities is veranderd; het wordt  per 1 januari 2024 1.370 meter voor 18 holes en 685 meter voor 9 holes. Hoe moet ik dit zien? Voor een 18-holes baan hebben we het dan gemiddeld over 76,11 meter per hole.
Voor handicapdoeleinden spelen kan na 2023 wereldwijd op par-3 en par-3/4 banen met een minimale lengte van 1.370 meter voor 18 holes en 685 meter voor 9 holes. In Nederland is ‘qualifying spelen op par-3 banen’ al langere tijd mogelijk, sinds 2016, omdat Nederland een belangrijke rol speelde in een pilotproject van de European Golf Association (EGA). Er zijn heel veel par-3 banen die holes hebben van 50 tot 125 meter. Het is inderdaad zo dat er banen zijn met heel korte holes en de gemiddelde lengte van een hole zal daar inderdaad rond 76 meter liggen.

Is 1.370 meter na 2023 het minimum, dus ook voor par-3 banen?
Ja, dat is de minimumlengte voor par-3 banen van 18 holes. Voor 9-holes banen geldt een minimale lengte van 685 meter. Een par-3/-4 baan zal doorgaans al ruim voldoen aan de minimale eisen voor qualifying condities. De lengtecriteria per 1 januari 2024 zijn ook van toepassing voor een lange baan: de teeset met de minste lengte, bijvoorbeeld oranje, moet ook aan de criteria voldoen. In het NGF-banenbestand staan nu enkele korte banen die niet aan het lengtecriterium voldoen. Met deze banen zullen we contact opnemen om te overleggen of zij op een of andere manier wel aan het lengtecriterium kunnen gaan voldoen.

Er zijn steeds meer clubs die een 'kleine baan in de grote baan' creëren, eentje die qualifying is. Waarom zou je een par-3 baan willen 'aanleggen' binnen een gewone 18-holes baan?
Hiermee creëer je een extra teeset waarmee je vooral beginnende golfers, jeugd en oudere golfers faciliteert. Het is snel geregeld en een kleine investering. De vele voordelen staan op een rij op de pagina Maak een kleine baan in de grote.  

Niet ingeleverde scores

In qualifying wedstrijden van onze club zijn er nog steeds te veel spelers die er tussenuit piepen, en met wat vroeger een 'no return' heette niet gestraft worden volgens de WHS-regels. Gaat hier nog iets aan gedaan worden?
Als handicapcommissie kun je bij dergelijk gedrag van een speler een penalty score aan zijn of jaar handicaprecord toevoegen. Lees hier meer: Wat is een 'penalty score' (strafscore) en wanneer moet die toegekend worden? In het Wereld Handicap Systeem spreken we niet meer van 'no return' maar van een incomplete kaart of een niet ingeleverde score.

Ga terug naar de hoofdpagina Welke veranderingen ondergaat het Wereld Handicap Systeem per 1 januari 2024?