Inhoud caddie

Baanmanagement ondersteuning

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer. Op deze pagina tref je een aantal tools die je hierbij kunnen helpen. Middels een aantal factsheets per relevant onderwerp wil de Golfalliantie (NGF, NGA en NVG) bijdragen aan een breder en beter begrip van deze onderwerpen, en inzicht geven in deze complexe materie.

Golfbaan dataviewer

Op verzoek van beheerders is een geografisch informatie systeem (GIS) geïntroduceerd als aanvulling op het instrumentarium van het Committed to Green-programma: www.golfbaandataviewer.nl. Dit systeem geeft snel inzicht in alle relevante lokatiegegevens van een golfbaan. Het combineert deze gegevens met andere beheerdata op kaartlagen, zoals Natura 2000, EHS, klimaatgegevens en bodemgegevens. Dit openbare GIS-platform maakt golfbaanbeheer alsmede de inpassing qua ruimtelijke ordening inzichtelijk voor iedereen. 

Frequente afstemming over de selectie van gegevens die relevant zijn voor golfbaanbeheer vindt plaatst in de werkgroep GIS-platform. Alle GIS-leveranciers die in de golfsector actief zijn, zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep.

Factsheets

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer van sportgras (kortgrasvegetatie). Middels heldere factsheets per relevant onderwerp wil de Golfalliantie (NGF, NVG, NGA) bijdragen aan breder en beter begrip en inzicht in deze complexe materie. De inhoud van de factsheets is afgestemd op het niveau van baanmanagement. Op dat niveau vindt immers de verbinding plaats tussen de strategische visie van het bestuur en de operationele uitdaging voor de greenkeepers.   

Beluchten

Beluchten is de verzamelnaam voor de mechanisch bewerkingen die luchttoetreding en gasuitwisseling in de wortelzone bevorderen. Praktisch komt het vooral neer op het sneller in de toplaag laten infiltreren van water en het bevorderen van de waterafvoer naar de ondergrond of drainage. 

Golfgrassen

Met golfgrassen worden de zeer fijn bladige grassen bedoeld, die bij frequent kort maaien een dichte, gelijkmatige grasmat geven voor greens met uitstekende speleigenschappen. In onze klimaatzone zijn alleen enkele struisgrassen en fijne zwenkgrassen geschikt voor golfgreens. Straatgras geldt als onkruidgras. 

Integrated Pest Management

Integrated Pest Management of IPM is een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu.

Integrated Turfgrass Management

Integrated Turfgrass Management (ITM) is kortgrasvegetatie beheer waarin alle aspecten van gebruik, groeiplaats, beheer en onderhoud van de grasmat optimaal op elkaar worden afgestemd. 

Licht en lucht

Bomen en struiken bepalen voor een groot deel het aangezicht van een golfbaan. Omdat deze groeien, veranderen de groeiomstandigheden voor het gras. Licht (schaduw) en lucht (ventilatie) zijn echter essentiële en vaak onderschatte factoren voor een gezonde, goed bespeelbare grasmat.

Maaien of rollen

De speelkwaliteit van greens wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de gelijkmatigheid en de stevigheid van het oppervlak. Frequent maaien geldt als voornaamste onderhoudsmaatregel van de greens. Het rollen van de greens heeft echter ook een grote invloed op de betrouwbaarheid van de balrol, de firmness en stimpsnelheid.

Organische stof en vilt

Organische stof bepaalt in hoge mate de eigenschappen van de bodem wat betreft voeding, water- en luchthuishouding, draagkracht en stabiliteit. Vilt bestaat uit voornamelijk herkenbare plantendelen die de bodem afdekken.

Straatgras

Straatgras (Poa annua) is het bekendste onkruidgras. Het is genetisch zeer divers. Vrijwel wereldwijd handhaaft het zich gemakkelijk in zowel losse grond als tussen de straatstenen en in zeer kort gemaaide grasvegetaties. Met hoog intensief onderhoud en gebruik van veel ‘plantgezondheidmiddeltjes’ kan het op korte termijn redelijk goede bespeelbare greens opleveren. 

Structurele speelkwaliteit

Structurele speelkwaliteit kan worden gedefinieerd als ‘het vermogen om met de seizoenen meebewegend jaarrond de speelkwaliteit te bieden die recht doet aan de aard van de golfsport'. De baan moet het jaarrond zoveel mogelijk voldoen aan de uitgangspunten van het USGA Course Rating systeem. Deze factsheet zoomt in op de speelkwaliteit van tees, fairways, roughs en vooral greens. 

Water en lucht in de bodem

Een goede water- en luchthuishouding in de wortelzone geldt als een absolute voorwaarde voor een sterke en gezonde grasmat en een draagkrachtig, stabiel speloppervlak. Op de golfbaan worden verschillende maatregelen uitgevoerd om het evenwicht tussen water en lucht in stand te houden of te herstellen. Hinder voor het spel is vaak onvermijdelijk maar absoluut noodzakelijk.