Inhoud caddie

Baanmanagement ondersteuning

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer. Op deze pagina vinden golfclubs tools die hierbij kunnen helpen. Middels een aantal factsheets per relevant onderwerp wil de Golfalliantie (NGF, NGA en NVG) bijdragen aan een breder en beter begrip van deze onderwerpen.

Factsheets

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer van sportgras (kortgrasvegetatie). Middels heldere factsheets per relevant onderwerp wil de Golfalliantie (NGF, NVG, NGA) bijdragen aan een breder en beter begrip en inzicht in de complexe materie. De inhoud van de factsheets is afgestemd op het niveau van baanmanagement. Op dat niveau vindt immers de verbinding plaats tussen de strategische visie van het bestuur en de operationele uitdaging voor de greenkeepers. De factsheets vindt u hieronder. Onder factsheets staat meer informatie over de Golfbaan-dataviewer, een tool bij duurzaam beheer en GEO-certificering.

‘Beluchten’ is de verzamelnaam voor de mechanisch bewerkingen die luchttoetreding en gasuitwisseling in de wortelzone bevorderen. Praktisch komt het vooral neer op het sneller in de toplaag laten infiltreren van water en het bevorderen van de waterafvoer naar de ondergrond of drainage. 

Het handboek ‘Kwaliteit golfbanen’ biedt waardevolle handvatten om aan de hand van metingen en visuele waarnemingen de kwaliteit van de golfbaan in kaart te brengen en vast te leggen. De werkwijze helpt bij het planmatig realiseren van een structurele kwaliteit van de golfbaan en geeft houvast in tijden van verandering.

Een belangrijke uitdaging van het golfbaanonderhoud is het in toom houden van onkruiden en onkruidgrassen. Vooral in fairways, voorgreens en semi-rough is het lastig om zonder gebruik van pesticiden de speelkwaliteit en de belevingswaarde van golfers optimaal te houden. 

De zuurgraad of pH van de bodem is een belangrijke indicator voor de groeiplaats van gras. Voor het golfbaanonderhoud is het van belang de pH-waarden van bodem, dressgrond en beregeningswater te kennen en te weten of het zinvol en mogelijk is om de zuurgraad bij te sturen ten behoeve van de gewenste grasmat.

Met golfgrassen worden de zeer fijnbladig grassen bedoeld, die bij frequent kort maaien een dichte, gelijkmatige grasmat geven voor greens met uitstekende speleigenschappen. In onze klimaatzone zijn alleen enkele struisgrassen en fijne zwenkgrassen geschikt voor golfgreens. Straatgras geldt als onkruidgras. 

Uniformiteit en structurele speelkwaliteit van de spelonderdelen zijn voor elke golfbaan belangrijke doelen. Met eenvoudige metingen kunnen betrouwbaarheid van de balrol, de stevigheid van het speloppervlak en de baluitrolconsistentie objectief en reproduceerbaar worden vastgesteld.

Integrated Pest Management of IPM is een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu. 

Integrated Turfgrass Management (ITM): kortgrasvegetatie beheer waarin alle aspecten van gebruik, groeiplaats, beheer en onderhoud van de grasmat optimaal op elkaar worden afgestemd. Planmatig beheer voor structurele speelkwaliteit.

Bomen en struiken bepalen voor een groot deel het aangezicht van een golfbaan. Omdat deze groeien, veranderen de groeiomstandigheden voor het gras. Licht (schaduw) en lucht (ventilatie) zijn echter essentiële en vaak onderschatte factoren voor een gezonde, goed bespeelbare grasmat. 

De speelkwaliteit van greens wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de gelijkmatigheid en de stevigheid van het oppervlak. Frequent maaien geldt als voornaamste onderhoudsmaatregel van de greens. Het rollen van de greens heeft echter ook een grote invloed op de betrouwbaarheid van de balrol, de firmness en stimpsnelheid. 

De beheer-, onderhouds- en speelkwaliteit van greens, tees en fairways wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoeveelheid en aard van het organische stof. 

Straatgras (Poa annua) is het bekendste onkruidgras. Vrijwel wereldwijd handhaaft het zich gemakkelijk in zowel losse grond als tussen de straatstenen en in zeer kort gemaaide grasvegetaties. 

Structurele speelkwaliteit kan worden gedefinieerd als ‘het vermogen om met de seizoenen meebewegend jaarrond de speelkwaliteit te bieden die recht doet aan de aard van de golfsport’. Deze factsheet zoemt in op de speelkwaliteit van tees, fairways, roughs en vooral greens. 

Voor een sterke grasmat is een goed ontwikkeld wortelgestel van groot belang. Het terugdringen van pesticidegebruik en een betere weerbaarheid tegen de grillen van het veranderende klimaat maakt het noodzakelijk nog meer zorg te besteden aan een gezonde, diepe beworteling van de grasmat.

Een goede water- en luchthuishouding in de wortelzone geldt als een absolute voorwaarde voor een sterke en gezonde grasmat en een draagkrachtig, stabiel speloppervlak. Op de golfbaan worden verschillende maatregelen uitgevoerd om het evenwicht tussen water en lucht in stand te houden of te herstellen.

Golfbaan dataviewer

Op verzoek van beheerders is een geografisch informatie systeem (GIS) geïntroduceerd als aanvulling op het instrumentarium van GEO-certificering: golfbaandataviewer.nl. Dit systeem geeft snel inzicht in alle relevante locatiegegevens van een golfbaan. Het combineert deze gegevens met andere beheerdata op kaartlagen, zoals Natura 2000, EHS, klimaatgegevens en bodemgegevens. Het openbare GIS-platform maakt golfbaanbeheer alsmede de inpassing qua ruimtelijke ordening inzichtelijk voor iedereen. Frequente afstemming over de selectie van gegevens die relevant zijn voor golfbaanbeheer vindt plaatst in de werkgroep GIS-platform. Alle GIS-leveranciers die in de golfsector actief zijn, zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep.