Inhoud caddie

NGF-baanbezoeken en factsheets

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer. Daarom brengen deskundigen van de NGF baanbezoeken en heeft de Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) factsheets ontwikkeld over de belangrijkste onderwerpen.

NGF-baanbezoeken

Hulp nodig bij het maken van duurzame keuzes? Geef richting aan duurzaam golfbaanonderhoud en maak een afspraak voor een individueel baanbezoek door Niels Dokkuma (Teammanager Duurzaam beheer/Agronoom) of Louise Bienfait (Adviseur Duurzaam beheer/Ecoloog).

Een baanbezoek is geen keuring en er wordt geen gedetailleerd advies gegeven en ook geen uitgewerkt bemestingsadvies of compleet onderhoudsplan. De onafhankelijke deskundige van de NGF helpt wel bij het identificeren van knelpunten en het vinden van oplossingen. De deskundige kan ook een steun bieden bij een goede relatie tussen greenkeepingteam/aannemer, de baancommissie/manager en/of het bestuur/de directie.

Het team Duurzaam beheer helpt golfbanen bij het realiseren van structurele speelkwaliteit en biodiversiteitsontwikkeling en biedt algemeen advies bij het doorlopen van het GEO-traject op weg naar een GEO-duuzaamheidscertificaat. Met deze ondersteuning ben je klaar voor de toekomst en kom je af van symptoombestrijding, quick fixes en schijnoplossingen met zogenaamde wondermiddelen. De NGF heeft niet de ambitie te concurreren met marktpartijen en moet dan ook niet worden gezien als vervanging van de huidige onafhankelijke adviseur van golfbanen.

Duurzaam golfbaanbeheer is optimale speelkwaliteit in goede harmonie met de natuurlijke omgeving en in combinatie met gezond economisch en maatschappelijk verantwoord beheer. Bij de baanbezoeken van de NGF ligt de focus op het borgen en verhogen van duurzaam beheer en daarmee structurele speelkwaliteit ter bevordering van het spelplezier en de sportkwaliteit.

Factsheets

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer van sportgras (kortgrasvegetatie). Middels heldere factsheets per relevant onderwerp wil de Golfalliantie (NGF, NVG, NGA) bijdragen aan een breder en beter begrip en inzicht in de complexe materie. De inhoud van de factsheets is afgestemd op het niveau van baanmanagement. Op dat niveau vindt immers de verbinding plaats tussen de strategische visie van het bestuur en de operationele uitdaging voor de greenkeepers. De factsheets vindt u hieronder. Onder factsheets staat meer informatie over de golfbaandataviewer, een tool bij duurzaam beheer en GEO-certificering.

Drainage dient op de golfbaan een aantal doelen, onder meer een goed bespeelbaar oppervlak.

Kennis van specificaties en eigenschappen is onmisbaar om de geschiktheid van zand voor specifieke toepassingen te bepalen.

Echt regenwater is ideaal, maar op de meeste golfbanen wordt beregend met grondwater of oppervlaktewater.

Wanneer, hoe vaak, hoeveel en hoe greens, tees en fairways beregenen?

Bemesting raakt aan bijna alle aspecten van golfbaanonderhoud, van maaifrequentie tot ziektepreventie.

‘Beluchten’ is de verzamelnaam voor de mechanisch bewerkingen die luchttoetreding en gasuitwisseling in dewortelzone bevorderen. 

Het handboek ‘Kwaliteit golfbanen’ biedt waardevolle handvatten om aan de hand van metingen envisuele waarnemingen de kwaliteit van de golfbaanin kaart te brengen en vast te leggen.

Een belangrijke uitdaging van het golfbaanonderhoud is het in toom houden van onkruiden enonkruidgrassen.  

Voor hetgolfbaanonderhoud is het van belang de pH-waarden van bodem, dressgrond en beregeningswaterte kennen.

In onze klimaatzone zijnalleen enkele struisgrassen en fijne zwenkgrassengeschikt voor golfgreens. Straatgras geldt als onkruidgras. 

Uniformiteit en structurele speelkwaliteit van despelonderdelen zijn voor elke golfbaan belangrijkedoelen.

Integrated Pest Management of IPM is een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middelvan een integrale aanpak met zo gering mogelijkeschade voor mens, dier, natuur en milieu. 

Integrated Turfgrass Management (ITM): kortgrasvegetatie beheer waarin alle aspecten van gebruik, groeiplaats, beheer en onderhoud van de grasmat optimaalop elkaar worden afgestemd. Planmatig beheer voorstructurele speelkwaliteit.

Licht(schaduw) en lucht (ventilatie) zijn essentiëleen vaak onderschatte factoren voor een gezonde, goedbespeelbare grasmat. 

Frequent maaien geldtals voornaamste onderhoudsmaatregel van de greens.Het rollen van de greens heeft echter ook een grote invloed op de betrouwbaarheid van de balrol, de firmnessen stimpsnelheid. 

De beheer-,onderhouds- en speelkwaliteit van greens, tees enfairways wordt voor een belangrijk deel bepaald doorde hoeveelheid en aard van het organische stof. 

Straatgras (poa annua) is het bekendste onkruidgras. Vrijwel wereldwijd handhaaft het zich gemakkelijk in zowel losse grond alstussen de straatstenen en in zeer kort gemaaide grasvegetaties. 

Structurele speelkwaliteit kan worden gedefinieerd als ‘het vermogen om met de seizoenen meebewegend jaarrond de speelkwaliteit te bieden die recht doetaan de aard van de golfsport’.  

Voor een sterke grasmat is een goed ontwikkeldwortelgestel van groot belang. 

Een goede water- en luchthuishouding in dewortelzone geldt als een absolute voorwaarde voor eensterke en gezonde grasmat en een draagkrachtig, stabielspeloppervlak.

Golfbaan dataviewer

Op verzoek van beheerders is een geografisch informatie systeem (GIS) geïntroduceerd als aanvulling op het instrumentarium van GEO-certificering: golfbaandataviewer.nl. Dit systeem geeft snel inzicht in alle relevante locatiegegevens van een golfbaan. Het combineert deze gegevens met andere beheerdata op kaartlagen, zoals Natura 2000, EHS, klimaatgegevens en bodemgegevens. Het openbare GIS-platform maakt golfbaanbeheer alsmede de inpassing qua ruimtelijke ordening inzichtelijk voor iedereen. Frequente afstemming over de selectie van gegevens die relevant zijn voor golfbaanbeheer vindt plaatst in de werkgroep GIS-platform. Alle GIS-leveranciers die in de golfsector actief zijn, zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep.