Inhoud caddie

9 redenen om in te zetten op duurzaamheid en GEO

Het gaat goed met golf, de sport is populair en groeit. Maar gaat het echt goed met je club? Is je baan klaar voor de toekomst?

Is je club bijvoorbeeld al vergevorderd in de transitie naar pesticidevrij beheer? En is je club al voorbereid op de toenemende beperkingen op het gebruik van water? Voor een gezonde toekomst van je club en baan is het belangrijk om in te zetten op duurzaamheid en je duurzame beheer te borgen en bewijzen met het onafhankelijke GEO-duurzaamheidskeurmerk voor de golfsector. In dit artikel geven we negen redenen waarom.

Waarom duurzaamheid en GEO?

Duurzaam beheer is een speerpunt van de NGF en daarom worden alle clubs gestimuleerd om het GEO-certificaat, het internationale duurzaamheidskeurmerk voor de golfsector, te behalen. Om dit traject zo gemakkelijk mogelijk te maken, is de portal OnCourse Nederland ontwikkeld. Na het doorlopen van dit programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd.

Waarom is elke golfclub hierbij gebaat? Het GEO-duurzaamheidstraject geeft je inzicht in het management van je club op alle gebieden van duurzaamheid waarmee een golfbaan te maken heeft. Van waterbeheer tot energieverbruik, van milieuzorg tot inkoop, van biodiversiteit tot afvalverwerking, van personeelsbeleid tot contacten met de gemeenschap.

GEO helpt je niet alleen bij het creëren van de voorwaarden voor “structurele speelkwaliteit” (kwaliteit in alle seizoenen) maar ondersteunt je bij het verduurzamen van je beleid en de gehele accommodatie.

De wet- en regelgeving waarmee een golfbaan te maken heeft (bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming of de Informatieplicht energiebesparing) is niet eenvoudig. Door het GEO-duurzaamheidstraject te doorlopen, weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en voorkom je dat je club onbewust in overtreding is. Tegelijk krijg je inzicht wat er in de komende jaren op het gebied van duurzaamheid nog verbeterd kan worden.

Dankzij het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk kun je bewijzen dat je club een duurzaam beleid uitvoert. Bovendien creëer je met GEO bewustwording en enthousiasme bij commissies en leden. Zij zullen gaan meedenken over de vraag “Hoe kunnen we onze club nog duurzamer maken?” En dat roept automatisch een andere vraag op: “Hoe duurzaam is mijn eigen gedrag als golfer eigenlijk?”

Tot slot: met GEO borg je duurzaam beheer, want vroeger of later zal de directie, het management, het bestuur of de verantwoordelijke commissie wisselen van personen.

Van alle sporten loopt golf voorop in duurzaam accommodatiebeheer. Dat is te danken aan de clubs die vroeg aan de slag zijn gegaan met duurzaamheid en GEO. Met de nationale data die via GEO verzameld worden, kan bewezen worden dat de golfsport verantwoordelijk omgaat met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord handelt. Dankzij GEO-certificering van inmiddels meer dan honderd golfbanen is golf een professionele en betrouwbare gesprekspartner voor de overheid geworden.

Hoe meer clubs duurzaamheid omhelzen en het GEO-certificaat behalen, hoe beter de positie en het imago van de golfsport wordt. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij een andere uitdaging waar golf nu al mee te maken heeft: beperkingen op het gebruik van grond- en oppervlaktewater. Als de golfsport kan aantonen dat golfbanen dankzij duurzaam beheer verantwoordelijk en spaarzaam met water omgaan, dan krijg je meer voor elkaar. Dus door een duurzame koers te varen en je beheer vast te leggen in GEO help je de hele golfsector. Daar heb je zelf ook baat bij.

GEO is een duurzaamheidscertificaat dat alle zaken op en om een golfclub raakt. Duurzaamheid – bewust omgaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen – levert een betere golfbaan op en zorgt voor veerkracht. Duurzaam beheerde golfbanen kunnen in de toekomst het hele jaar kwaliteit bieden. Op andere banen is er een verhoogd risico op ziektes en schimmels die tot ernstige kwaliteitsproblemen kunnen leiden. Dat kan zich vertalen in ontevreden spelers, golfers die weglopen en dalende inkomsten.

Daarnaast zijn duurzaam beheerde golfbanen beter voorbereid op andere uitdagingen, bijvoorbeeld een lange droogteperiode. Duurzaam beheer maakt golfbanen weerbaar, niet alleen agronomisch (gras en bodem) maar ook wat betreft waterhuishouding en beregening. De klimaatcrisis zal steeds meer impact hebben op golfbanen en duurzaamheid is het antwoord op verschillende vraagstukken. Kortom: met duurzaam beheer via GEO kun je jouw golfbaan toekomstbestendig maken.

Duurzaam ondernemen is geen groene prietpraat maar biedt zakelijke kansen. Je gaat met een duurzame bril naar je onderneming kijken. GEO dwingt je om data en cijfers te verzamelen waardoor je inzicht krijgt waar je staat en wat voor verbetering vatbaar is. Dat leidt tot besparingen op onder meer energie, leidingwater, beregeningswater, meststoffen en afvalstromen.

Duurzame investeringen (denk aan een beter grasbestand, ledverlichting of een waterreservoir) leveren niet alleen een betere kwaliteit op, ze zorgen er ook voor dat de jaarlijkse operationele kosten naar beneden gaan. Het GEO-traject geeft je inzicht in de kwetsbaarheden van je club en baan, waardoor je op tijd kunt gaan werken aan oplossingen. Je bent voorbereid op de toekomst, de golfbaan wordt financieel weerbaar en je gooit niet langer geld over de balk aan “symptoombestrijding” (kostbare handelingen die op de lange termijn niets oplossen).

Duurzaamheidsinvesteringen verdien je terug. Voor sommige duurzame investeringen (bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen) ligt het terugverdienmoment in de toekomst, maar niet investeren of stoppen met duurzaam beheer is korte-termijndenken. Het levert financieel op de korte termijn heel weinig op terwijl je kostenbesparingen op de lange termijn misloopt. Kortom: duurzaam ondernemen maakt je bedrijfsvoering financieel weerbaar en robuust.

Duurzaamheid doe je voor jezelf, voor de club of het bedrijf, maar de directe omgeving heeft er ook veel baat bij. Duurzaam beheer leidt tot een gezonde bodem maar ook tot een grotere biodiversiteit. De hele samenleving profiteert daarvan. En als je de “buitenwereld” vertelt wat je doet en welke successen je boekt met je stappen op het gebied van duurzaamheid, dan leidt dit tot veel positiefs! Bijvoorbeeld positieve media-aandacht voor je golfclub en meer draagkracht voor je baan bij de gemeente, buren en natuurorganisaties.

Door GEO, waarmee je bewijs levert van je duurzame beleid, win je niet alleen het vertrouwen van de buitenwereld, het leidt ook tot (beter) contact met partijen in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld een lokale vogelwerkgroep, omwonenden, een ecoloog, de gemeente of scholen in de regio. Het zijn allemaal partijen waarvoor jouw golfclub iets kan betekenen en die iets voor jouw club en baan kunnen betekenen. De contacten en verbindingen die ontstaan door GEO zijn zeer waardevol.

Als je het GEO-traject met een team uitvoert, kun je de taken verdelen en kost het doorlopen en bijhouden van de portal OnCourse weinig tijd. GEO-banen zeggen tegen andere banen: zie niet op tegen het werk dat certificering met zich meebrengt want het is belangrijk voor de toekomst van je vereniging en baan! En kleine gecertificeerde clubs zeggen dat GEO voor kleine verenigingsbanen even nuttig als voor een grote commerciële baan.

GEO kost minder tijd dan menigeen denkt, omdat OnCourse je stap voor stap door het gehele verduurzamingsproces leidt. Na een aantal verbeteringen in de afgelopen jaren is het Nederlandstalige programma nu zeer gebruiksvriendelijk. In OnCourse geef je antwoorden op vragen en voer je data en documenten in. Op deze wijze leg je stap voor stap vast wat je aan het doen bent. De documenten die je moet invoeren, zijn er in de meeste gevallen al maar worden nu verzameld op één plaats en zwerven niet langer in de club. Bij het doorlopen van OnCourse kom je erachter of je acties moet ondernemen. Als alles klaar is, formuleer je doelstellingen die jouw club in de toekomst wil realiseren. Want daar draait het om bij GEO-certificering: steeds verbeteren!

Je hoeft als club niet alles zelf te doen. De NGF biedt bijvoorbeeld gratis ondersteuning bij complexe onderdelen van het deel 'Natuur' in de portal OnCourse. Het gaat hierbij onder meer om het opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van de flora en fauna die aanwezig is op de golfbaan.

De NGF ondersteunt het proces ook financieel (door het jaarlijkse OnCourse-abonnement van alle clubs voor haar rekening te nemen). Het NGF-team Duurzaam beheer & Agronomie bezoekt banen voor adviezen omtrent duurzaam beheer en agronomische kwesties, maar ook om vragen te beantwoorden over GEO en OnCourse. Daarnaast heeft de NGF een helpdesk voor OnCourse-gebruikers.

OnCourse biedt bovendien ook ondersteuning bij IPM. Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM (Integrated Pest Management, geïntegreerde gewasbescherming) de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik drastisch af te bouwen. Om banen hierbij te begeleiden, is IPM geïntegreerd in de portal OnCourse Nederland. Hierdoor wordt het voor een golfbaan gemakkelijker om IPM op de juiste wijze toe te passen en de afhankelijkheid van pesticiden af te bouwen.

Een golfclub moet jongere generaties aantrekken om te overleven, anders vergrijst het ledenbestand. Juist voor jongeren is duurzaamheid belangrijk: zij hebben nog een heel leven voor de boeg. Met duurzaam golfbaanbeheer en GEO-certificering speel je in op de behoeftes in de samenleving. Duurzaam onderhouden golfbanen bieden een gezonde leefomgeving en biodiversiteit. Daarmee haak je in op de verwachtingen of eisen van een alsmaar groeiend aantal mensen dat ondernemingen en organisaties duurzaam opereren.

Het GEO-duurzaamheidstraject helpt je om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. OnCourse is een ‘one-stop-shop’ voor verduurzaming van de totale golfaccommodatie (van CO2-reductie tot waterkwaliteit, van biodiversiteit tot inclusiviteit, van gewasbeschermingsmiddelengebruik tot natuurwetgeving, etc).

Het belang van GEO-certificering voor golfclubs wordt steeds groter. Door een aantal ontwikkelingen is werken aan duurzaamheid geen vrijblijvendheid meer. Denk aan het verbod op het gebruik van pesticiden op sportvelden, het verbod op beregening in delen van het land vanwege droogte en de informatieplicht energiebesparing voor sportclubs. Denk ook aan het Klimaatakkoord van 2015 in Parijs dat onder meer heeft geleid tot het Nationaal Sportakkoord. Een onderdeel van deze afspraken is de verduurzaming van alle sportaccommodaties en dit deelakkoord wordt in rap tempo geïmplementeerd. Dus mocht je ondanks alle argumenten nog geen interesse hebben om je accommodatie aantoonbaar duurzaam te beheren, bedenk dan dat je omgeving – je gemeente en je waterschap – dit wel van je eist.

Kortom, duurzaam golfbaanbeheer is niet langer een keuze maar noodzaak. Dat geldt zeker voor onze sport die gespeeld wordt in prachtige natuur en landschappen. Daar moeten we blij mee zijn en zorgvuldig mee omgaan. Daarom moet duurzaamheid een wezenlijk onderdeel van je bedrijfsvoering zijn. Het internationale GEO-duurzaamheidsprogramma begeleidt je hierbij én zorgt ervoor dat je je duurzame stappen hard kunt maken.

Ga naar de hoofdpagina over GEO-cerificering: ngf.nl/geo