Inhoud caddie

Regeling compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is de regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Deze regeling is op 1 april 2020 in werking getreden.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers aanvragen bij UWV indienen voor de betaalde transitievergoeding aan werknemers na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit de regeling compensatie transitievergoeding die op 26 februari is gepubliceerd.

Voorwaarden compensatie

Werkgever kan in aanmerking komen voor compensatie als deze aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan werkgever in aanmerking komen voor compensatie. De arbeidsongeschiktheid moet wel langdurig zijn (ten minste twee jaar) zo is bepaald in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die nog in behandeling is bij de Eerste Kamer.

De aanvragen

Aanvragen voor de betaalde vergoeding in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moesten voor 1 oktober 2020 zijn ingediend. Aanvragen voor de vergoedingen betaald vanaf 1 april 2020 moeten worden ingediend binnen zes maanden na betaling. De datum waarop de vergoeding is afgeschreven van de bankrekening van werkgever is bepalend. UWV wijst aanvragen die te vroeg of te laat zijn ingediend, af. Als binnen de aanvraagtermijn een incomplete aanvraag is ingediend maar binnen de door het UWV gestelde hersteltermijn wordt aangevuld, is sprake van een tijdig ingediende aanvraag. Op de beslissing van UWV op de aanvraag staat bezwaar en (hoger) beroep open.

Aanvraagformulier

UWV beschikt over een een aanvraagformulier waaruit blijkt welke informatie werkgevers moeten invullen voor de aanvraag van de compensatie. UWV zal in ieder geval controleren of:
 • sprake was van een arbeidsovereenkomst, en de duur daarvan;
 • de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • werkgever de transitievergoeding heeft betaald;
 • d   e transitievergoeding correct is berekend;
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Voor werkgevers betekent dit dat de (loon)administratie dus volledig moet zijn. Werkgever zal in ieder geval de volgende stukken aan het UWV moeten kunnen verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dit kan zijn:

 • Loonstroken m.b.t. tijdens ziekte betaalde loon.
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
 • Als bij beëindiging zonder toestemming van UWV, UWV een beschikking heeft afgegeven op de aanvraag voor een WIA-uitkering of een uitkering op grond van de Ziektewet, dan blijkt uit die gegevens dat werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Het is dus van belang om de relevante documenten van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer goed te bewaren wil je als werkgever in aanmerking komen voor compensatie.

Bron: AWVN.