Inhoud caddie

Regelwijzigingen per 1 januari 2023: antwoorden op vragen

Op 14 november 2022 is een webinar gehouden over regelwijzigingen die ingaan op 1 januari 2023. Op deze pagina beantwoorden we vragen die voor, tijdens en na het webinar zijn gesteld.

Het webinar kun je terugkijken op deze pagina. Hier vind je ook de presentatie. 

Mocht deze lijst met antwoorden op vragen tot nieuwe vragen leiden, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Vragen over de app van de R&A, regelboeken en cursusmateriaal na 2022

Wanneer wordt de app van de R&A aangepast?
De regelapp van de R&A met daarin ook de Nederlandse tekst van de golfregels per 1 januari 2023 zal vanaf half december 2022 beschikbaar zijn.

Als ik de app van de R&A al op mijn telefoon heb, komt de update dan automatisch of moet ik hem opnieuw laden?
Waarschijnlijk is het een automatische update van de bestaande app. In de app is nu al een aparte menu-optie voor de regels van 2023 toegevoegd (met nu nog alleen nog alleen een aankondiging).

Gaat de NGF nog boekjes laten drukken?
Wie liever niet gebruik maakt van boeken kan terecht op randa.org.
De NGF wil zo weinig mogelijk boeken drukken, maar zal nog wel exemplaren van de Nederlandstalige vertaling van de Golfregels 2023 uitgeven, te verkrijgen via golfboeken.nl, zodat commissieleden desgewenst over een papieren exemplaar kunnen beschikken.
De NGF zal het boek 'Golfregels voor startende golfers' en het boek 'Oefenvragen voor het golfregelexamen' samenvoegen tot één boek. Het nieuwe boek zal naar verwachting half januari 2023 beschikbaar zijn op golfboeken.nl.

Zijn e-books een idee?
Er komen ook e-books (digitale publicaties). Zowel van de Golfregels 2023 (op randa.org) als van ‘Golfregels voor startende golfers’ (op ngf.nl).

Moet ik als lesgevende pro vanaf 1 januari 2023 direct met de nieuwe regels aan de slag, ook als ik nog geen documentatie heb?
Het boek ‘Golfregels voor startende golfers’ inclusief oefenvragen voor het examen zal vanaf begin 2023 beschikbaar zijn. De oefen- en examenvragen voor het regelexamen zullen op 1 januari 2023 gereed zijn. Meer informatie over boeken, lesmateriaal en examens staat op deze pagina. Zie ook de vraag hieronder.

Vanaf wanneer kan ik examens afnemen volgens de nieuwe regels?
Omdat lesmateriaal aangepast moet worden, adviseren we om op z'n vroegst vanaf half januari 2023 examens af te nemen. De nieuwe regels zijn pas van kracht op 1 januari 2023 en het is goed om kandidaten de tijd geven zodat ze zich goed op het examen kunnen voorbereiden.

Komt er een nieuwe clubpresentatie?
Ja, de clubpresentatie wordt aangepast.

Vragen over regelwijzigingen per 1 januari 2023

Regel 1.3c(4): toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen. 2023: Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis, krijgt de speler slechts één straf. Als de Regelovertredingen verschillend bestraft worden, krijgt de speler de hogere straf. Dan kan je dus in zo'n situatie dan maar beter meteen alles weg halen waar je last van hebt ;-)?
Wanneer je dit doet niet wetende dat het overtredingen zijn, dan maakt dat voor de strafmaat inderdaad niet uit. Echter, het bewust zijn of worden van een regelovertreding is een 'tussenkomende gebeurtenis' en resulteert in dat geval in een straf voor elke overtreding.

Regel 1.3c(4): toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen. Hoe gaat dat bij matchplay? De speler krijgt dan de algemene straf (is verlies van de hole in het gegeven voorbeeld) waarin hij in situatie 1 zijn ligging verbetert en in situatie 2 de ruimte voor zijn voorgenomen swing verbetert.
De speler krijgt de hoogste straf als hij meerdere regels overtreedt. In het voorbeeld krijgt de speler de hoogste straf voor twee verschillende overtredingen die beide de algemene straf tot gevolg hebben. Bij een matchplay-wedstrijd is dat dus verlies van de hole.

Regel 1.3c(4): toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen. Twee overtredingen die ja/nee gerelateerd zijn: wanneer een stilliggende bal wordt bewogen en niet wordt teruggeplaatst. Betekent dit dat 1 strafslag voor het bewegen van de bal niet wordt gegeven en de speler de 2 strafslagen krijgt voor het spelen van de verkeerde plaats?
Wanneer een speler de beweging van zijn bal veroorzaakt (1 strafslag volgens Regel 9.4) moet de bal worden teruggeplaatst. Doet hij dit niet, dan speelt hij van een verkeerde plaats. Dit zijn gerelateerde handelingen die volgens de 2019-regels alleen bestraft worden met de algemene straf voor het spelen van een verkeerde plaats. Bij de regels die in 2023 ingaan verandert dit niet; het maakt daarbij niet meer uit of de overtredingen wel of niet gerelateerd zijn; de speler krijgt de hoogste straf voor de overtreding die is begaan.

Regel 3.3b(4) (scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler). De local rule L-2 is een nieuwe plaatselijke regel die in de vorige editie van de Official Guide niet was opgenomen. Deze plaatselijke regel kan in sommige omstandigheden een commissie helpen, als het voor haar moeilijk is om de handicap van een speler te berekenen. Onder bepaalde omstandigheden kan het voor een commissie moeilijk zijn om de handicap van een speler te berekenen, zoals het niet beschikbaar hebben van een computer voor het verwerken van een wedstrijd of als zij geen toegang heeft tot een database met de handicaps van speler. Nu deze gevallen zich zelden of niet in Nederland zullen voordoen, zal er voor toepassing van deze plaatselijke regel geen aanleiding zijn. Als deze situatie zich toch zou voordoen, dan kan de commissie de speler verantwoordelijk maken voor de correcte handicap op de scorekaart.
Er is inderdaad een nieuwe ‘model plaatselijke regel’ (voorbeeldtekst van een plaatselijke regel) met de naam L-2 die kan worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van de juiste weergave van de handicap op de scorekaart wel bij de speler neer te leggen. Deze plaatselijke regel hebben we bewust niet vermeld omdat we adviseren die niet te gebruiken en omdat dit normaal gesproken binnen Nederland ook niet nodig zal zijn.

Regel 3.3b(4) (scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler). Als een speler elders zijn homecourse heeft, hoe weet je dan de handicap van die speler?
Elke club kan via Caddie de handicap van een speler opvragen met behulp van het GSN (Golf Service Nummer) van de speler.

Regel 3.3b(4) (scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler). Indien een speler in het buitenland zijn homecourse heeft, is zijn handicap niet bekend bij wedstrijdleiding. Hoe pak je dit aan?
Je kunt in je wedstrijdreglement van je club vastleggen dat de speler zijn laatste handicap of zijn handicaprecord met daarop zijn handicapsores van zijn home club via zijn mobiele telefoon of via de clubwebsite aan de wedstrijdleiding moet tonen voorafgaand aan de wedstrijd.

Regel 4.1.a(2) (gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde) is in mijn ogen een vreemde regel; hoezo heb je een vervangende club?
Een club van een speler kan beschadigd worden tijdens een slag, waarbij een speler bijvoorbeeld een boom raakt. De speler heeft dan de keuze om verder te spelen met de beschadigde club of deze te (laten) vervangen door een andere club die een caddie of ander persoon voor de speler kan halen (bijvoorbeeld in de golfshop).

Regel 4.1a(2) (gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde): het vervangen van een club en dan toch ook nog een defecte club gebruiken, dat zou 15 clubs betekenen. Mag dat dan toch?
De speler mag verder spelen met de beschadigde club óf deze vervangen door een andere club, waarbij het maximum van 14 clubs volgens de regels blijft gelden.

Regel 6.3b (bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole): hoe werkt dat bij matchplay?
Wanneer een speler in strijd met de regels zijn bal vervangt door een andere bal is de straf niet langer verlies van de hole maar gereduceerd tot één strafslag.

Regel 9.3, uitzondering 2 (bal bewogen door natuurkrachten). De bal moet worden teruggeplaatst in het gebied waar deze stil lag, nadat deze was gedropt, geplaatst of teruggeplaatst. Dus ook nadat je je bal hebt opgepakt en teruggelegd om te identificeren?
Correct, een bal die is opgenomen van de baan is niet in het spel. Als de bal wordt teruggeplaatst, is hij weer in het spel en is uitzondering 2 van Regel 9.3 van toepassing als de bal eerst stilligt, dan verrolt naar een ander gebied van de baan of buiten de baan tot stilstand komt.

Regel 10.2b (andere hulp). Mag er een deukje worden gemaakt in de lijn met clubhoofd?
Nee, want Regel 10.2b(3) bepaalt dat deze regel ook van toepassing is op een handeling met hetzelfde doel, zoals het door de speler markeren van een punt in zand of dauw om hem te helpen bij zijn swing. Het maken van een deukje met het clubhoofd in de lijn valt hier ook onder.

Regel 10.2b (andere hulp). Mag een medespeler wel een lijn aangeven?
Nee, want Regel 10.2b(2) bepaalt dat de speler alleen hulp mag krijgen van zijn caddie bij het bepalen van de speellijn. De uitzonderingen genoemd bij deze regel zijn hier niet van toepassing.

Regel 10.2b (andere hulp). Mag je wel de vlaggenstok omhoog laten houden?
Ja dat is toegestaan. Regel 13.2b(1) staat toe dat de vlaggenstok door iemand wordt bewaakt gedurende de slag. Dit omvat ook het houden van de vlaggenstok in, naast of boven de hole.

Regel 10.2b (andere hulp). Mogen de palen die standaard op de baan staan om de speellijn aan te geven bij een blinde hole dan wel blijven?
Ja, deze palen vallen niet onder regel 10.2b. Die regel verbiedt het neerzetten van een voorwerp om de speellijn voor een individuele speler/situatie aan te geven. Het in de baan plaatsen van palen om de algemene speelrichting (bij blinde slagen) aan te geven is toegestaan en is geen overtreding van Regel 10.2b.

10.2b(3) (andere hulp): de club achter de bal zetten voor het aangeven van de lijn en dan de stand innemen. Mag dat wel/niet?
Het is wel toegestaan om het clubhoofd achter de bal te plaatsen en daarna de stand in te nemen. Dit is niet veranderd en is expliciet vermeld in Interpretatie 10.2b(3)/1 (Official Guide 2019).

Regel 11.2 (bal in beweging opzettelijk van richting veranderd): wat gebeurt er als je een marker raakt?
In Regel 11.2a(2) is aangegeven dat de slag niet vervalt als een balmarker wordt geraakt.

Regel 14.2d (de bal terugplaatsen): niet herstellen van de ligging in zand bij het terugplaatsen van de bal. Kun je hier voordeel krijgen voor maar 2 strafslagen?!
Normaal gesproken niet. Twee strafslagen of verlies van de hole voor het niet herstellen van de oorspronkelijke ligging van de bal bij het terugplaatsen in het zand is een flinke straf. Het krijgen van de algemene straf is niet echt een voordeel; veelal zal de speler met een slag vanuit de juiste ligging een beter resultaat kunnen behalen. Ook het onspeelbaar verklaren van de bal is een optie die doorgaans gunstiger zal zijn dan het oplopen van de algemene straf.

Regel 14.3 (een bal droppen): krijgen we dat aangepaste plaatje ter beschikking?
We zullen te zijner tijd plaatjes ter beschikking stellen op deze pagina.

Regel 18.3 (provisionele bal). Wij hebben een eilandhole. Als je bal nét het eiland haalt, kan de bal speelbaar liggen in de hindernis. Maar het kan ook zijn dat een speler de bal in de penalty area ziet en ervoor kiest om de bal niet te spelen. Dan is er een dropping zone, maar die is vervelend en je wilt dan meestal liever opnieuw spelen vanaf de plaats waar je hebt gespeeld, dan wel vlak voor het water waar de bal het laatste de hindernisgrens is gepasseerd, daar heb je ook recht op. Maar in dit geval moet je dus eerst helemaal naar het eiland lopen en weer helemaal teruglopen. Dat kost veel tijd. Het doel van een provisionele bal is voorkomen dat je terug moet lopen, wat veel tijd kost. Dit is dus echt verboden volgens de regels? Dat is dan niet bevorderlijk voor de snelheid in de baan.
Hier is niets gewijzigd in de regels die in 2023 ingaan. Het spelen van een provisionele bal is niet toegestaan als de bal niet mogelijk verloren is buiten een hindernis of mogelijk buiten de baan is. In de beschreven situatie is het duidelijk dat de bal niet verloren is buiten de hindernis en is het spelen van een provisionele bal niet toegestaan. Je zou dan namelijk de keuze hebben tussen twee ballen die op de baan liggen (je weet het resultaat van de provisionele bal al). In principe heb je bij het golfspel nooit de keuze met welke bal je verder speelt; er is altijd maar één bal in het spel.
Noot: Er is een model plaatselijke regel (B-3) voor het spelen van een provisionele bal onder de hindernisregel, maar deze is uitsluitend van toepassing op situaties waarbij het niet duidelijk is of de bal in de hindernis ligt of niet. Daarvan is geen sprake bij de beschreven situatie.

Regel 18.3 (provisionele bal). Er is specifiek opgenomen dat een speler verplicht is een gevonden bal te identificeren als het zijn bal zou kunnen zijn. Mag je aangeven dat je niet wilt dat er naar je bal gezocht wordt, als je dat niet wilt?
Ja, dat mag je aangeven. Als een medespeler of andere persoon jouw bal zoekt en een bal vindt die van jou kan zijn, dan blijf je wel verplicht om deze te identificeren. Als de gevonden bal van jou blijkt te zijn, is dat de bal in het spel (en is de provisionele bal een verkeerde bal).

Regel 18.3 (provisionele bal). De tegenpartij zoekt naar mijn bal; ik wil dat niet omdat de provisionele bal erg goed ligt. Ik meld dat hij niet hoeft te zoeken en doe een slag met mijn provisionele bal. Is deze daardoor bal in spel? Mag dat of moest ik eerst ook zoeken?
Als je provisionele bal dichter bij de hole ligt dan waar je oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt en je slaat de provisionele bal, dan wordt deze de bal in het spel en anders nog niet. (Het verzoek om niet te zoeken heeft geen invloed op de status van de provisionele bal.)

Regel 18.3 (provisionele bal). Als je niet wilt dat je bal wordt gezocht en je tegenstander zoekt toch en vindt de bal, dan is deze de bal in spel toch?
Als de provisionele bal nog niet de bal in spel is geworden (zie Regel 18.3c(2)) en jouw oorspronkelijke bal wordt gevonden (ook al wil je niet dat hij gevonden wordt), is deze de bal in spel (en is de provisionele bal een verkeerde bal).

Regel 3.3 (scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler): Is er wat te zeggen over het wisselen van scorekaarten in deze tijd van digitale notaties?
Regel 3.3b stelt dat de score van de speler op zijn scorekaart (scorekaart van de speler) wordt bijgehouden door de marker die door de Commissie is aangewezen of gekozen is door de speler op een manier die is goedgekeurd door de commissie. Je kunt in het wedstrijdreglement van je club opnemen dat spelers verplicht zijn hun scorekaart uit te wisselen.

Regel 20.2d (administratieve fouten van de Commissie). De wedstrijdcommissie print de etiketten voor een wedstrijd verdeeld over twee dagen en plakt die op de scorekaarten. Op het moment dat de wedstrijd begint, kunnen handicaps en handicapslagen zijn gewijzigd. Dat kan veel administratieve fouten geven.
Dat klopt. Daarom is het beter om de etiketten pas op de dag van de wedstrijd te printen, zodat een mogelijk incorrect aantal handicapslagen op de scorekaart wordt voorkomen. Overigens is het bij de gangbare software die de clubs gebruiken mogelijk om vlak voor de wedstrijd de handicaps van de spelers te verversen; als deze software ook wordt gebruikt om de scores te verwerken, is het niet onoverkomelijk dat er op een scorekaart mogelijk een afwijkende handicap staat. Doorgaans zal de speler zelf ook weten of zijn handicap in de tussentijd is aangepast. Gebruik van goede software kan problemen met onjuiste handicaps dus voorkomen.

Regel 20.2d (administratieve fouten van de Commissie). Administratieve fouten als de spelers online zelf hun score voor de wedstrijd moeten invoeren: wie is dan verantwoordelijk voor eventuele fouten? Meerdere golfclubs vragen hun leden/deelnemers de wedstrijdscores in de portal of via een app op de smart phone in te voeren.
Regel 20.2d bepaalt dat de Commissie verantwoordelijk is voor toekenning van het juiste aantal slagen en de bepaling van de netto score en de berekening van de stablefordpunten. De speler blijft wel verantwoordelijk voor het inleveren van het juiste aantal bruto slagen en de ondertekening van zijn scorekaart door de marker. De (papieren) scorekaart getekend door de marker en hetgeen daarop is vermeld is leidend (niet de invoer van de speler in het systeem).

R21.1c (straffen bij stableford). Hoe verhoudt zich dit tot de verantwoordelijkheid van de speler voor zijn handicap?
Ook hier geldt: de Commissie is verantwoordelijk voor het berekenen van het aantal punten dat de speler voor elke hole krijgt en, in een wedstrijd met handicapverrekening, voor het toepassen van handicapslagen per hole voordat het aantal punten wordt berekend. De speler is verantwoordelijk voor het registreren van alle qualifying scores in de handicapadministratie om zo een correcte, actuele handicap te gebruiken voor een wedstrijd.

Regel 22.6 (beperkingen voor het staan achter de partner tijdens de slag). Als medespeler mag je er dus wel staan?
Als medespeler mag je er wel staan. Maar meestal zal een speler vragen aan de medespeler om er niet te gaan staan, omdat hij hiervan last heeft tijdens het doen van zijn slag.

Regel 22.6 (beperkingen voor het staan achter de partner tijdens de slag). Geldt dit ook voor regel 11?
De vraag begrijpen we niet goed. Er zijn wel duidelijk parallellen maar regel 11.2b gaat over het helpen van de speler (die de slag gaat doen) en regel 22.6 en 23.8 gaan over hulp voor de partner van speler die de slag gaat doen.

Regel 22.6 (beperkingen voor het staan achter de partner tijdens de slag) geldt dus ook op de green?
Regel 22.6 en 23.8 (four-ball; beperking voor de speler voor het staan achter de partner tijdens de slag) zijn met name voor situaties op of rond de green; daar kan de partner van de speler het meeste informatie halen uit de slag van de speler (zijn partner).

Regel 25 (regels voor golfers met een beperking): als je in een Handicart (buggy) rijdt, mag je kennelijk ook de regelaanpassingen in Regel 25 toepassen?
Regel 25 is bedoeld voor spelers met een beperking die een speciaal mobiliteitshulpmiddel nodig hebben om hun stand te kunnen innemen en/of hun slag te kunnen doen. Noodzakelijk vervoer in een Handicart valt niet onder de toepassing van Regel 25.

Vragen over plaatselijke regels na 2022

De nieuwe model plaatselijke regel E-12 (het gebruik van matten in delen van het algemene gebied): mag dit door het hele jaar of is dit tijd gebonden?
Het gebruik van deze plaatselijke regel is bedoeld om de baan te beschermen in uitzonderlijke omstandigheden. Alleen in uitzonderlijke situaties kan deze plaatselijke regel worden toegestaan met behoud van qualifying condities. Hiervoor is toestemming van de NGF nodig.

De nieuwe model plaatselijke regel E-12 (het gebruik van matten in delen van het algemene gebied): kunnen we deze plaatselijke regel als verplichting gaan invoeren in de winterperiode?
Nee, deze plaatselijke regel behoort niet standaard te worden ingevoerd. Deze plaatselijke regel dient uitsluitend gebruikt te worden als uitzonderlijke baanomstandigheden dit noodzakelijk maken. Alleen in uitzonderlijke situaties kan deze plaatselijke regel worden toegestaan met behoud van qualifying condities. Hiervoor is goedkeuring van de NGF nodig. 

Zal de plaatselijke regel E-12 die nu nog geldt (bal gespeeld van buiten dropzone bij recht naar achteren ontwijken) op 1 januari 2023 vervallen?
Ja, die model plaatselijke regel is per 1 januari 2023 overbodig door de gewijzigde procedure voor het recht naar achteren ontwijken.

E-11 & F-22. Moet de aanpassing van de plaatselijke regel over hoogspanningsleidingen in zijn geheel worden opgenomen op de scorekaart?
Je mag ook een verkorte versie op de scorekaart vermelden en met een link (bijvoorbeeld www.golfclubx.nl/local rules) of een QR-code naar de volledige tekst van de plaatselijke regel op de website van de club verwijzen. Neem vooraf even contact op over de ingekorte tekst.

De model plaatselijke regels L en M zijn nieuwe local rules per 1 januari 2023 neem ik aan?
Dat is juist.

Op de website van de R&A staat een Chart of main rule changes 2023. Op de laatste pagina hebben ze het over de model plaatselijke regel M-3. Ik begrijp dat dit een nieuwe model plaatselijke regel is, maar ik kan M-1 en M-2 nergens terugvinden. Waar staan deze?
Deze zijn momenteel nog niet beschikbaar. We zijn bezig met de vertaling van de plaatselijke regels en deze zullen snel gereed zijn. Houd hiervoor alsjeblieft de pagina Baaninrichting en plaatselijke regels in de gaten.

Ga naar de hoofdpagina over regelwijzigingen per 1 januari 2023.

Ga terug naar de hoofdpagina De golfregels: een toolkit voor clubs