Inhoud caddie

Wat zijn rare afwijkingen tussen EGA- en WHS-handicaps?

Dit betreft het antwoord op een vraag die relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem, maar nu niet meer relevant is. Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Handicapcommissies kunnen een ledenlijst opvragen waarop per lid (per NGF-nummer) zowel de laatste EGA-handicap als de huidige WHS-handicap wordt aangegeven. Wil je een lijst ontvangen, stuur dan een mail. De lijst geeft handicapcommissies inzicht of het verschil tussen de laatste EGA-handicap en de huidige WHS-handicap van de leden afwijkt van wat je mag verwachten. Als er iets niet klopt, dan kan de fout achterhaald worden en de handicap aangepast worden. 

In de lijsten is te zien welke scores niet gebruikt konden worden voor de bepaling van de eerste WHS-handicap. Scores die niet meegenomen konde worden zijn scores waarbij niet alle benodigde gegevens beschikbaar waren (handicap updates zonder enige andere data, scores uit het buitenland zonder baangegevens, scores met alleen Stableford-punten, etc.)

Wat mag je verwachten en wat zijn rare afwijkingen?

Dit hangt af van het type speler en de handicap. Van spelers met een handicap onder de 5 is de handicap waarschijnlijk gezakt op 1 maart 2021. Bij spelers met een handicap boven de 5 is het te verwachten dat hun WHS-handicap wat hoger is geworden op 1 maart. Voor die spelers geldt in het algemeen: hoe hoger hun handicap, hoe meer die zal zijn gestegen. Het is niet raar zijn als iemand met EGA-handicap 28 een WHS-handicap van 32 heeft gekregen.

In de lijst kun je grote afwijkingen opsporen door de laatste EGA-handicap en de huidige WHS-handicaps van spelers met elkaar te vergelijken. Wat zijn de verklaringen voor een grote afwijking?

  • De eerste verklaring kan zijn dat niet alle gegevens van een speler correct in de NGF-database zijn ingevoerd, waardoor er scores missen die toevallig een duidelijke impact hebben op de handicap van de speler.
  • Grote afwijkingen kunnen met name optreden bij spelers voor wie recent een significante handicapaanpassing is gedaan en in gevallen waarbij deze spelers daarna weinig tot geen scores hebben ingeleverd. Het kan dan heel goed zijn dat de WHS-handicap afwijkt van wat er verwacht mag worden.
  • Ook bij spelers met heel weinig scores kan de WHS-handicap behoorlijk afwijken van de laatste EGA-handicap. Als leidraad zou je dan kunnen kijken naar een aantal andere spelers die eind februari een vergelijkbare EGA-handicap hadden. Zo kun je zien wat er met hun handicaps gebeurde bij de transitie naar de WHS-handicap.
    Een voorbeeld. Je had eind februari tien spelers met een EGA-handicap van 14. Zij hebben nu allemaal een WHS-handicap tussen de 13 en 16, maar één speler komt uit op 20. Dan dient men te kijken waardoor dit komt en is het te overwegen om een handicapaanpassing te doen.
  • Voor spelers met een handicap net onder of boven de 36 is het niet langer zo dat hun handicap niet meer stijgt boven de 36. Als er in hun handicapgeschiedenis scores staan met resultaten slechter dan handicap 36, dan kunnen deze nu significant meewegen. Het is niet vreemd als de WHS-handicap van deze spelers 40 of hoger is geworden.

Scores die niet meegenomen konden worden bij de transitie

1 Handicap updates

Deze zijn allemaal genegeerd.

1a. Significante aanpassingen i.v.m. blessures etc.
Het is goed mogelijk dat er een aanzienlijk aantal leden is voor wie er in de laatste 4 jaar een significante handicapaanpassing is gedaan. Als er nadien niet veel scores meer zijn ingeleverd, tellen de scores van voor de aanpassing nog mee en die kunnen zo nog zwaar meewegen en zo de aanpassing grotendeels of volledig tenietdoen.

1b. Makkelijke manier om scores te verwerken
Sommige commissies hebben voor het verwerken van scores soms de gemakkelijkste manier gekozen en deze als een handicap update van een paar tienden naar beneden of een tiende omhoog ingevoerd.

1c. Methode van invoeren in database door softwareleverancier
Scores met alleen Stableford-scores zijn praktisch altijd alleen als handicap update verstuurd naar de NGF-database. Omdat dit op sommige clubs veel scores betreft, zijn er software-oplossingen bedacht zodat deze alsnog verwerkt kunnen worden.

1d. Voor handicap updates die gebruikt zijn om verkeerd ingevoerde scores te corrigeren adviseren wij om de desbetreffende scores op non-qualifying te zetten zodat deze niet alsnog meegenomen worden.

2 Buitenlandse scores

Voor de overgrote meerderheid van buitenlandse scores gold dat deze niet correct ingevoerd waren in de database. Dat wil zeggen: alleen als handicap update. Vaak omdat er geen baaninformatie beschikbaar was of niet door de speler ingevoerd kon worden. Deze scores konden eind februari via een omweg alsnog ingevoerd worden.

3 Ontbrekende volledige scores

Het is gebleken dat bij sommige clubs volledige scores wel lokaal beschikbaar zijn, maar helaas niet in de NGF database zijn ingevoerd. Er wordt met de softwareleveranciers gekeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden om deze scores in januari en februari alsnog toe te voegen aan de handicap records van de betreffende spelers.

4 Oude GVB, handicap 36.

Er zijn spelers zijn die voor 2016 het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) hebben gehaald en toen op handicap 36 zijn gezet terwijl zij deze handicap toen niet speelden. Als deze spelers de afgelopen jaren wel scores ingevoerd hebben en daarmee niet ruim onder de 36 zijn gezakt, is de kans reëel dat de handicaps van deze spelers op 1 maart 2021 flink omhoog zijn gegaan.

Bekijk hier allerlei voorbeelden van handicapstijgingen en - dalingen

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.