Inhoud caddie

De jaarlijkse handicapherziening

De (jaarlijkse) handicapherziening is onderdeel van het Wereld Handicap Systeem (WHS). Hoe werkt het en wat is de rol van de handicapcommissie?

In overeenstemming met het Wereld Handicap Systeem beveelt de NGF dringend aan om in elk geval één keer per jaar een herziening van de handicap te doen. Dit gebeurt bij voorkeur aan het einde van het jaar voor alle spelers die de golfclub als home club hebben. De jaarlijkse herziening wordt toegelicht in de Wegwijs in handicapping (de Wegwijs vind je op deze pagina, zie hoofdstuk 5.3.11). Onderaan deze pagina staan antwoorden op veelgestelde vragen.

In individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, kan een handicapcommissie ook een tussentijdse herziening uitvoeren. En een golfer die meent dat zijn handicap geen weerspiegeling is van zijn vaardigheid, kan de club verzoeken om zo’n tussentijdse herziening. Bij een handicapherziening van spelers met handicap 2,0 en lager dient de NGF geraadpleegd te worden.

Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen. Graag wijzen we je ook op een webinar dat eind 2021 gehouden is over de jaarlijkse herziening en op de presentatie van dit webinar waarin voorbeelden staan.

Nieuw

Sinds 22 december 2023 kun je bij een speler zien of er een groot verschil is tussen de resultaten in qualifying ronden en wedstrijdronden. Lees meer bij de vraag: "Wat zijn de vervolgstappen als we het spelersoverzicht hebben?"

Veelgestelde vragen

De jaarlijkse handicapherziening is een soort jaarlijkse of periodieke keuring van de handicap van een speler, vergelijkbaar met de APK (Algemene Periodieke Keuring) van een auto. Het doel van de jaarlijkse handicapherziening is om na te gaan of de handicap van een speler zijn/of haar speelsterkte weergeeft. Als een analyse door de handicapcommissie aanleiding geeft om de handicap van een speler aan te passen, dan kan de handicapcommissie, na afstemming met de speler, hiertoe overgaan.

Het proces van de jaarlijkse herziening geeft een handicapcommissie de mogelijkheid om te onderzoeken of de handicap van een speler, gelet op behaalde dagresultaten, een goede weerspiegeling is van de speelsterkte van de speler. Als de analyse aanleiding geeft om de handicap van een speler aan te passen, dan kan de handicapcommissie, na afstemming met de speler, hiertoe overgaan.

Het handicapsysteem zorgt in principe automatisch voor juiste handicaps. Maar in sommige gevallen wijkt de handicap van een speler toch sterk af van zijn/haar spelniveau en in die gevallen is een aanpassing soms gewenst. Hier volgen enkele voorbeelden.

 • Als een spelers geblesseerd is geraakt of juist hersteld is van een blessure.
 • Als een speler weinig scores inlevert waardoor de handicap niet automatisch voldoende wordt bijgesteld.
 • Als de handicap van een speler bij een incidentele uitzonderlijke score te veel is verlaagd.
 • Als een speler zijn/haar handicap manipuleert (bewust hoog of laag houdt).
 • Als de stijging van een handicap van een speler te veel beperkt wordt door de Hard Cap.

De jaarlijkse herziening heeft als doel om de gevallen te identificeren waarbij een handicapaanpassing nodig is.

De verwachting is dat een jaarlijkse handicapherziening tot heel weinig handicapaanpassingen leidt. Naar verwachting geeft de jaarlijkse herziening aanleiding om bij 2 tot 4 procent van de leden een handicapaanpassing te overwegen. In sommige gevallen wijkt de handicap van een speler sterk af van zijn/haar spelniveau en in die gevallen is een aanpassing gewenst. Hier volgen enkele voorbeelden.

 • Als een spelers geblesseerd is geraakt of juist hersteld is van een blessure.
 • Als een speler weinig scores inlevert waardoor de handicap niet automatisch voldoende wordt bijgesteld.
 • Als de handicap van een speler bij een incidentele uitzonderlijke score te veel is verlaagd.
 • Als een speler zijn/haar handicap manipuleert (bewust hoog of laag houdt).
 • Als de stijging van een handicap van een speler te veel beperkt wordt door de Hard Cap.

Mogelijk zijn er bij sommige clubs helemaal geen spelers die bij de jaarlijkse herziening in aanmerking komen voor een handicapaanpassing. Maar het percentage kan incidenteel ook hoger zijn dan 2 tot 4 procent.

We bevelen sterk aan om een jaarlijkse herziening uit te voeren. Als een handicapcommissie dit proces uitvoert, dan leidt het ertoe dat de handicaps van de leden zo goed mogelijk hun niveau reflecteren. Dat de handicaps van de leden zo juist mogelijk zijn, dat is een van de taken van de handicapcommissie. Het proces van de jaarlijkse herziening is een hulpmiddel voor handicapcommissies om deze taak uit te voeren. Alleen als de handicaps van leden een juiste weergave van hun speelsterkte zijn, kunnen spelers van verschillend niveau op gelijke voet met elkaar een strijd aangaan. Daarnaast kunnen spelers aan de hand van een juiste handicap hun vooruitgang bijhouden. De combinatie van deze twee factoren leidt bij het merendeel van de spelers tot een grotere betrokkenheid bij de sport. 

Wij adviseren om de jaarlijkse herziening vóór 15 januari uit te voeren. Deze datum is met name van belang voor golfclubs die nog fysieke NGF-passen aanvragen voor een deel van hun leden; als de herziening voor 15 januari wordt uitgevoerd, dan komt de juiste handicap op de pas te staan. Op de digitale NGF-pas ziet een golfer bij elke aanpassing meteen zijn/haar nieuwe handicap. We moedigen aan dat golfers alleen een digitale pas gebruiken omdat die minder belastend is voor het milieu. Lees hier meer over de NGF-pas.

Het spelersoverzicht kan op elk moment van het jaar aangevraagd en gedownload worden. Hiervoor moet je als club inloggen op caddie.ngf.nl. (Elke club heeft één gebruikersnaam en één wachtwoord om in te loggen op caddie.ngf.nl. Op deze pagina lees je daar meer over.)

Lees ook de FAQ hieronder: "Hoe vragen we een spelersoverzicht aan?"

De handicapcommissie kan in Caddie een overzicht van spelers opvragen die mogelijk voor de jaarlijkse herziening in aanmerking komen.

Log in op caddie.ngf.nl als club. (Elke club heeft één gebruikersnaam en één wachtwoord om in te loggen op caddie.ngf.nl. Op deze pagina lees je daar meer over.)  Vervolgens kun je je naam en mailadres invullen bij "jaarlijkse herziening aanvragen". Zie de afbeelding hieronder.

Jaarlijkse herziening button in Caddie

Nadat je hebt geklikt op 'aanvragen' krijg je een mailbericht  dat de aanvraag is ingediend. In Caddie verschijnt dan een bevestiging van je aanvraag op je scherm.

Je zult kort na je aanvraag een mail ontvangen waarin gezegd wordt dat je een spelersoverzicht (een Excel-bestand) voor je club kunt downloaden op Caddie. Om dat spelersoverzicht te downloaden, moet je als club inloggen op caddie.ngf.nl. Je ziet dan de afbeelding hieronder en kunt het Excel-bestand downloaden.

jAARLIJKSE herziening downloaden knop

Nadat het spelersoverzicht via Caddie is aangevraagd en in Caddie is te downloaden (zie de FAQ "Hoe vragen we een spelersoverzicht aan?") kunnen alle commissieleden het spelersoverzicht downloaden, mits de commissieleden toegang hebben tot Caddie. Het verdient echter aanbeveling dat één commissielid het Excel-bestand downloadt en vervolgens deelt met de andere commissieleden. Dan kun je vervolgens met elkaar afstemmen hoe je gezamenlijk aan de slag gaat met de analyse van gemarkeerde spelers.

Caddie jaarlijkse handicapherziening 2021 

In het spelersoverzicht (een Excel-bestand) dat via Caddie kan worden aangevraagd, staan de GSN-nummers van 'gevlagde' leden. Dit zijn leden die in aanmerking komen voor een analyse door de handicapcommissie.

Caddie jaarlijkse handicapherziening 2021

De onderstaande tabellen geven aan wanneer een speler door de NGF 'gevlagd' is.

Caddie jaarlijkse handicapherziening 2021 

De werking van het 'vlaggen' van spelers is uitgelegd in het webinar op 6 december 2021. Er worden grenzen bepaald voor de verwachte bandbreedte van de scores. De ondergrens is 0,957 x HI - 2,992. De bovengrens is 1,16 x HI +10,200. Een score wordt gemarkeerd als afwijkende score wanneer deze hoger of gelijk is aan de bovengrens of kleiner of gelijk is aan de ondergrens. In dia 7, 8 en 9 van de webinarpresentatie op 6 december 2021 staan voorbeelden.

Met andere woorden, de NGF heeft met het aanleveren van het Excel-bestand het voorwerk van de handicapherziening gedaan: een handicapevaluatie van alle spelers. Bij iedere golfer zijn de resultaten van de speler vergeleken met de te verwachten resultaten van de speler op basis van zijn/haar handicap. Indien de resultaten sterk afwijken van de te verwachten resultaten, is de speler gemarkeerd voor verdere analyse door de handicapcommissie van de club.

Ga door naar de volgende FAQ ("Wat zijn de vervolgstappen als we het spelersoverzicht hebben?")

In het Excel-bestand staan de GSN-nummers van 'gevlagde' leden. Dit zijn leden die in aanmerking komen voor een analyse door de handicapcommissie.

Met andere woorden, de NGF heeft met het aanleveren van het Excel-bestand het voorwerk van de handicapherziening gedaan: een handicapevaluatie van alle spelers. Bij iedere golfer zijn de resultaten van de speler vergeleken met de te verwachten resultaten van de speler op basis van zijn/haar handicap. Indien de resultaten sterk afwijken van de te verwachten resultaten, is de speler gemarkeerd voor verdere analyse door de handicapcommissie van de club.

De commissie is verantwoordelijk voor een analyse van iedere gemarkeerde speler. En waar nodig past de handicapcommissie de handicap van één of meer spelers aan (waar nodig voert de commissie een handicapherziening uit bij één of meer spelers). (Uitsluitend bij handicapaanpassingen van meer dan vijf punten wordt de handicapherziening door de NGF gedaan maar dan wel alleen op verzoek van een club, in alle andere gevallen wordt de handicapherziening gedaan door de handicapcommissie van de speler. Bij een handicapherziening van spelers met handicap 2,0 en lager dient de NGF geraadpleegd te worden.)

De eerste stap die de club moet nemen na ontvangst van het spelersoverzicht is het opvragen van spelersdetails. De details van een speler kunnen opgevraagd worden in Caddie door het GSN-nummer van een speler in te voeren. Zie de afbeelding hieronder.

Caddie jaarlijkse handicapherziening 2021

Op de afbeelding hieronder is te zien welke details van een speler getoond worden. Klik op het plaatjes voor een groter beeld.

 

afbeelding jaarlijkse herziening golf 

 

De details die Caddie per speler toont, vormen de basis voor de verdere analyse door de handicapcommissie. In sommige gevallen kunnen er aanvullende details uit de clubsoftware en aanvullende berekeningen nodig zijn om tot een oordeel te komen. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de handicapcommissie bij een analyse.

 • De scorehistorie van de speler.
 • Het verloop in de handicap, zoals verschillen in de handicap in de afgelopen 12-24 maanden.
 • Afwijkingen van het te verwachten scorepatroon in de afgelopen 12-24 maanden.
 • De frequentie van ingeleverde scores in de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden.
 • Het verschil tussen gemiddelde dagresultaten in qualifying ronden met vrienden (individuele ronden) en in qualifying wedstrijden (competitieve ronden).
 • De beschikbare scores in niet-qualifying wedstrijden (matchplay, driestokken, vossenjacht, etc.)
 • De verhouding tussen 9-holes ronden en 18-holes ronden.
 • De tijd die is verstreken sinds de speler zijn/haar handicap heeft gespeeld.
 • Het aantal scores dat is ingeleverd sinds de speler zijn/haar handicap heeft gespeeld.
 • Handicapaanpassingen als gevolg van exceptionele scores.
 • Alle andere kennis die de commissie heeft over de golfvaardigheid van de speler, zoals verbeterd spelpeil als gevolg van golflessen, slechtere resultaten als gevolg van weinig spelen, leeftijd, blessures of ziekte.

Het basisprincipe bij een handicapherziening door de handicapcommissie is dat een handicap zodanig moet worden aangepast dat de speler niet meer door de NGF wordt 'gevlagd'. Een aanpassing van +1 resulteert in een verandering van de bovengrens met +1,16 en van de ondergrens met +0,957. Een correctie van +/- 1 of 2 is daarvoor meestal voldoende. Maar soms is een grotere aanpassing of juist geen aanpassing nodig. Een goede analyse is daarom van belang. Zie ook dia 24 en verder van de presentatie behorende bij het webinar van 6 december 2021.

Als uit de analyse blijkt dat een handicapaanpassing van een speler gewenst is, dan is het van belang om met de speler in gesprek te gaan en de handicapaanpassing af te stemmen met de speler.

In het webinar over de jaarlijkse herziening op 6 december 2021 zijn acht voorbeelden behandeld. 

 • Een geblesseerde speler
 • Een beginnende golfer met stijgend spelniveau
 • Een speler met een extreem goede score, die de handicap flink beïnvloedt; dit blijkt een verkeerd ingevoerde score te zijn
 • Een speler bij wie de stijging van de handicap wordt tegengehouden door de Hard Cap
 • Een speler die zijn handicap in qualifying ronden met vrienden laag probeert te houden en in wedstrijden aanzienlijker slechter presteert
 • Een speler die zijn handicap in qualifying ronden met vrienden hoog probeert te houden om goed te presteren in wedstrijden
 • Een speler die hersteld is van blessure en weer op zijn oude niveau speelt
 • Een speler bij wie er een groot verschil is tussen de HI en het gemiddelde dagresultaat, de HI lijkt gebaseerd op oudere scores buiten de evaluatieperiode

Hieronder hebben we samengevat welke stappen een handicapcommissies moet volgen. 

 • Vraag het spelersoverzicht van je club aan via Caddie. In het spelersoverzicht staan leden die mogelijk in aanmerking komen voor een handicapherziening. (Lees de FAQ "Hoe vragen we een spelersoverzicht aan?")
 • Laat de clubleden weten dat er in januari een jaarlijkse handicapherziening plaatsvindt (Lees de FAQ "Wat moeten we aan onze leden vertellen over de jaarlijkse handicapherziening? Is er een communicatievoorbeeld?")
 • Ga aan de slag met de analyse van spelers die gemarkeerd zijn in het spelersoverzicht door de details per speler te bekijken (Lees de FAQ "Wat zijn de vervolgstappen als we het spelersoverzicht hebben?") 
 • Ruim tijd in voor gesprekken met leden bij wie een handicapaanpassing wenselijk wordt geacht. Een voorgenomen handicapaanpassing moet altijd met de betreffende speler besproken worden. Leg uit waarom je een handicapaanpassing nodig acht. 
 • Wij adviseren om de jaarlijkse herziening vóór 15 januari uit te voeren. (Lees de FAQ "Is er een deadline voor het uitvoeren van de jaarlijkse herziening?"

Als uit de analyse door de handicapcommissie blijkt dat een handicapaanpassing van een speler gewenst is, dan is het van belang om met de speler in gesprek te gaan en de handicapaanpassing af te stemmen met de speler. Als een golfer het niet eens is met de aanpassing van de handicap, stel de golfer dan in de gelegenheid om zijn/haar argumenten aan de commissie voor te leggen. Mogelijk leidt dit bij de commissie tot een heroverweging van de beslissing. Als de commissie een aanpassing nog steeds nodig acht en als een speler het niet eens is met een verhoging van zijn/haar handicap, kan ervoor gekozen worden om geen aanpassing te doen. Voorwaarde is wel dat de speler geen voordeel heeft van een te lage handicap (bijvoorbeeld bij de indeling van de competitieteams of bij deelname-eisen voor wedstrijden).

Uiteindelijk beslist de handicapcommissie, als handicapautoriteit van de club, over de aanpassing van een handicap. De handicapcommissie van de club (en niet de NGF) bepaalt of en welke aanpassing wordt doorgevoerd. Maar zoals gezegd is een goede onderbouwing erg belangrijk. Als de speler het na een goede uitleg nog steeds niet eens is met de beslissing van de handicapcommissie, dan moet hij/zij een mogelijkheid van beroep hebben. Clubs kunnen bij Robert Hage informeren hoe je een mogelijkheid van beroep kunt instellen.

Wanneer het aantal scores van een speler beperkt is, is het mogelijk dat een handicap lager is dan de werkelijke speelsterkte van een speler. Wanneer het aantal scores van een speler beperkt is, kan het voorkomen dat een onjuiste handicap niet wordt gesignaleerd in het proces van de jaarlijkse herziening. Een handicapcommissie kan echter ook een tussentijdse handicapherziening uitvoeren. Dat is zeker gewenst in gevallen dat een speler door een te lage handicap geen spelplezier meer heeft. Het verdient aanbeveling om met de speler in gesprek te gaan en te vragen naar de redenen waarom hij/zij weinig scores inlevert. Indien een handicapaanpassing nodig wordt geacht, stem deze aanpassing dan met de speler af.

Hieronder staat een een voorbeeldtekst van een club. Deze tekst over de jaarlijkse herziening is een goede, korte samenvatting van het proces. Andere clubs kunnen deze tekst volledig overnemen of als basis gebruiken voor een eigen tekst.

De jaarlijkse herziening
Eens per jaar, in december of januari, vindt de 'jaarlijkse handicapherziening' plaats. Dit is een evaluatie van de handicaps van alle leden die eenmaal per jaar moet worden uitgevoerd.
In het Wereld Handicap Systeem (WHS) wordt een handicap van een speler vrij snel aangepast zodat de handicap het huidige spelniveau van een speler reflecteert. Er zijn echter gevallen waarbij de handicap van een speler sterk afwijkt van het spelniveau van de speler. In die gevallen is een extra aanpassing wenselijk. Bij de jaarlijkse herziening wordt gekeken of er leden zijn bij wie een extra aanpassing wenselijk is.
De jaarlijkse herziening begint met een 
handicapevaluatie waarbij de resultaten van een speler vergeleken worden met de te verwachten resultaten van deze speler op basis van zijn/haar huidige handicap. Als de werkelijke resultaten sterk afwijken van de te verwachten resultaten ,wordt de speler gemarkeerd voor verdere analyse door de handicapcommissie. De handicapcommissie analyseert de scoregeschiedenis van de speler en past, indien dit nodig wordt geacht en na overleg met de speler, de handicap van de speler aan.
Omdat het 
WHS vrij snel de handicap van een speler bijstelt naar het getoonde spelniveau, is de verwachting dat het aantal handicapherzieningen beperkt zal zijn.
Heb je vragen over de jaarlijkse handicapherziening? Neem dan contact met ons op.
De
 handicapcommissie