Inhoud caddie

Jaarlijkse handicapherziening

Eén keer per jaar moet de handicap voor alle golfers worden herzien. Meestal gebeurt dit aan het einde van het jaar, maar het mag ook tussentijds. In dit artikel lichten we de (jaarlijkse) handicapherziening en de rol van de handicapcommissie toe.

Op 1 maart 2021 stappen we over van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem (WHS). De jaarlijkse handicapherziening blijft bestaan na invoering van het WHS maar aan het einde van 2020 wordt geen jaarlijkse herziening meer gedaan in het EGA Handicap System en met de huidige berekening. Lees hierover meer op ngf.nl/whs. De digitale conceptversie van "Wegwijs in Handicapping", geldig vanaf 1 maart 2021, kun je hier downloaden. 

Wat is de (jaarlijkse) handicapherziening en waarom moet deze worden toegepast?

De (jaarlijkse) handicapherziening is gebaseerd op een formule die een eventuele aanpassing van de handicap van een golfer adviseert. Bij de herziening wordt aan de hand van de recente scores van een golfer gekeken of de handicap van de golfer past bij deze scores. Een aanpassing zorgt ervoor dat de handicap weer past bij de speelsterkte die een golfer heeft.

'Kom altijd in contact met een golfer als je zijn of haar handicap aanpast'

Welke golfers komen in aanmerking voor herziening?

Golfers die minimaal 8 scores in 2019 en 2018 hebben ingeleverd, komen in aanmerking voor een (jaarlijkse) handicapherziening. Als een golfer in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores heeft ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld tot 8 scores met scores uit de afgelopen 24 maanden. Bij een golfer die minder dan 8 scores heeft ingeleverd in de afgelopen 24 maanden kan geen herziening worden toegepast. Het programma van de softwareleverancier van jouw club maakt deze selectie vanzelf.

Wat doet de handicapcommissie?

Er zijn geen wijzigingen in de formule of de procedure bij de (jaarlijkse) handicapherziening ten opzichte van vorig jaar. De formule in de software doet een voorstel voor een aanpassing van de handicap van de golfers. De handicapcommissie bekijkt de voorstellen en beslist per golfer of en zo ja wat er met het voorstel van de software wordt gedaan. De handicapcommissie van de club kent de golfers het beste en weet of het voorstel tot aanpassing een goed voorstel is.

Wel of geen handicapaanpassing

Als de formule van de software geen aanpassing adviseert, betekent dit dat de scores binnen de verwachte handicapgrenzen vallen. De handicap hoeft dan niet aangepast te worden.

Het kan ook zijn dat de software wel adviseert om de handicap van een golfer te verhogen of te verlagen. Dit komt doordat de scores buiten de handicapgrenzen van de golfer vallen. In dit geval wordt het aanbevolen dat een handicapcommissie een aanpassing van de handicap doet. De bevoegdheid om aanpassingen te doen en in welke mate ligt altijd bij de handicapcommissie.

Neem de volgende factoren mee in de beslissing om een handicap wel of niet aan te passen.
  • De ontwikkeling van een handicap gedurende het jaar. 
  • De fysieke mogelijkheden en de leeftijd van de golfer.
  • De resultaten van oefenkaarten of non-qualifying wedstrijden van de golfer. 

Uitzonderingen in 3 gevallen

  1. Voor de golfers uit categorie 6 (hcp 37 – 54) is er geen (jaarlijkse) handicapherziening, tenzij de golfer hierom vraagt. 
  2. Als de handicap van een golfer (uit categorie 1-5) aan het begin van het jaar hoger is dan de handicap aan het einde van het jaar, dan is er geen verhoging nodig naar boven. 
  3. Wanneer een golfer een handicap heeft onder de 36 en de software adviseert een verhoging tot boven de 36, dan adviseren we deze te verhogen tot 36. Of na overleg met de golfer verhogen tot boven de 36.
Voorbeeld bij situatie 2
De golfer heeft aan het begin van het jaar een handicap van 24.
De golfer heeft aan het einde van het jaar een handicap van 22,5.
Dan wordt er geadviseerd om de handicap niet te verhogen. 
Voorbeeld bij situatie 3

De golfer heeft aan het einde van het jaar een handicap 34.
De herziening adviseert de handicap aan te passen naar 38.
We adviseren de handicap van deze golfer op 36 te zetten of na overleg te verhogen naar 38. 

Golfers uit categorie 1

Voor wijziging van handicaps in of naar categorie 1 is toestemming van de NGF nodig. Clubs kunnen hiervoor contact opnemen met Robert Hage. Hij zal kijken of een eventuele aanpassing van de handicap nodig is.

Informeer de golfer over de aanpassing van de handicap

Als de handicap van een golfer wordt aangepast, breng de golfer hiervan op de hoogte en geef hem/haar uitleg over de reden van de aanpassing. Als een golfer het niet eens is met de aanpassing van de handicap, stel de golfer dan in de gelegenheid om zijn/haar argumenten aan de commissie voor te leggen en als deze logisch zijn te gebruiken bij een heroverweging van de beslissing.

Een voorbeeld van een brief die gebruikt kan worden om golfers te informeren over de jaarlijkse handicapherziening