Inhoud caddie

De BOSA-regeling

Op 1 januari 2024 is een nieuwe BOSA-subsidieregeling ingegaan. De BOSA is bedoeld voor amateursportverenigingen. Hier lees je het laatste nieuws over de BOSA.

De nieuwe BOSA-subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant en ingegaan op 1 januari 2024. BOSA is de afkorting voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Sportverenigingen kunnen via deze regeling subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten en investeringen in duurzaamheid.

Aanvraagstop

In 2023 was het subsidieplafond door veel aanvragen ruim voor het einde van het jaar bereikt en in 2024 breekt dat moment al eerder aan.

Voor het jaar 2024 was er aanvankelijk 79 miljoen euro beschikbaar. Dit is verhoogd naar 111,5 miljoen euro. Dit gebeurde door 22,5 miljoen euro van het budget van latere jaren naar 2024 te verschuiven, en door een overheveling van 10 miljoen euro vanuit de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed.

Maar door veel aanvragen zal het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het aanvraagportaal in augustus sluiten. Aanvragen voor 2024 kunnen nog tot 31 juli 2024 worden ingediend. Vanaf 1 januari 2025 kunnen er weer aanvragen worden gedaan voor de BOSA-regeling van 2025, waarbij voor subsidieaanvragen onder de 125.000 euro dan ook nog aanvragen mogen worden ingediend over de afgelopen twaalf maanden.

De verwachting is dat de BOSA 2025 ook snel uitgeput zal raken, dus het is raadzaam om in januari snel actie te ondernemen. Enerzijds voor kosten van afgelopen twaalf maanden, anderzijds voor investeringen die nog gedaan moeten worden en waarvoor vooraf BOSA kan worden aangevraagd (subsidie-aanvragen boven de 25.000 euro).

De aanvraagstop voor de BOSA-regeling 2024 vanwege overschrijding van het subsidieplafond is op 14 juni 2024 aangekondigd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen: "Ook met de verhoging kunnen niet alle aanvragen in 2024 worden toegekend. Daarom volgt binnenkort een wijzigingsregeling waardoor u vanaf 1 augustus 2024 geen subsidie meer kunt aanvragen. Vanaf 1 januari 2025 kunt u weer subsidie aanvragen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Aanvragen worden niet altijd volledig toegekend en uitbetaald. Het budget voor 2024 wordt niet alleen gebruikt voor subsidie-aanvragen die in 2024 zijn ingediend, maar ook voor betalingen van aanvragen uit 2023 en voor de betalingen van de resterende 20% van toegekende subsidieaanvragen uit voorgaande jaren. Alle informatie over BOSA staat op onze website: dus-i.nl/bosa."

De Stichting Waarborgfonds Sport meldde begin juni het volgende: "Aanvragen die in 2024 zijn gedaan, maar vanwege onvoldoende budget niet gehonoreerd kunnen worden, worden NIET doorgeschoven, in tegenstelling tot wat in voorgaande jaren het geval was. Dat betekent dat sportverenigingen na 1 januari 2025 de aanvraag opnieuw moeten indienen."

NOC*NSF liet begin 2024 weten dat de politiek wordt gevraagd om een structurele oplossing te bereiken. "Wij zijn ons er terdege van bewust dat er de komende jaren een ruimhartige ondersteuning nodig is op dit vlak, bijvoorbeeld om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van accommodaties en het vergroten van toegankelijkheid. Ook geven wij daarbij aan dat de subsidie geïndexeerd zou moeten worden, zodat die het prijspeil volgt."

In juni 2024 heeft NOC*NSF de politieke partijen in de Tweede Kamer opgeroepen om sportverenigingen toegang te geven tot de middelen uit het Klimaatfonds: "Duizenden verenigingen zijn bezig met verduurzaming om de toekomstige energierekening beheersbaar te houden. Denk aan installatie van zonnepanelen, LED-verlichting en warmtepompen. De financiële regeling hiervoor, de BOSA, stopt echter, ondanks het dringende verzoek om deze te verlengen. NOC*NSF en de KNVB roepen daarom op om middelen uit het Klimaatfonds in te zetten voor de amateursport." Lees hier meer.

Het advies van NOC*NSF aan sportverenigingen is om aanvragen in te dienen zolang dat mogelijk is en de berichtgeving over wijzigingen of aanvullingen van de regeling in de gaten te houden.

Aanvragen indienen

Clubs en verenigingen die zijn aangesloten bij de NGF kunnen een aanvraag indienen bij uitvoeringsinstantie DUS-I van het ministerie van VWS. Belangrijke voorwaarden zijn dat je club niet btw-plichtig is en dat het investeringen betreft in een golfaccommodatie. Voor de exacte voorwaarden verwijzen we naar de regeling in de Staatscourant (klik op de link in de eerste regel). 

Als je golfclub een BOSA-aanvraag doet, dan dient je club een verenigingscode door te geven. De code van je club is te vinden op deze lijst met daarop de namen en bondsnummers (verenigingscodes/relatiecodes) van alle NGF-Leden. Uitvoeringsinstantie DUS-I beschikt ook over deze lijst. Als je club een aanvraag doet, dan controleert DUS-I of je club op de NGF-lijst voorkomt.

Als een exploitatiestichting een aanvraag wil doen, dan dient de stichting op het aanvraagformulier de relatiecode van de betreffende NGF-vereniging te vermelden.

Tips

  • Wees voorzichtig met begroten. Misschien maakt je club een grote kans om een BOSA-subdidie te krijgen, maar je hebt pas zekerheid als de aanvraag is goedgekeurd.
  • Wacht niet onnodig lang met een aanvraag. Hoe eerder je alles rond hebt en een aanvraag indient, hoe beter.
  • De verwachting is dat het beschikbare budget in 2025 (en ook de jaren daarna) niet toereikend zal zijn, en dat begin 2025 veel aanvragen zullen worden ingediend (waaronder uitgestelde aanvragen 2024). Het is belangrijk hierop tijdig te anticiperen!

Wijzigingen

De nieuwe BOSA-regeling is in veel opzichten gelijk aan de oude. De regeling is nog steeds gericht op amateursportorganisaties. Die kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Toch zijn er op 1 januari 2024 enkele wijzigingen doorgevoerd. Die wijzigingen en enige uitleg vind je op de website dus-i.nl. Een welkome verandering betreft een verhoging van het subsidiepercentage voor investeringen in duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze investeringen komen vanaf 2024 in aanmerking voor 40 procent subsidie.

'Enkelbestemming sport'

In de nieuwe regeling wordt gesproken over 'enkelbestemming "sport"'. Maar niet alleen accommodaties met de enkelbestemming ‘sport' komen in aanmerking voor een BOSA-subsidie. In de regeling zoals die is gepubliceerd in de Staatscourant staat deze tekst:

“ Een sportaccommodatie is een accommodatie, bestemd en in gebruik voor amateursport, als:
a. de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ heeft; of
b. ingeval die locatie niet de enkelbestemming ‘sport’ heeft, de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd is en gebruikt wordt voor amateursport wat wordt aangetoond conform een door de minister vastgesteld formulier.”

Zie ook deze hulppagina van DUS-I.

Achtergrond

De BOSA-regeling is de belangrijkste subsidieregeling in de georganiseerde sport. In 2018 is de regeling ontwikkeld als compensatie voor het wegvallen van de mogelijkheid om btw en energiebelasting te verrekenen. Met een omvang van bijna 80 miljoen euro op jaarbasis, is de regeling uitgegroeid tot de motor onder nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming van sportaccommodaties en daarmee een onmisbare voorwaarde voor verenigingen om toekomstgericht te investeren met steun van de overheid.

De oorspronkelijke BOSA-subsidieregeling die in 2019 werd geïntroduceerd, kende een looptijd van vijf jaar en liep dus tot en met 2023.

De nieuwe BOSA-regeling die op 1 januari is geïntroduceerd heeft wederom een looptijd van vijf jaar (dus loopt tot en met 2028). Deze BOSA-regeling is in grote lijnen gelijk aan de vorige BOSA-regeling, maar er is een belangrijk verschil: de nieuwe BOSA-regeling staat enkel open voor verenigingen en stichtingen. De oude BOSA-regeling stond open voor alle niet-commerciële sportaanbieders, dus ook andere rechtspersonen zoals BV’s. Deze andere rechtspersonen kunnen vanaf 2024 geen BOSA meer aanvragen.

Er zijn nog steeds golfclubs met een structuur bestaande uit een vereniging en daarnaast een BV en/of stichting. Veelal zijn die structuren in een verder verleden (vóór 2019) opgezet om fiscale (btw-)redenen. Bij commerciële exploitatie geldt de btw-sportvrijstelling niet. Van een commerciële exploitatie is bijvoorbeeld sprake als de BV overschotten behaalt en die als dividend uitkeert aan de aandeelhouder(s). Voor de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie en daarmee samenhangende diensten door commerciële exploitanten geldt het verlaagde btw-tarief. Voor deze exploitaties is er niets veranderd per 2019, behalve dat het lage btw-tarief toen van 6% naar 9% is gestegen.

In het regeerakkoord is aangekondigd dat het btw-tarief voor sport per 2026 naar 21% gaat. Dit zou dan ook gelden voor sportexploitanten. Hier is logischerwijs veel weerstand tegen vanuit de sector en de maatschappij, het is dus maar de vraag of dit voorstel het gaat redden.

Meerdere golfclubs worstelen met de huidige juridische structuur of hebben die de afgelopen tijd al aangepast (vereenvoudigd). Eén van de aanleidingen daarvoor is het vervallen van de BOSA voor (niet-commerciële) BV’s per 2024. Een belangrijke afweging die bij het (al dan niet) aanpassen van de juridische structuur wordt gemaakt is de fiscaliteit, waaronder de btw en als afgeleide daarvan de BOSA. Daarnaast zijn ook de overdrachtsbelasting en (in mindere mate) de vennootschapsbelasting relevant in het maken van de afweging. 

Dit zijn relevante punten in de afweging:

  • Hoeveel BOSA subsidie wordt jaarlijks misgelopen als de huidige structuur (met niet-commerciële BV) in stand blijft?
  • Zit er onroerend goed in de BV en/of stichting en kan dat zonder heffing van overdrachtsbelasting worden overgeheveld naar de vereniging?
  • Past de vereniging de (fictieve) vrijwilligersaftrek toe voor de vennootschapsbelasting en kan dat in stand blijven als de structuur wordt vereenvoudigd en de exploitatie van de sportaccommodatie volledig wordt ondergebracht in de vereniging?
  • Hoe zeker is de BOSA, wat gebeurt na 2028?
  • Zou er niet meer (lange termijn) zekerheid ontstaan door de exploitatie BV en/of stichting btw-plichtig te maken (of houden), net als voor 2019?
  • Wat is de invloed van de aangekondigde btw-verhoging van 9% naar 21% per 2026?

In zijn algemeenheid constateren we dat de meest gunstige variant de eenvoudige structuur is bestaande uit een vereniging die onder de btw-sportvrijstelling valt, gebruik maakt van de BOSA en niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting (geen / beperkte overschotten en eventueel de fictieve vrijwilligersaftrek).