Inhoud caddie

De BOSA-regeling

Op 1 januari 2024 is een nieuwe BOSA-subsidieregeling ingegaan. De BOSA is bedoeld voor amateursportverenigingen.

De nieuwe BOSA-subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant en ingegaan op 1 januari 2024.

BOSA is de afkorting voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De BOSA is bedoeld voor amateursportverenigingen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. De looptijd hiervan is van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029. Voor 2024 was aanvankelijk 79 miljoen euro beschikbaar gesteld, ongeveer gelijk aan het bedrag in 2023. Het bedrag is begin juni verhoogd naar €111,5 miljoen euro.

Clubs en verenigingen die zijn aangesloten bij de NGF kunnen een aanvraag indienen bij uitvoeringsinstantie DUS-I van het ministerie van VWS. Belangrijke voorwaarden zijn dat je club niet btw-plichtig is en dat het investeringen betreft in een golfaccommodatie. Voor de exacte voorwaarden verwijzen we naar de regeling in de Staatscourant (klik op de link in de eerste regel).

De verenigingscode van je club

Als je golfclub een BOSA-aanvraag doet, dan dient je club een verenigingscode door te geven. De code van je club is te vinden op deze lijst met daarop de namen en bondsnummers (verenigingscodes/relatiecodes) van alle NGF-Leden. Uitvoeringsinstantie DUS-I beschikt ook over deze lijst. Als je club een aanvraag doet, dan controleert DUS-I of je club op de NGF-lijst voorkomt. 

Als een exploitatiestichting een aanvraag wil doen, dan dient de stichting op het aanvraagformulier de relatiecode van de betreffende NGF-vereniging te vermelden.

Wijzigingen

De nieuwe BOSA-regeling blijft in veel opzichten gelijk aan de oude. De regeling blijft zich richten op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Toch zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Die wijzigingen en enige uitleg vind je op de website dus-i.nl. Een welkome verandering betreft een verhoging van het subsidiepercentage voor investeringen in duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze investeringen komen vanaf 2024 in aanmerking voor 40 procent subsidie.

'Enkelbestemming sport'

In de nieuwe regeling wordt gesproken over 'enkelbestemming "sport"'. Maar niet alleen accommodaties met de enkelbestemming ‘sport' komen in aanmerking voor een BOSA-subsidie. In de regeling zoals die is geoubliceerd in de Staatscourant staat deze tekst:

“ Een sportaccommodatie is een accommodatie, bestemd en in gebruik voor amateursport, als:
a. de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ heeft; of
b. ingeval die locatie niet de enkelbestemming ‘sport’ heeft, de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd is en gebruikt wordt voor amateursport wat wordt aangetoond conform een door de minister vastgesteld formulier.”

Zie ook deze hulppagina van DUS-I.

Plafond

In 2023 was het subsidieplafond door veel aanvragen ruim voor het einde van het jaar bereikt en in 2024 zal dat moment al eerder aanbreken, ook al is het oorsponkelijke budget van 79 miljoen euro op 3 juni 2024 verhoogd naar 111,5 miljoen euro.

Stichting Waarborgfonds Sport meldde begin juni het volgende: "Sportverenigingen die nu nog overwegen een aanvraag in te dienen, worden gewaarschuwd dat de kans op toekenning nagenoeg nihil is! De minister heeft de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gevraagd om dit expliciet te vermelden op hun website om verdere teleurstellingen te voorkomen. Ook worden aanvragen die in 2024 zijn gedaan, maar vanwege onvoldoende budget niet gehonoreerd kunnen worden, NIET doorgeschoven, in tegenstelling tot wat in voorgaande jaren het geval was. Dat betekent dat sportverenigingen na 1 januari 2025 de aanvraag opnieuw moeten indienen.

NOC*NSF liet begin 2024 weten dat de politiek wordt gevraagd om een structurele oplossing te bereiken. "Wij zijn ons er terdege van bewust dat er de komende jaren een ruimhartige ondersteuning nodig is op dit vlak, bijvoorbeeld om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van accommodaties en het vergroten van toegankelijkheid. Ook geven wij daarbij aan dat de subsidie geïndexeerd zou moeten worden, zodat die het prijspeil volgt."

Het advies van NOC*NSF aan sportverenigingen is om aanvragen in te dienen zolang dat mogelijk is en de berichtgeving over wijzigingen of aanvullingen van de regeling in de gaten te houden.

Tips

  • Wees voorzichtig met begroten. Misschien maakt je club een grote kans om een BOSA-subdidie te krijgen, maar je hebt pas zekerheid als de aanvraag is goedgekeurd.
  • Wacht niet onnodig lang met een aanvraag. Hoe eerder je alles rond hebt en een aanvraag indient, hoe beter.

Achtergrond

De BOSA-regeling is de belangrijkste subsidieregeling in de georganiseerde sport. In 2018 is de regeling ontwikkeld als compensatie voor het wegvallen van de mogelijkheid om BTW en energiebelasting te verrekenen. Met een omvang van bijna 80 miljoen euro op jaarbasis, is de regeling uitgegroeid tot de motor onder nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming van sportaccommodaties en daarmee een onmisbare voorwaarde voor verenigingen om toekomstgericht te investeren met steun van de overheid.