Inhoud caddie

Het golfregelexamen

Het golfregelexamen is een eerste stap in golf met als doel dat nieuwe golfers veilig en vlot spelen en de basisregels kennen. Het examen is een voorwaarde voor het behalen van een handicap. Op deze pagina informeren we golfclubs over het NGF-golfregelexamen.

Algemene informatie

Het examen is schriftelijk - multiple choice - en bestaat uit 30 vragen, waarvan tien etiquettevragen, 19 regelvragen en één vraag over Stableford. Iemand mag maximaal 60 minuten over het examen doen en is geslaagd wanneer hij of zij 23 van de 30 vragen goed heeft beantwoord. 

  • Het verdient aanbeveling dat clubs regelinstructiebijeenkomsten organiseren voor nieuwe golfers. Die regellessen worden bij voorkeur in de baan gegeven. Bij deze bijeenkomsten kan de clubpresentatie van de NGF gebruikt worden. Deze presentatie is een introductie tot de golfregels en bevat de belangrijkste regels die iedere golfer moet weten. De clubpresentatie vind je op deze pagina.
  • Starters kunnen het golfregelexamen oefenen via de website GOLF.NL én de app GOLF.NL.
  • De examens mogen volgens het Reglement Handicap 54 bij hoge uitzondering (bij dyslectische personen) mondeling afgenomen worden. 
  • Voor jeugd tot 14 jaar zijn er negen voorgeschreven ‘Regellessen in de praktijk’, waarin de regelkennis wordt getest. Als een speler alle lessen heeft gevolgd, is hij of zij geslaagd voor het golfregelexamen. Uiteraard kan in sommige gevallen de examinator het golfregelexamen mondeling afnemen.
  • Clubs kunnen (proef)examens genereren (Nederlands-, Engels- en Duitstalig) via de website club.ngfgolfregelexamen.nl. Clubs hebben een gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website.

Het golfregelexamen via de app GOLF.NL

Op 9 juli 2024 zijn vervolgstappen gezet in de modernisering van het golfregelexamen. Zowel golfers als golfclubs profiteren hiervan. Golfclubs winnen tijd die besteed kan worden aan regellessen en voor golfers wordt het examen toegankelijker.

De procedure van mei 2023 tot 9 juli 2024
Nieuwe golfers haalden het golfregelexamen of op een club (met een geprinte vragenlijst en meestal klassikaal) of individueel via de app GOLF.NL. Er waren twee voorwaarden: dat een nieuwe golfer lid was van een golfclub en dat de club akkoord ging. Er waren in juni 2024 al 128 clubs die gebruik maken van de nieuwe methode om het regelexamen af te nemen.

De procedure sinds 9 juli 2024
In april 2024 is de app GOLF.NL vernieuwd. Voorheen kon een golfer de app pas gebruiken zodra hij (zij) lid was van een golfclub. Maar sinds 16 april 2024 is de app GOLF.NL toegankelijk voor iedereen. Voor mensen die willen weten of de golfsport iets voor hen is. En voor mensen die hun eerste stappen zetten in golf. De vernieuwde app begeleidt starters bij elke stap in hun loopbaan als golfer, van een eerste golfles tot het bijhouden van een handicap. De app leidt starters naar banen en clubs in hun buurt en moedigt bijvoorbeeld ook aan om de regels te oefenen en vervolglessen te nemen. (Lees hier meer over de vernieuwing van de app.)

Omdat het examen via de app GOLF.NL in een grote behoefte voorziet, zowel bij golfers als clubs, wordt voortgebouwd op dit succes.

Er is op 9 juli een vervolgstap gezet die mogelijk is geworden door de vernieuwing van de app. De vervolgstap houdt in dat álle nieuwe golfers het golfregelexamen in de app GOLF.NL kunnen doen. De voorwaarde dat een starter al lid moet zijn van een club is vervallen en er is dus ook niet langer een akkoord van een golfclub nodig.

afbeelding in de app GOLF.NL 

Als een nieuwe golfer die nog niet lid is van een golfclub het regelexamen via de app GOLF.NL haalt, dan ontvangt deze nieuwe golfer een certificaat van slagen in de app. Klik op de afbeelding om te bekijken wat een golfer ziet als hij het regelexamen via de app GOLF.NL heeft gehaald.

Waarom deze verandering?
Met de aanpassing spelen we in op een behoefte bij mensen die de sport in hun eigen tempo willen leren en het regelexamen op een zelf gekozen moment willen doen. Onder deze mensen zijn veel jongeren en deze groep winnen we graag voor de golfsport. (We verwijzen hiervoor naar de strategie van de NGF en de campagne Welcome to the club).

De klassieke methode van examineren (op de club met een geprinte vragenlijst) blijft bestaan. Maar het is belangrijk voor de verjonging van de golfsport dat we alle enthousiaste nieuwe golfers digitaal gemak bieden en dat ze geen drempels ervaren. De aanpassing heeft ook een ander groot voordeel: duidelijkheid voor nieuwe golfers:

  • Een nieuwe golfer kan het golfregelexamen op een club in zijn buurt doen op de eerstvolgende datum dat er examens worden afgenomen.
  • Een nieuwe golfer kan het golfregelexamen doen via de app GOLF.NL waar en wanneer hij dat wil.

De voordelen voor clubs
De digitalisering van het examen bespaart regelcommissies tijd die gestoken kan worden in goede ondersteunende regellessen voor én na het regelexamen, bij voorkeur praktijklessen. Door het regelexamen te doen, leert een nieuwe golfer in theorie de belangrijkste golfregels en gedragsregels. Maar de regels leer je gemakkelijker en beter in de praktijk (in de baan). Vooral nieuwe golfers zijn zeer gebaat bij ondersteunende regellessen met een nadruk op veilig en vlot spel en zorg voor de baan. Door extra aandacht voor wat vroeger onder de kop ‘etiquette’ in het regelboek stond, waarborgen we veiligheid voor alle spelers, een goede doorstroming in de baan en aandacht voor divots, pitchmarks en voetsporen in bunkers.

Het is gunstig als enthousiaste nieuwe golfers in een vroeg stadium het examen kunnen doen. Tien van de dertig vragen in het examen gaan over de gedragsregels (veiligheid, een vlot speltempo en zorg voor de baan). Hoe eerder starters gaan oefenen voor het examen en het examen doen, hoe eerder ze kennis nemen van de gedragsregels. Hoe eerder ze zich thuis voelen op een golfbaan en weten wat van hen verwacht wordt, hoe eerder ze plezier in golf zullen ervaren.

Hulpmiddelen
Een andere stap in de modernisering is dat het sinds 9 juli 2024 toegestaan is om regelpublicaties te raadplegen tijdens het regelexamen. Hiermee volgt Nederland buitenlandse golffederaties die een ‘openboekexamen’ al langere tijd toestaan omdat golfers te allen tijde, ook in de baan, een regelapp of het regelboek mogen raadplegen. Het gaat erom dat nieuwe golfers een goede basiskennis van de regels verwerven zodat ze veilig, vlot en met plezier leren spelen. Om dit te bereiken moet de focus op een brede opleiding liggen, op een reeks golf- en regellessen, en niet alleen op het examen.

Als kandidaten bij het examen gebruik willen maken van regelpublicaties, dan wordt met name de app Golfregels van de R&A aanbevolen. Deze app is gratis, in de Nederlandse taal en gebruiksvriendelijk. De R&A-app is het gemakkelijkste regelhulpmiddel in de baan. Daarom is het goed dat nieuwe golfers in een vroeg stadium de weg leren kennen in de app. Examenkandidaten mogen desgewenst ook NGF-golfregelboeken raadplegen. Deze zijn te vinden op de website golfboeken.nl onder de kop ‘Golfregels’.

Hieronder volgt een lijst met veelgestelde vragen over het regelexamen en de veranderingen sinds 9 juli 2024. Heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Robert Hage via het mailadres robert.hage@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Nieuwe golfers die nog geen lid zijn van een club en die nog niet begonnen zijn met een Golfstart-cursus krijgen in de app GOLF.NL een aparte status (‘light user’). Een nieuwe golfer krijgt pas een GSN zodra hij een Golfstart-cursus volgt óf lid wordt van een club. Als een nieuwe golfer lid van jouw club mag worden, neem dan het bestaande GSN van deze golfer over in de clubsoftware (zie ook de vraag hierboven).

Tot 9 juli ziet een club die inlogt in Caddie (caddie.ngf.nl) onder de knop ‘Regelexamen’ een lijst met alle leden van de vereniging die het regelexamen nog niet hebben gehaald. (Bij deze leden zie je de status “Examen klaarzetten in de app”, “Examen aangevraagd of wordt al uitgevoerd”, “Examen is al toegewezen” of “Examen succesvol afgerond”.)

Per 9 juli is er geen actie van de club meer vereist in Caddie: het is niet meer nodig om “examens klaar te zetten in de app”. Maar de club ziet in Caddie onder de knop ‘regelexamen’ nog steeds een overzicht. Het is een lijst van alle leden die het examen in de app hebben gehaald. Elke club heeft één gebruikersnaam voor caddie.ngf.nl, met een bijbehorend wachtwoord. Meestal beschikt het secretariaat of de manager over deze gegevens.

Informeer de leden van je club goed over alle facetten van de start in golf. Vertel daarbij onder meer hoe je leden het golfregelexamen kunnen doen en dat ze hierbij regelpublicaties mogen raadplegen. Informeer alle leden zo goed mogelijk over het aanbod van regellessen, voor beginners en gevorderden. Promotie van de R&A-regelapp wordt aanbevolen omdat deze applicatie ontwikkeld is voor smartphones en tablets en zeer gebruiksvriendelijk is. Promotie van de app GOLF.NL onder nieuwe leden wordt op prijs gesteld. Clubs hebben er voordeel bij als hun leden een app-account hebben. In de app worden golfers geactiveerd en gestimuleerd op het gebied van lessen, spelen en regelkennis.

De stap die op 9 juli gezet wordt, is onderdeel van een reeks aanpassingen om het golfregelexamen te moderniseren, met als hoofddoel dat het examen toegankelijker wordt maar in kwaliteit toeneemt, dat het leidt tot een betere praktische kennis van de regels en gedragsregels bij nieuwe golfers. In algemene vergaderingen van de NGF zal deze modernisering worden toegelicht.

Digitale diensten zijn onontbeerlijk om het doel van het NGF-beleidsplan te bereiken: een gezonde golfsport op de lange termijn. Jongere generaties maar ook oudere golfers verwachten digitaal gemak. Met het faciliteren van een online regelexamen spelen we in op een behoefte van de doelgroep die we voor golf moeten winnen, mensen tussen de 25 en 50 jaar.

Een bovenliggend doel van de NGF is om de start in golf zo overzichtelijk mogelijk te maken. Het is belangrijk dat nieuwe golfers goed begrijpen hoe het traject golflessen-golfbaanpermissie-golfregelexamen-handicap 54 werkt en waar ze hiervoor terecht kunnen. De app GOLF.NL speelt hierbij een grote rol. De app biedt duidelijkheid en het digitale gemak dat mensen aanspreekt. De app volgt de golfloopbaan van iedere nieuwe speler en zal iedere nieuweling aanmoedigen om de volgende stap in zijn golfloopbaan te nemen. Dankzij de app is de startende golfer vanaf het begin in beeld en is het mogelijk om hem goed bij de hand te nemen en te begeleiden.

Uit een enquête die in coronatijd is gehouden, bleek dat een klein aantal clubs een financiële bijdrage vraagt voor het golfregelexamen. Het verdient aanbeveling om het regelexamen kosteloos aan te bieden zodat een nieuwe golfer bij de start in golf zo weinig mogelijk financiële drempels tegenkomt. Als een club toch kosten in rekening brengt, dan is een uitleg op zijn plaats waarom de club geld vraagt voor het examen. In die uitleg moet duidelijk worden gemaakt dat de NGF niet verantwoordelijk voor de kosten is; het regelexamen wordt door de NGF gratis aangeboden aan haar leden, de clubs.