Inhoud caddie

Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat waar geen plaats is voor intimidatie en ander ongewenst gedrag is erg belangrijk, ook in de golfsport. Op deze pagina helpen we bestuurders, vrijwilligers en begeleiders op golfclubs en -banen bij hun rol in het voorkomen van ongewenst gedrag.

Wat is ongewenst gedrag en welke risico’s zijn er op jouw club?

Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten kunnen overal voorkomen, dus ook bij jouw golfclub. Onder seksuele intimidatie wordt seksueel (getint) gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, gebaren of opmerkingen. Van een vervelend grapje tot aanranding.

Seksuele intimidatie kan voorkomen tussen volwassen golfers, tussen volwassenen en kinderen, maar ook tussen volwassenen en horecapersoneel. De taboesfeer wordt beetje bij beetje doorbroken, maar nog steeds is seksuele intimidatie in de golfsport niet algemeen bespreekbaar. De cultuur binnen de vereniging is vaak de oorzaak dat seksuele intimidatie te laat wordt herkend of dat het gevoel heerst "dat komt bij ons niet voor". Maar het kan helaas overal gebeuren en het gebeurt ook daadwerkelijk, ook in de golfsport.

Centrum Veilige Sport heeft een risicoscan opgesteld waarmee je snel heldr krijgt waar de risico’s voor ongewenst gedrag in jouw vereniging liggen. Deze risicoscan is een onderdeel van het stappenplan High 5! dat je kunt gebruiken om het beleid tegen ongewenst gedrag op te stellen.

Verantwoordelijkheden van elke club en baan

Wat is jouw rol als bestuurder om seksuele intimidatie (SI) en ander ongewenst gedrag in de vereniging te voorkomen? Hoe grijp je accuraat in wanneer er iets aan de hand is? We hebben enkele belangrijke zaken voor je op een rijtje gezet om preventief beleid hiervoor op te kunnen stellen. Meer informatie is te vinden in de Toolkit High 5! op de website van Centrum Veilige Sport.

 1. Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de ALV van toepassing verklaren
  Op basis van het NGF-lidmaatschap dient een vereniging de NGF-reglementen te implementeren zodat deze van toepassing worden op alle bij haar aangesloten golfers. Golfclubs zijn verplicht het NGF SI-reglement in de eigen ALV te laten vaststellen, zodat het van toepassing wordt op alle leden van de vereniging. Daarnaast is het van belang om in alle arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht een Verklaring Onderwerping Tuchtreglement SI op te nemen. Hiermee wordt het reglement ook van toepassing verklaard op niet-leden die aan jouw golfclub of -baan verbonden zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld golfprofessionals, barpersoneel en greenkeepers.
  De bij de PGA Holland aangesloten golfprofessionals vallen onder het SI-reglement van de NGF omdat dit reglement in de ALV van de PGA van toepassing is verklaard op al haar aangesloten golfprofessionals.

 2. Meldplicht voor bestuurders
  Wanneer je als bestuurslid een melding krijgt over seksuele intimidatie, ben je verplicht dit te melden bij de VCP van de NGF. Je kunt een melding ontvangen
  van iedereen die binnen jouw vereniging actief is of werkzaam/betrokken is bij de golfbaan. Het kan zijn dat het slachtoffer door de VCP naar jou is doorverwezen, of dat een begeleider bij jou aan de bel trekt. Of misschien heeft iemand iets gezien waarvan hij/zij twijfelt of dit gedrag acceptabel is. In elk geval onderneem je actie. In het document Meldplicht voor bestuurders en helpen bij nood staat in het kort de procedure die je moet doorlopen.

 3. Aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de club
  De vertrouwenscontactpersoon is in de golfclub het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten. De vertrouwenscontactpersoon kan in de vereniging aandacht vragen voor grensoverschrijdend gedrag en daarmee de bespreekbaarheid (en meldingsbereidheid) groter maken.

 4. Duidelijke informatie op de website van uw club/baan
  Vertel of je een VCP van de club hebt, wie dit is en wat je van de VCP kunt verwachten. Geef duidelijk aan hoe je in contact kunt komen met de VCP. Is er geen VCP van de club, vermeld dan duidelijk dat men contact kan opnemen met de VCP van de NGF. Neem een link op naar de NGF-pagina over de vertrouwenscontactpersoon waar de gegevens van de VCP van de NGF zijn opgenomen. Neem een link op naar het Centrum Veilige Sport Nederland met de boodschap dat daar veel informatie is te vinden over een veilige sportomgeving. Geef kort maar duidelijk aan wat jouw club doet aan preventief beleid tegen Seksuele Intimidatie. Je kunt hierbij gebruik maken van de door de NGF opgestelde gedragsregels voor golfers onderling uit het SI-reglement.

 5. Veiligheidszaken m.b.t. begeleiders
  Onder begeleiders verstaan we iedereen die een sporter in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt. In het NGF SI-reglement zijn gedragsregels opgenomen waaraan begeleiders moeten voldoen.
  Hieronder staan de maatregelen die je als bestuur kunt treffen m.b.t. begeleiders.
 • Alle begeleiders moeten een VOG kunnen overleggen
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de aanvrager in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De VOG geeft zo meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) golfprofessionals, trainers, coaches, begeleiders en verzorgers en verkleint daarmee de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan toch weer een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen. De VOG kan gratis worden aangevraagd via gratisvog.nl, als aan de voorwaarden wordt voldaan.
  Op de website gratisvog.nl staat duidelijk uitgelegd hoe je als vereniging je kunt aanmelden om de gratis VOG voor je begeleiders aan te vragen.
 • Alle begeleiders ondertekenen de Gedragsregels voor begeleiders
  Het NOC*NSF heeft 12 gedragsregels voor begeleiders geformuleerd voor alle begeleiders in de sport. Deze gedragsregels zijn opgenomen in het NGF SI-reglement. Het is belangrijk dat alle begeleiders zich bewust worden van deze gedragsregels en door ondertekening hiervan verklaren dat ze volgens deze regels zullen handelen.
 • Aannamebeleid nieuwe begeleiders
  Het is raadzaam om nieuwe golfprofessionals/ trainers/ coaches/ vrijwilligers te screenen. Plegers van seksuele intimidatie herken je niet aan hun uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Het is bekend dat plegers van seksuele intimidatie situaties opzoeken waarin makkelijk contact gelegd kan worden met minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging. Denk bij screenen aan: Het voeren van een kennismakingsgesprek, referenties checken bij vorige verenigingen, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht stellen, gedragsregels ondertekenen, bevragen van het registratiesysteem seksuele intimidatie. Dit kan via de vertrouwenscontactpersoon van de NGF die je aan de zijkant van deze website kunt vinden.
 • De begeleiders wijzen op de meldplicht voor bestuurders
  Iedere begeleider in een golfclub die kennis krijgt van (een vermoeden van) een overtreding van het SI-reglement is verplicht dit te melden bij een bestuurslid van de golfclub, tenzij hij/zij zelf de seksuele intimidatie heeft ondergaan en of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de golfclub bekleedt.

Documenten