Inhoud caddie

Wegwijs in course rating

1 februari 2022

Hier vind je de NGF-uitgave Wegwijs in course rating. Eerder gepubliceerde versies (print en pdf) zijn vervallen. In deze uitgave tref je veel Engelse termen aan, omdat course rating onderdeel is van het World Handicap System (Wereld Handicap Systeem).

Inhoudsopgave

Inleiding

Ruim 25 jaar geleden werd het Course Rating Systeem voor het eerst in Europa toegepast. Ook de NGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie) heeft toen de licentie verkregen om de Nederlandse golfbanen te voorzien van een Course en Slope Rating (CR en SR).

Inmiddels zijn er ruim 250 golfbanen in Nederland die door onze ratingteams regelmatig worden bezocht. Voor ratings van nieuwe banen, herratings van oude banen en tussentijdse correcties naar aanleiding van baanwijzigingen is er een groep van ongeveer 35 raters, verdeeld over vier regio’s. Naast het uitvoeren van ratings nemen zij deel aan opleidingsdagen, waarin de kennis wordt verdiept en de interpretaties van ratingsituaties op elkaar worden afgestemd.

In 2021 is het Wereld Handicap Systeem in werking getreden. Het Course Rating System, dat vroeger het USGA Course Rating System werd genoemd, wordt nu in de hele wereld toegepast. Course ratings van Nederlandse banen worden nog steeds uitgevoerd door gekwalificeerde teams van de NGF.

Voor het bepalen van handicaps zijn scores nodig en om de handicap nauwkeuriger te kunnen bepalen, moet de moeilijkheidsgraad van de baan daaruit worden geëlimineerd. Omgekeerd zal een speler met een zekere speelvaardigheid op een moeilijke baan meer slagen nodig hebben voor hetzelfde resultaat dan op een gemakkelijker baan. Daarvoor is in april 1998 het Course Rating Systeem in Nederland geïntroduceerd. Een systeem waarin voor het eerst een aantal moeilijkheidsfactoren en lengtefactoren zijn benoemd en zijn voorzien van een systeem van weging. Daarmee werd het mogelijk op een objectieve wijze de specifieke moeilijkheidsgraad van een baan beter te bepalen en van verschillende banen met elkaar te vergelijken.

Het ratingsysteem is voor de betrokken commissies van de golfverenigingen en golfers niet eenvoudig te doorgronden. Vooral bij herratings, waarbij de resultaten soms behoorlijk kunnen verschillen van die van een vorige rating, kunnen er vragen zijn. In dit boekje proberen wij het Course Rating Systeem toe te lichten op een voor iedereen begrijpelijke manier. Wij hopen daarmee onduidelijkheden betreffende het Course Rating Systeem en vragen over de resultaten van een (her)rating te voorkomen en weg te nemen. Overigens ontvangen clubs en banen, indien van toepassing, een uitleg over de reden van de verandering van de course rating tegelijk met het resultaat van de rating.

Tevens wordt aandacht besteed aan wat er komt kijken bij de uitvoering van een rating en de manier waarop wij de objectiviteit van ons werk proberen te handhaven. Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de course rating-resultaten op langere termijn wordt de invloed van het onderhoud van de golfbaan toegelicht. We gebruiken het Course Rating Systeem, wat een wereldwijd gebruikt systeem is, waarin de “yard” (0,9144 meter) als lengte-eenheid wordt gebruikt. Deze lengte-eenheid vind je terug in de tekst van de volgende hoofdstukken.

Historie

Voor 1992 werd de moeilijkheidsgraad van een golfbaan uitsluitend bepaald door de lengte van de baan. Op basis van de lengte werd voor een bepaalde baan het aantal slagen bepaald dat een scratch speler (handicap 0) werd verwacht onder normale omstandigheden nodig te hebben: de zogenaamde Standard Scratch Score (SSS). Een baan met bijvoorbeeld een lengte van 5.217 meter had een SSS van 67 voor heren.

De Baanhandicap van een speler werd in die tijd berekend uit de gemaakte scores. Voor de bepaling van het aantal handicapslagen voor Stableford werd de Baanhandicap gecorrigeerd met het verschil tussen de SSS en de Par van de betreffende baan. Bijvoorbeeld op een baan met een SSS van 71 en een Par van 72 werd de Baanhandicap met één slag verlaagd. Hierbij werd dus geen rekening gehouden of de handicap van een speler op een moeilijke of gemakkelijke baan tot stand kwam.

Van een goede vergelijkbaarheid van de speelsterkte op verschillende banen was dan ook geen sprake. Zo won iemand met handicap 8, behaald op een moeilijke baan, meestal van iemand met dezelfde handicap, behaald op een gemakkelijke baan met dezelfde lengte, omdat factoren als rol, breedte landingsgebied, water, bomen, buiten de baan, maaihoogte, etc. niet in de SSS waren verdisconteerd.

Het Course Rating Systeem, dat nu gebruikt wordt, houdt rekening met lengte- en moeilijkheidsfactoren. Deze factoren worden bovendien, afhankelijk van de hoogte van de handicap, verschillend gewogen. Baanlengte en moeilijkheidsfactoren vormen immers naarmate de handicap hoger is een groter probleem voor de speler. Met de invoering van het Course Rating Systeem is de vergelijkbaarheid van Baanhandicaps op willekeurige banen sterk verbeterd.

NGF course rating team

Handicapcondities en course rating

Voor alle golfbanen in Nederland geldt dat er Handicap Condities aanwezig moeten zijn voor het spelen van een handicapronde. Wat zijn de Handicap Condities?

 • De ronde wordt gespeeld over een door de NGF gemeten baan met een gemeten lengte van minimaal 1375 meter over 18 holes of 700 meter over 9 holes. De Europese Golf Associatie (EGA) heeft Nederland daarnaast toestemming gegeven om vanaf 2016 als pilot te fungeren voor het behalen van een handicap op Par-3 banen. Als een Par-3 baan langer is dan 1.375 meter over 18 holes of 700 meter over negen holes en deze voldoet aan de overige criteria, dan is er ook op deze banen nu sprake van Handicap Condities.
 • De baan heeft een officiële Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) van de NGF.
 • De lengte van de te spelen baan verschilt niet meer dan 100 meter over 18 holes of 50 meter over negen holes met de lengte van de gemeten baan.
 • De golfregels, zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited, en de plaatselijke regels van de club zijn van kracht.
 • De meetpunten voldoen aan de eisen van het Wereld Handicap Systeem.
 • De ronde wordt gespeeld onder toezicht van een marker.

Een onderdeel van de Handicap Condities is dat een baan officieel door de NGF gemeten is en een officiële Course en Slope Rating heeft. Voor een Course en Slope Rating is nodig dat de markeringen in de baan aan de golfregels voldoen. De NGF bepaalt of de markeringen en de plaatselijke regels in orde zijn. Ontbreken de Course en Slope Rating van een baan, dan kun je niet het aantal handicapslagen vaststellen dat nodig is om een score te berekenen. Lees in verband met Handicap Condities ook deze pagina op ngf.nl/whs.

golfers golfbaan handicap course rating

Het Course Rating System - Definities en uitgangspunten

Een systeem voor de bepaling van de moeilijkheidsgraad van een golfbaan moet zo goed en compleet mogelijk rekening houden met de moeilijkheden die golfers tijdens het spel ondervinden. Daarnaast moet de beoordeling zo objectief mogelijk zijn. De golftechnische vaardigheden en de persoonlijke mening van de course raters mogen geen invloed hebben op het ratingresultaat.

Het Course Rating Systeem bepaalt per baan en per set tees alleen het aantal slagen dat de scratchspeler en de bogeyspeler gemiddeld nodig heeft. Een scratchspeler is gedefinieerd als een speler die elke golfbaan kan spelen met een handicap van 0,0. Een mannelijke scratchgolfer kan zijn afslag 250 yards ver slaan en hij kan de green van een hole van 470 yards in twee slagen halen. Een vrouwelijke scratchgolfer kan haar afslag gemiddeld 210 yards ver slaan en zij kan de green van een hole van 400 yards in twee slagen halen.

Een bogeyspeler is gedefinieerd als een speler die een baan van standaard moeilijkheidsgraad kan spelen met een handicap van 20 voor heren en 24 voor dames. De afslag van de mannelijke bogeygolfer is gemiddeld 200 yards en hij kan de green van een hole van 370 yards in twee slagen halen. De afslag van de vrouwelijke bogeygolfer is gemiddeld 150 yards en zij kan de green van een hole van 280 yards in twee slagen halen.

N.B. De hier gebruikte definitie van een bogeyspeler wijkt af van de gebruikelijke opvatting dat een bogeyspeler een handicap van ongeveer 18 heeft.

De afstanden die een scratch- en bogeyspeler slaan, zijn verwerkt in de officiële Shot Length Table die onderaan deze websitepagina is te vinden. Daarin wordt standaard uitgegaan van een rollengte na het neerkomen van de bal van 20 yards (18 meter). 

Het landingsgebied waarin een scratch- en bogeyspeler bij een bepaalde lengte van een slag terecht kunnen komen, is gedefinieerd zowel qua afwijking in lengte als in breedte. De officiële Accuracy Table is onderaan deze websitepagina te vinden. 

Voorgaande definities en uitgangspunten zijn gebaseerd op een zeer grote verzameling data uit de Amerikaanse praktijk. Op basis van de slaglengtes van de scratch- en bogeyspeler liggen de landingsgebieden op de fairway van beide spelerstypen op elke hole vast. Zij zijn 20 yards lang en fairwaybreed.

Het Course Rating System - Lengtefactoren

In het Course Rating Systeem worden vijf lengtefactoren (Effective Playing Length Factors) onderscheiden. Deze lengtefactoren kunnen leiden tot een aanpassing van de gemeten lengte van de baan in de berekeningsformules voor CR en SR. De factoren die de werkelijke speellengte beïnvloeden, staan hieronder.

Roll (rol)

De afstand die een voluit van de tee of fairway geslagen bal rolt nadat deze is geland, wordt beïnvloed door de situatie in het landingsgebied. Het gebied kan oplopend, vlak of aflopend zijn. De grond kan in hardheid verschillen. Een bal gespeeld vanaf een hoog gelegen tee zal steiler op de fairway landen en dus minder rollen. Een meer dan gemiddelde rol zal resulteren in een verlaging van de werkelijke speellengte (voor de volgende slag) en andersom.

Elevation (hoogteverschil)

Een hole waarvan de green hoger ligt dan de tee speelt langer dan een hole waarvan de green lager ligt dan de tee. Hierdoor zal de werkelijke speellengte respectievelijk toe- of afnemen.

Dogleg/forced lay-up

Een dogleg met het knikpunt op een kortere slagafstand dan de afstand van een volle slag geeft verlies in slaglengte en daarmee een toename van de werkelijke speellengte van de hole. Hetzelfde effect doet zich voor wanneer het landingsgebied wordt gevormd door een hindernis of hindernissen waardoor de bal moet worden opgelegd en dus korter moet worden gespeeld.

In de afbeelding hieronder, een dogleg, moet een speler door de bomen, bunkers en water zijn eerste slag korter spelen dan zijn normale volle slag.

NGF course rating

In de afbeelding hieronder kan sprake zijn van een gedwongen (“forced”) lay-up als de diepe bunkers over de gehele fairwaybreedte in het landingsgebied van speler liggen.

NGF course rating

Wind

Met wind zal rekening gehouden worden op holes waar de wind het spel van de speler beïnvloedt en die erg zijn blootgesteld aan wind, bijvoorbeeld op banen aan zee of in de polder, maar ook bij open holes op binnenlandse banen. De werkelijke speellengte van de baan zal toenemen naarmate de invloed van de wind groter is.

Altitude

Bij banen op meer dan 1.800 meter boven zeeniveau moet rekening worden gehouden met de lagere dichtheid van de lucht en daarmee met grotere slaglengtes dan normaal. Deze factor wordt bij ratings in Nederland niet gebruikt.

Naast bovengenoemde factoren komen er ook situaties voor waarin een hoek van de te spelen hole wordt afgesneden. Dit leidt tot een verlaging van de werkelijke speellengte.
De vijf lengtefactoren worden bepaald aan de hand van metingen, meteorologische gegevens (wind) en met behulp van tabellen. De gemeten lengte van de baan wordt met behulp daarvan op een voorgeschreven wijze omgerekend naar een effectieve speellengte die gebruikt wordt in de formules voor het bepalen van CR en SR van een baan.

Het Course Rating System - Moeilijkheidsfactoren

In het Course Rating Systeem worden tien moeilijkheidsfactoren (Obstacle Factors) onderscheiden. Deze factoren kunnen door hun aanwezigheid het spel van de speler in meerdere of mindere mate beïnvloeden. Hieronder staan de moeilijkheidsfactoren.

Topography

Hieronder vallen de moeilijkheden bij het innemen van de stand in het landingsgebied ten gevolge van ‘uphill’, ‘downhill’ en ‘sidehill’ posities van de bal. Voor de slag naar de green is ook het hoogteverschil tussen het landingsgebied (of de afslagplaats van een Par-3) en de green van belang.

Fairway

Dit betreft de breedte van de fairway in het landingsgebied. De effectieve breedte kan minder worden door bijvoorbeeld bomen, bunkers of een helling van de fairway. Een holle fairwayvorm kan daarentegen leiden tot een verhoging van de effectieve fairwaybreedte omdat de bal dan gemakkelijker op de fairway zal blijven.

Green target

De afmeting, de hardheid, de vorm en de helling van de green in verhouding tot de lengte van de slag naar de green vormen een belangrijke moeilijkheidsfactor.

Recoverability and rough

De aanwezigheid van rough en/of andere afstraffende factoren in de nabijheid van het landingsgebied en rond de green. Van belang is ook de hoogte en de dichtheid van de rough en de mogelijkheden om de bal met succes uit de rough te slaan.

NGF course rating

Bunkers

De mate waarin bunkers in de nabijheid van het landingsgebied en rond de green aanwezig zijn of bij een slag overbrugd moeten worden, evenals de diepte en vorm van de bunkers.

Out of bounds/extreme rough of water waar dwars overheen moet worden geslagen (crossing obstacles) bij het spelen van de hole

Als een speler bij zijn afslag of volgende slag “out of bounds”, extreem zware ongemaaide rough of waterhindernis moet overbruggen om het landingsgebied of de green te bereiken.

Out of bounds/extreme rough of water in de nabijheid van het landingsgebied of de green (lateral obstacles)

De aanwezigheid van 'out of bounds' of van extreem zware ongemaaide rough of een hindernis (water) in de nabijheid van het landingsgebied en rond de green. Extreem zware rough wordt geacht eenzelfde effect te hebben op de score van de speler als 'out of bounds'.

Trees

Dit betreft de moeilijkheid die bomen op een hole kunnen veroorzaken. Enerzijds gaat het dan om de kans om tussen de bomen terecht te komen (dus de positie van de bomen ten opzichte van het landingsgebied) en anderzijds om de kans op succesvolle herstelslagen vanuit de bomen (bepaald door de afmetingen en de hoogte van de bomen en de dichtheid). 

NGF course rating

Green surface

De glooiingen in de green, de schuinheid, de aanwezigheid van plateaus op verschillende niveaus, de kwaliteit en de snelheid van het greenoppervlak.

Psychological

Het mentale effect op het spel van de speler, veroorzaakt door opeenstapelingen van moeilijkheden in de landingsgebieden en bij de greens. I

Elke moeilijkheidsfactor wordt, per hole en per tee, met behulp van tabellen en nauwkeurig omschreven correctiefactoren, bepaald als een getal op een schaal van nul tot tien. Nul wil zeggen dat de betreffende moeilijkheid niet bestaat en tien is de zwaarste waarde die bepaald kan worden. Het totaal van de moeilijkheidsfactoren wordt op een voorgeschreven wijze omgerekend naar een totale moeilijkheidsfactor per 18 holes voor een bepaalde tee. Deze totale moeilijkheidsfactor is dus voor dames en heren, en ook voor de scratch- en bogeyspeler, verschillend, omdat de landingsgebieden, evenals de weging ervan, verschillend zijn.

Het Course Rating System - Course, bogey en slope rating

De waarde van de Course Rating (CR) is gelijk aan het aantal slagen waarin een scratchspeler de baan kan spelen. Zij wordt, via een voorgeschreven verrekening, bepaald uit de effectieve speellengte voor de scratchspeler en de totale moeilijkheidsfactor voor de scratchspeler, afgerond tot een geheel getal.

Op dezelfde wijze wordt de Bogey Rating (BR), gelijk aan het aantal slagen waarin een bogeyspeler de baan kan spelen, ook bepaald uit de effectieve speellengte en de totale moeilijkheidsfactor zoals deze zijn bepaald voor de bogeyspeler.

De waarden voor de Course Rating (CR) en Bogey Rating (BR) zijn met twee grote stippen weergegeven in onderstaande grafische voorstelling.

In onderstaande afbeelding is door de twee stippen een rechte lijn getrokken. Op deze lijn kan voor iedere speler bij zijn handicap de Baanhandicap worden afgelezen.

NGF course rating slope rating 

De grafiek hierboven wordt standaard in de vorm van een digitale Baanhandicaptabel weergegeven, waarin de handicaps zijn afgerond op gehele getallen. En dat gebeurt dan voor elke kleur tee voor dames en heren.

In de grafiek is te zien dat iedere speler een aantal slagen krijgt gelijk aan het aantal dat de scratchspeler krijgt, aangegeven door het blauwe gebied. Dit aantal kan, in positieve of negatieve zin, verschillen van de Par van de baan.

Spelers die geen scratchspeler zijn, krijgen er ten opzichte van de scratchspeler nog een aantal slagen bij, namelijk het gedeelte gevormd tussen de bovenzijde van het blauwe gebied en de schuine oplopende lijn. Naarmate de handicap hoger is, wordt dit aantal in verhouding groter.

De hellingshoek (‘slope’) van de schuin oplopende lijn is gerelateerd aan de Slope Rating (SR) in die zin dat bij een stijgende Slope Rating de hoek groter wordt. De slagen die een niet-scratchspeler erbij krijgt ten opzichte van een scratchspeler wordt daarmee groter. Voor de iets meer wiskundig aangelegde lezer blijkt dit uit de formule tan (x)= SR/113, waarin 113 de Slope Rating is van een golfbaan met een standaardmoeilijkheidsgraad. Bij een baan met een Slope Rating van 113 is de hoek (x) dus 45 graden. Wellicht wordt hiermee de formule voor de berekening van de Baanhandicap ook duidelijker.

Baanhandicap = handicap x SR/113 + (CR – Par)

Het is een wijdverbreide misvatting dat de absolute moeilijkheidsgraad van een golfbaan zou blijken uit de hoogte van de Slope Rating. De Slope Rating geeft ‘slechts’ het aantal slagen aan dat een speler extra ontvangt ten opzichte van een scratchspeler en geeft daarmee dus de relatieve moeilijkheidsgraad ten opzichte van de scratchspeler aan. De moeilijkheidsgraad van een baan blijkt in absolute zin uit de Course Rating. Hoe hoger de Course Rating, hoe meer slagen een scratchspeler nodig heeft om de baan te spelen.

Natuurlijk is het mogelijk dat op een golfbaan met een minder hoge Course Rating, maar met een hoge Slope Rating, een speler met een hoge handicap toch enkele slagen meer krijgt dan op een baan met een hogere Course Rating maar lagere Slope Rating. In die zin kan een golfbaan ten opzichte van een andere golfbaan voor spelers pas boven een bepaalde handicap moeilijker zijn. Dit is echter in die situatie een relatieve constatering. Een en ander staat, voor twee banen met dezelfde Par, geïllustreerd in de afbeelding hieronder, waarbij het kantelpunt ligt bij handicap

Het Course Rating System - Relatieve moeilijkheidsgraad

NGF course rating slope rating 

 

Het Course Rating System - Invloed van de lengtefactoren op CR en BR

De vijf lengtefactoren geven een correctie op de gemeten lengte en daarmee een effect op de Course Rating en de Bogey Rating. In onderstaande tabel wordt deze invloed in slagen (afgerond) weergegeven per 100 meter correctie. De invloed is voor de scratchspeler en de bogeyspeler verschillend, alsook voor dames en heren.

Effect per 100 meter
lengteverandering
Dames  Heren 
Course rating 0,6 0,5
Bogey rating 0,9 0,7

Wind

De invloed van wind kan, in de Nederlandse situatie, per 18 holes variëren van 0 tot maximaal +252 yards.

Roll

De invloed van roll kan op één enkele slag 10 yards zijn maar zal in het totaal over een hele baan over het algemeen beperkt zijn omdat uphill en downhill liggingen elkaar meestal afwisselen. Als door de hardheid van een baan de roll op alle holes bovengemiddeld hoog is, zal de impact daarvan op effectieve lengte van de baan meestal toch niet meer zijn dan 60 yards. 

Dogleg/lay-up

Het effect van de factor dogleg/lay-up wordt rechtstreeks doorberekend en kan daardoor aanzienlijk zijn over 18 holes. Een slag die 35 yards wordt opgelegd, maakt de hole 35 yards langer. De maximale waarde voor dogleg/lay up per hole is 50 yards.

Elevation

De factor elevation (hoogteverschil tussen tee en green) heeft in Nederland weinig invloed op de te spelen lengte van de baan en komt in Nederland weinig voor.

Het Course Rating System - Invloed van de moeilijkheidsfactoren op op CR en BR

Elk van de tien beschreven moeilijkheidsfactoren heeft een bepaalde invloed op de Course Rating en Bogey Rating. Deze is voor dames en heren niet verschillend, maar de verrekening is voor de Course Rating en Bogey Rating wel verschillend. In onderstaande tabel staat de maximale invloed, per 18 holes (op een baan met vier Par-3 holes, vier Par-5 holes en tien Par-4 holes), van iedere moeilijkheidsfactor weergegeven in slagen.

Factor CR  BR 
Topography  1,7  4,7 
Fairway 1,5 3,0 
Green Target 1,4 2,3 
Recoverability & Rough 2,4 6,1 
Bunkers 1,3 4,7 
Crossing Out of Bounds/Water 1,9  4,0 
Lateral Out of Bounds/Water 2,7  6,2 
Trees 1,7 6,2 
Green Surface 1,5 2,7 
Psychology 1,0 1,5 

Het is onmogelijk dat alle moeilijkheidsfactoren op een hole tegelijkertijd maximaal zijn, laat staan dat ze dat allemaal tegelijkertijd op alle holes zijn. De totale invloed van de moeilijkheidsfactoren kan op een 18-holes baan van gemiddelde lengte voor de Course Rating ongeveer 2-3 slagen en voor de Bogey Rating ongeveer 6-8 slagen zijn.

De uitvoering van een rating

Het rating team

In Nederland werken vier ratingteams in vier verschillende regio’s. In totaal zijn er ongeveer 35 raters die elk jaarlijks ongeveer 6-8 ratings, tijdelijke ratings of herratings uitvoeren. De organisatie wordt overkoepeld door de Commissie Course Rating bestaande uit een voorzitter en vier leden (een uit elke regio).

Enige commissieleden nemen tweejaarlijks deel aan het zogenaamde Course Rating Calibration Seminar dat in Europa wordt gehouden . Deze deelname is, als voorwaarde voor het behouden van de licentie voor het uitvoeren van ratings volgens het Course Rating Systeem, verplicht. De kennis opgedaan in deze seminars wordt in een eigen jaarlijks Course Rating Seminar doorgegeven aan de Nederlandse raters. Daarnaast worden door de Commissie Course Rating opleidingsdagen georganiseerd waarin de kennis van raters wordt bijgeschoold en nieuwe raters worden opgeleid. De raters zijn allen ervaren golfers met een handicap variërend van scratch tot bogey.

Meten van de baan

Voordat een nieuwe baan voor een rating in aanmerking komt, moet eerst de lengte van de baan worden bepaald aan de hand van een officiële meting. Dit houdt in dat een golfbaan over 9 of 18 holes moet worden gemeten vanaf de officiële afslagen tot het midden van de green.

NGF course rating lengte meten van holes 

De linker afbeelding betreft het meten van een Par-3 hole, de middelste afbeelding het meten van een Par-4 hole, de rechter afbeelding het meten van een Par-5 hole.

Elke hole wordt met speciale meetapparatuur gemeten langs de voor de hole ontworpen speellijn. Een hole met een ‘dogleg’ moet worden gemeten langs een rechte lijn (de aslijn) van de afslag over het midden van de fairway tot het knikpunt (pivotpunt) en vervolgens van dat punt langs een rechte lijn tot het midden van de green (zie de afbeeldingen hierboven).

Markeringen en plaatselijke regels

In het geval van nieuwe, gerenoveerde of uitgebreide banen is het noodzakelijk dat eerst de markeringen en plaatselijke regels door de NGF zijn vastgesteld voordat er een Course Rating kan plaatsvinden. Een Course Rating vereist dat de inrichting van een baan aan de golfregels voldoet. Je kunt de NGF voorafgaand aan een rating vragen om je hierbij te assisteren.

Voorbereiding op een rating

Als voorbereiding op de eigenlijke rating wordt een club gevraagd om de baan op grond van een instructie van de NGF te voorzien van merktekens. Deze merktekens geven alle landingsgebieden voor de scratch- en bogeyspeler voor de rode en gele tee aan. Per tee zijn er op een gemiddelde 18-holes baan circa 45 landingsgebieden. Op elk van deze 45 posities moeten de lengte- en moeilijkheidsfactoren door de ratingteams worden geëvalueerd. Verder moeten op de baan de regeltechnische markeringen duidelijk zijn aangebracht en moet de baan in de conditie zijn die geldt tijdens het seizoen waarin de meeste ronden worden gespeeld. Ratings worden dan ook bij voorkeur uitgevoerd in de periode van mei tot en met september.

De rating

De rating wordt over het algemeen bij een 18-holes baan uitgevoerd door drie ratingteams, elk bestaande uit twee raters. Eén team doet de rating van de gele tee heren, het tweede team doet hetzelfde voor de rode tee dames en het derde team verzamelt informatie voor de rating van de andere kleuren tees.

De rating van de andere kleuren tees dan Rood voor Dames en Geel voor Heren wordt met een computer programma afgeleid. Om dit te kunnen doen, verzamelt een derde ratingteam extra informatie die nodig is om een goede rating voor de overige kleuren tees te kunnen afleiden (van Geel Heren en Rood Dames met gebruik van de informatie verzameld door dit derde rating team).

Bij een eerste rating, renovatie en uitbreiding wordt alle informatie voor het eerst vastgesteld door het ratingteam. Bij een herrating gaat het ratingteam uit van de reeds bestaande gegevens en beoordeelt het team of deze gegevens aanpassing behoeven op grond van door hen geconstateerde veranderingen in de baan of het Course Rating Systeem.

Tijdens een rating worden op elke hole vanaf de tee tot en met de green alle moeilijkheidsfactoren in ogenschouw genomen. Vanaf de afslag wordt gekeken welke factoren de slag naar het eerste landingsgebied beïnvloeden, zoals water of hoge rough waar de bal overheen gaat en bomen aan een kant of aan weerszijden van de fairway die de slag moeilijker maken.

In elk gemarkeerd landingsgebied beoordeelt het ratingteam eerst of een speler de bal korter moet spelen dan een normale slag als gevolg van een dogleg, een waterhindernis of bunker die dwars over het landingsgebied loopt.

Voorbeeld van een gemarkeerde hole

NGF course rating markeringen op de holes   
 • Gele stip is landingsgebied bogeyspeler heren eerste slag
 • Rode stip is landingsgebied bogeyspeler dames eerste slag
 • Geel kruis is landingsgebied scratchspeler heren eerste slag
 • Rood kruis is landingsgebied scratchspeler dames eerste slag
 • Twee rode stippen is landingsgebied bogeyspeler dames tweede slag.
 • Twee gele stippen is landingsgebied bogeyspeler heren tweede slag

De scratchspelers dames en heren halen met hun tweede slag de green. De bogeyspelers dames en heren halen met hun derde slag de green. Vervolgens kijkt het ratingteam of de bal korter of verder rolt dan normaal door een op of aflopende fairway of door een harde of zachte ondergrond.

NGF course rating gele en rode kruizen

Daarna bepaalt het ratingteam welke moeilijkheidsfactoren in het betreffende landingsgebied een rol spelen, zoals de breedte van de fairway, herstelmogelijkheid uit de rough naast de fairway en de mate waarin bunkers, water en bomen de eerste of volgende slag beïnvloeden. Dezelfde procedure wordt gevolgd in de overige landingsgebieden.

Vanuit de laatste landingsgebieden voor geel en rood (voor zowel de scratch- als bogeyspeler) wordt bekeken welke invloed de grootte van de green, water, bunkers en rough rondom de green op de slag naar de green hebben. Op de green wordt de snelheid van de green gemeten met een Stimpmeter en wordt onder andere bezien wat de invloed van de rough en bomen is als de speler de green gemist heeft.

Op de hole wordt buiten de gemarkeerde landingsgebieden gekeken naar de lengte- en moeilijkheidsfactoren die een rol spelen voor de overige kleuren tees.

Sommige ratingsituaties zijn niet objectief door middel van tabellen te beoordelen. In die situaties moet het betreffende ratingteam het eens zijn, of eens zien te worden, over de uiteindelijke beoordeling. Daardoor wordt ook in die gevallen de objectiviteit zo goed mogelijk gewaarborgd.

Hieronder staat een voorbeeld van een ratingtabel voor één specifieke moeilijkheidsfactor (“Fairway”).

NGF Course rating fairway rating table

Het resultaat

De tijdens de rating verzamelde data worden in de dagen na de rating door de teamleider in de computer ingevoerd en gecontroleerd op fouten en tegenstrijdigheden. Daarna worden de ratingresultaten aan het NGF-bureau verstrekt. Het NGF-bureau controleert en analyseert de gegevens en bespreekt deze (indien nodig) met de teamleider uit de betreffende regio. Vervolgens worden de officiële Baanhandicaptabellen vervaardigd en aan de baan/club verstrekt.

De ratingfrequentie

Na de eerste rating van een nieuwe baan wordt de volgende rating na één jaar en dan in jaar vijf en dan periodiek elke acht jaar uitgevoerd. Nieuwe, pas aangelegde banen veranderen in de eerste jaren relatief snel. Dit schema wordt uiteraard onderbroken wanneer er essentiële veranderingen van de baan aan de orde zijn. Dit is het geval bij wijzigingen van de baanopzet, maar ook wanneer op relevante ratingcriteria veranderingen worden doorgevoerd. Het is van belang dat de club in dat geval contact opneemt met de NGF.

Wijzigingen in de baan

Indien zodanige veranderingen aan de baan worden uitgevoerd dat de lengte of de moeilijkheidsgraad van een of meer holes blijvend wordt veranderd, dan moeten deze veranderingen tijdig aan de NGF worden gemeld. Dergelijke veranderingen van een baan vereisen een nieuwe vaststelling van de Course en Slope Rating door de NGF.

Indien de lengte van de te spelen baan tijdelijk meer dan 100 meter verschilt met de lengte van de gemeten baan over 18 holes, of 50 meter over negen holes, dan vereist dit een nieuwe Course en Slope Rating.

Een nieuwe rating is eveneens vereist indien een van de ratingcriteria verandert, bijvoorbeeld de rough in de baan wordt verhoogd met 10 centimeter of de snelheid (stimp) van de greens verandert aanzienlijk.

Invloed van baanonderhoud

Afgezien van essentiële veranderingen in de architectuur van de baan kunnen de Course Rating en Slope Rating worden beïnvloed door veranderingen in het baanonderhoud die soms ongemerkt kunnen optreden. Daarbij spelen de volgende zaken een belangrijke rol.

Lengte

Verandering van de posities van de teemerken. Wanneer de teemerken op alle 18 holes gemiddeld negen meter naar achteren worden geplaatst ten opzichte van de meetpunten wordt 162 meter toegevoegd aan de lengte van de baan. Dit betekent voor heren een toename van de Course Rating met 0,8 slag en een toename van de Slope Rating met 2 punten. Voor dames is dit respectievelijk 1 slag en 2 punten.

Roll

Wanneer de hardheid van de fairways door intensievere beregening lager wordt, heeft dit effect op de roll. Voor heren kan hierdoor de Course Rating gemakkelijk met 0,5 slag toenemen en de Slope Rating met 1 punt. Voor dames is dit respectievelijk 0,6 slag en 1 punt.

Fairway

Verandering van het maaipatroon, waardoor de fairways in de landingsgebieden negen meter smaller worden op alle Par-4 en -5 holes betekent een toename van de Course Rating met 0,3 slag en de SR met ongeveer 1,5 punt.

Recoverability and rough

Verandering van de roughhoogte met 2,5 cm op alle 18 holes leidt tot een aanpassing van de Course Rating met ongeveer 0,7 slag en de aanpassing van de Slope Rating met ongeveer 5 punten.

Green target

Verandering van het onderhoud van de greens op alle 18 holes, waardoor bijvoorbeeld de greens zachter worden, zal kunnen leiden tot een verandering van de Course Rating met 0,2 slag en een verandering van de Slope Rating met 1 punt.

Green surface

Het korter maaien van de greens op alle 18 holes kan gemakkelijk leiden tot een snelheidsverandering ('stimp') van 30 tot 45 cm. Dit kan tot gevolg hebben dat de Course Rating met 0,2 slag en de Slope Rating met 1 punt verandert.

De veranderingen in bovengenoemde factoren hebben meestal ook een effect op andere moeilijkheidsfactoren. Zo zal bijvoorbeeld een lengteverandering leiden tot een verschuiving van de landingsgebieden en daarmee tot een mogelijke wijziging van alle moeilijkheidsfactoren in dat landingsgebied. Sommige moeilijkheidsfactoren zijn ook aan elkaar gekoppeld. Zo zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de factor 'green target' van invloed op 'recoverability and rough' alsmede op 'bunkers'. Deze effecten zijn in de bovengenoemde wijzigingen in Course Rating en Slope Rating niet meegenomen.

Alles bij elkaar kunnen wijzigingen op het gebied van het baanonderhoud dus gemakkelijk leiden tot een significante toe- of afname in de Course Rating. Een verloop van de genoemde parameters leidt tot een verloop in de handicaps van de leden, die daardoor op andere banen geen representatieve Baanhandicap meer zullen hebben. Het is daarom van belang dat de baancondities zoveel mogelijk gelijk worden gehouden aan die tijdens de rating. Als dit niet lukt, moeten de veranderingen tijdig worden gemeld. In dit verband wijzen wij op Appendix G van de WHS Rules of Handicapping.

Als veelvoorkomende voorbeelden kunnen gelden:

 1. Op een baan wordt een drietal holes in totaal 70 meter permanent verlengd. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een aanpassing van de Course Rating van 0,3–0,4 slag en van de Slope Rating van 0,8 punt. Deze wijziging van lengte moet aan de NGF worden voorgelegd.
 2. Op een baan wordt een tiental bunkers aan de zijkant van de fairway op zeven verschillende holes aangelegd. Een dergelijke verandering zal mogelijk niet snel tot aanpassing van de Course en Slope Rating leiden. Toch is het goed de wijzigingen aan de NGF voor te leggen, zodat de invloed van de wijzigingen op de Course en Slope Rating beoordeeld kan worden.
 3. De baancommissie besluit om de rough op alle holes rond de green 5 cm korter te maaien om zo de doorstroming in de baan te bevorderen. Een dergelijke wijziging zal mogelijk leiden tot een verandering van de Course Rating voor heren met ongeveer 0,6 slag en een verandering van de Slope Rating met ongeveer 5 punten. Voor dames is dit respectievelijk 0,6 slag en 3,6 punten. Het is van belang een dergelijke wijziging aan de NGF door te geven.

Banen korter dan 2.750 meter

Het Course Rating Systeem is niet ontworpen voor golfbanen korter dan 2.750 meter voor heren en 2.350 meter voor dames. De NGF heeft echter in 2016 toestemming gekregen om een pilot te doen waarbij spelers een handicap op Par-3 banen kunnen behalen. Voorwaarde is dat een Par 3 baan niet korter is dan 1.375 meter over 18 holes of 700 meter over negen holes en dat deze voldoet aan de overige Handicap Condities.

Sinds 2016 worden de gemaakte scores op Par-3 banen gemonitord en vergeleken met scores van dezelfde spelers ingeleverd op een grote baan. De afgelopen jaren heeft de NGF met de clubs en Par-3 banen het systeem geëvalueerd. Sinds de start van deze pilot worden de gemaakte scores van spelers op de Par-3 banen vergeleken met scores van dezelfde speler op lange banen. Aan de hand daarvan zijn een aantal correcties uitgevoerd aan de berekeningsmethodiek van CR en SR voor korte banen en zijn handicaptabellen aangepast.

Vanaf 2018 heeft de NGF in het kader van de pilot een methodiek ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met specifieke factoren op een groot aantal Par-3 banen: kleine greens met water, hoge rough of buiten de baan er vlak naast. Tevens wordt gestreefd naar eenzelfde rekenmethode voor het bepalen van de CR en SR voor alle banen. Een flink aantal Par-3 banen heeft een nieuwe rating volgens deze methodiek ontvangen en deze lijkt beter tegemoet te komen aan de werkelijke moeilijkheidsgraad van deze banen.

Banen tussen 2.750 en 4.400 meter

Tegelijkertijd met de analyse van de scores van spelers van Par -3 banen (zie hierboven) zijn wij begonnen met de analyse van scores van banen tussen 2.750 en 4.400 meter. Uit de analyse bleek dat spelers op deze banen te veel slagen ontvingen in verhouding met de moeilijkheidsgraad van deze banen. Deze analyse is eind 2018 besproken met een aantal van deze banen. Als vervolg hierop is de NGF begin 2020 met een onderzoek begonnen op bijna 15 banen die een lagere rating dan voorheen hebben ontvangen. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of deze ratings beter tegemoet komen aan de moeilijkheidsgraad van deze banen en om ervoor te zorgen dat de spelers op deze banen met hun handicaps zowel op eigen baan als langere banen met meer plezier kunnen spelen.

Shot Length Table

Alle afstanden zijn in yards.

NGF Course rating shot length table  

Accuracy Table

Dimensions of expected landing area 2/3 of the time. Alle afstanden zijn in yards. 

NGF Course accuracy table 

Ga naar de hoofdpagina Course en Slope Rating.

Veelgestelde vragen

De NGF heeft een meerjarenplanning waarin voor elke club/baan is aangegeven in welk jaar een (her)rating zal plaatsvinden. Hierbij is een indeling in regio’s aangehouden. Dit betreft een globale planning waar indien nodig van kan worden afgeweken. De meerjarenplanning vind je op deze pagina onder de kop 'Wanneer is mijn baan aan de beurt?'

Wijzigingen in de rating kunnen worden veroorzaakt door het verlopen van de onderhoudsparameters, zoals toegelicht in de Wegwijs in course rating en door lichte wijzigingen in het ratingsysteem. Een lagere Slope Rating kan niet zonder meer worden geïnterpreteerd als een vaststelling dat de baan gemakkelijker is geworden. Dat wordt uitgelegd in de Wegwijs onder de kop 'Het Course Rating System - Course, bogey en slope rating'. De Course Rating is de maat voor de moeilijkheidsgraad van de baan en de Slope Rating de maat voor de moeilijkheidsgraad voor de bogeyspeler ten opzichte van de scratchspeler. Wanneer de baan alleen voor de scratchspeler moeilijker is geworden zal de Course Rating toenemen en de Slope Rating afnemen zonder dat de bogeyspeler een hogere Baanhandicap krijgt toebedeeld.

Een nieuwe rating van een baan zal altijd wel enige wijzigingen in de Course Rating en Slope Rating opleveren. Vaak gaat het om zowel om zowel plussen als minnen waardoor het effect van wijzigingen gedeeltelijk zal worden verhuld. Ook is het mogelijk dat de wijzigingen meer een landschappelijke achtergrond hadden en niet specifiek in of bij de relevante landingsgebieden plaatsvonden.

Een nieuwe rating kan sterk afwijken van de oude door het, soms onopzettelijk, verlopen van bepaalde onderhoudsparameters. De invloed kan behoorlijk groot zijn. Daarnaast is het zo dat het Course Rating Systeem elke vier jaar, parallel met de golfregels, veranderingen ondergaat. Ook dit kan effect hebben op de Course Rating en Slope Rating.

Het is waar dat vele top-scratchspelers en professionals een grotere slaglengte hebben dan die waarvan in het Course Rating Systeem wordt uitgegaan. Het betreft hier echter een uitzonderlijke en niet grote groep. De gemiddelde slaglengtes van scratch- en bogeyspelers zoals gedefinieerd in het Course Rating Systeem zijn gebaseerd op de gegevens van een groot aantal spelers en gelden nog steeds.

De rating van een 18-holes baan neemt tussen de vijf à zes uur in beslag, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de baan. Wanneer er gespeeld zou worden tijdens de rating, zou dit tot zoveel oponthoud leiden dat een rating niet in een dag kan worden voltooid. Over het algemeen worden ’s ochtends negen holes gerated, waarbij de tee gedurende twee uur na het begin van de rating moet worden gesloten. In de middag geldt voor de andere negen holes hetzelfde. De club/baan kan aangeven op welke 9-holes lus de rating begint.

De club/baan kan bij de NGF aangeven op welke dag de nieuwe Baanhandicaptabellen in gebruik genomen moeten worden. Dit is nodig om handicapscores van gebruikers van uw baan te kunnen verwerken. De NGF zorgt ervoor dat de nieuwe Course en Slope Rating op het juiste moment worden opgenomen in de NGF-banendatabase en de app GOLF.NL.

Indien de club/baan de stroke index wil wijzigen, dan kan de club/baan dit zelf doen in Caddie. Lees hierover meer op de pagina Het bepalen van de stroke index.