Inhoud caddie

GEO seminar KLM Open 2018 - De ontwikkelingen van GEO

In welke richting ontwikkelt duurzaam beheer en GEO-certificering zich de komende periode? Dat was het thema tijdens het GEO-seminar van 2018 in de week van het KLM Open.

Niels Dokkuma opende het seminar met een positief bericht. Aanleiding was een brief van de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De strekking  was positief met een compliment voor de golfsector voor de geleverde inspanningen om het gebruik van pesticiden uit te faseren. Speerpunt van de overheid blijft echter het volledig uitfaseren van het gebruik. In de brief werd de waarschuwing gegeven om als golfsport niet achterover te gaan leunen, maar de transitie volledig door te voeren en nog meer resultaat te boeken. Ondanks dat Niels blij was met de brief, benadrukte hij ook om niet in de valkuil te trappen van achteroverleunen, maar door te gaan met uitfaseren.

“Benadruk ook de sociale waarde die een golfbaan heeft”

Vervolgens lichtte Niels de visie en ambitie voor duurzaam golfbaanbeheer voor de komende jaren toe. "Ambitie begint met de vraag wat duurzaamheid is. Deze wordt steeds breder en meeromvattend. Van de historisch beperkte uitleg van ‘vogels, vlinders en bijen’, naar steeds meer zakelijkheid. Kwaliteit leveren, optimaliseren en verbeteren. Kansen zien en die pakken! Het is daarbij belangrijk dat iedereen daar invulling aan geeft."

"Zoek vanuit de problemen naar oplossingen, en redeneer vanuit de gedachte dat het glas halfvol is. De NGF geeft advies, maar het is aan de beheerders van de banen om duurzaam golfbaanbeheer uit te voeren. Velen doen dat natuurlijk al of zijn er mee begonnen. Het ontwikkelen van biodiversiteit is daarbij een troefkaart!" Niels raadt aan om zogenaamde stapstenen te creëren van golfbaan naar omliggende natuurgebieden. GEO is daarbij het kwaliteitszorgsysteem om hiermee aan de slag te gaan en te borgen. "Betrek zoveel mogelijk doelgroepen en richt de baan multifunctioneel in, daarmee benadruk je ook de sociale waarde die de golfsport heeft."

Een belangrijk middel om tot duurzaam beheer van de golfbaan te komen, is het Handboek Kwaliteit golfbanen

Niels ging in op de in te vullen parameters en streefwaarden (zie bijlage 1 in het handboek). "Begin met het invullen van de lange termijn parameters. Die zijn essentieel om kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Dat zijn de eerste grijs gearceerde parameters. Als je deze onder controle krijgt, zal je zien dat de andere parameters ook ‘vanzelf’ beter worden." Niels benadrukte dat de gekozen streefwaarden heel ambitieus zijn, maar door het nemen van soms rigoureuze maatregelen, wel het meest toekomstbestendig zijn. "Wanneer ervoor gekozen wordt hier niet naartoe te werken, komen de consequenties van mindere speelkwaliteit in de toekomst vanzelf. Het draait daarbij vooral om de focus op het reduceren van de schadedrempels van straatgras tot 10% in de greens. Daar komt speelkwaliteit en cultuurtechnische kwaliteit samen!” Wat ook belangrijk is, is om het samen te doen. Samenwerking tussen greenkeepers, exploitanten, commissies, de pro’s; alle geledingen samen. Dan kom je verder, in samenwerking met de omgeving waarin de golfbaan gesitueerd is.

Maak alle partijen verantwoordelijk en creëer op deze wijze draagvlak”

Koert Donkers begint zijn verhaal over “Duurzaam beheer vanuit de praktijk” met een beeld waarop te zien is dat Nederland helemaal niet zo duurzaam is. De rode draad in zijn presentatie is dat als je als baan echt duurzaam wilt opereren, je alle betrokken partijen verantwoordelijk moet maken. Niet alleen greenkeeping of baancommissie, maar ook de horeca-afdeling en de managers. "Communiceer je visie, pas dan worden mensen bevlogen en gaan ze zich verantwoordelijk voelen. Het is van belang dat de beheerambitie overeenkomt met de kwaliteitseisen van je golfbaan. Het GEO-traject dwingt je de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld: komen de investeringen overeen met onze ambitie? Neem ook biodiversiteit serieus en richt je baan zoveel mogelijk in om schuilplekken te creëren voor dieren en insecten. Verbind ook hierin partijen bij elkaar om samen te werken. Veel biodiversiteit draagt ook bij aan een grotere betrokkenheid van kinderen. Die kan je dus al op jonge leeftijd binden aan je baan."

Koert is ervan overtuigd dat banen duurzamer beheerd kunnen worden, maar het vraagt veel: een duidelijke visie, planmatig werken en ook ecologisch bewustzijn. Zorg dat je exact weet wat je als greenkeeper gebruikt om de baan te onderhouden. Uiteindelijk heeft alles wat we doen een effect op de aardbol.

“Er worden fantastische stappen gemaakt, maar we zijn er nog lang niet”

Voordat Niels een sneak preview liet zien over het nieuwe traject naar het GEO-certificaat, gaf hij de laatste stand van zaken weer. Er zijn 94 banen gecertificeerd en 40 Committed to Green. "Daarmee zijn er de laatste jaren fantastische stappen voorwaarts gemaakt! Een groot compliment daarvoor aan alle banen, clubs, hun commissies en medewerkers die hier hard aan gewerkt hebben!" Het uiteindelijke doel is 200 banen in GEO. "We zijn er dus nog lang niet."

De sneak (p-)review begint met een terugblik vanaf 1996 met de introductie van Committed to Green. "Die periode werd er veel pionierswerk verricht. In 2010 werd een volgende stap gezet met de omzetting naar GEO. De jaren daarna zijn er veel ontwikkelingen geweest die duurzaamheid hebben gebracht tot wat het nu is." In 2018 kwam er steeds meer noodzaak om de invloed van de golfsector te versterken en proactief naar buiten te treden met name richting (lokale en nationale) overheden.

"Als we dan nu kijken naar de ontwikkelingen, zit de belangrijkste verandering in het verbeteren en vereenvoudigen van het traject naar het GEO-certificaat. De gebruiksvriendelijkheid van het traject moet omhoog, het nut voor banen en clubs moet beter worden aangetoond, alle relevante zaken moeten in één online platform worden samengevoegd en alle informatie moet online op een efficiënte manier worden opgeslagen. Ook moet er worden geanticipeerd op de veranderende Wet Natuurbescherming. Een ander punt waar clubs en banen behoefte aan hebben, is meer aandacht voor een betere auditing. De NGF werkt hard aan deze verbeterpunten."

Het seminar werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van het GEO-certificaat aan de volgende golfbanen: Golfclub De Compagnie, Golfresidentie Dronten, Golfbaan Kasteel Engelenburg en Golfclub De Haar.