Inhoud caddie

Minimale kwaliteitseisen golfsport

De NGF heeft als doel de golfsport te bevorderen en begeleidt clubs en banen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de minimale NGF-kwaliteitseisen (MKE).

De eisen gelden onder meer op het gebied van golfregels, het Wereld Handicap Systeem en course rating. Als clubs aan die eisen voldoen, krijgen ze de NGF-erkenning, een officieel keurmerk.

Sinds 2015 heeft de Commissie Begeleiding & Advies alle bevoegdheden met betrekking tot het ondersteunen en toetsen van de Minimale Kwaliteitseisen. Tot en met 2014 waren die taken verdeeld onder de Beoordelingscommissie, Regionale  Begeleidingscommissie, Commissie Ontwikkeling Golf en de Regiocommissarissen CRAS&H.

Commissie Begeleiding & Advies

De NGF-commissie Begeleiding & Advies speelt een belangrijke rol op weg naar erkenning van banen en clubs. De commissie heeft deskundigheid en ervaring op de volgende gebieden:
  • Algemeen bestuurlijk/organisatorisch/zakelijk
  • Handicap- en regelkennis, baaninrichting en Course Rating
  • Aanleg en beheer, duurzaamheid en agronomie
  • Sportief/speltechnisch

De nadruk in het begeleidingsproces ligt minder dan voorheen op autoriseren en controleren en komt steeds meer te liggen op informeren, inspireren en faciliteren. Daarbij wordt de autonomie van de club of baan zo veel mogelijk gerespecteerd. Na het succesvol doorlopen van een aantal stappen (waarmee voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden), kan baan of club de erkenning aanvragen. Deze erkenning is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het NGF-bestuur, die controleert of het proces zorgvuldig is doorlopen en of de gegevens compleet zijn. Het tastbare bewijs is een NGF-certificaat en een NGF-vlag met bijbehorend protocol.  

Uitbreiding van criteria

De NGF onderkent inmiddels de noodzaak om de MKE periodiek te toetsen. De federatie wil ook de MKE-criteria uitbreiden. Daarom is al besloten om veiligheid een nadrukkelijkere plek te geven. Voor sporttechnische speelkwaliteit, beginselen van goed sportbestuur en andere zaken wordt nog onderzocht of harde criteria (eisen) of zachte criteria (richtlijnen) geformuleerd moeten of kunnen worden. Een en ander krijgt beslag in de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement (2017).  

Samenstelling Commissie Begeleiding & Advies

De Commissie Begeleiding & Advies bestaat bewust uit vrijwilligers. Zij leveren een onmisbare bijdrage vanuit hun betrokkenheid, verbondenheid en ervaring met de golfpraktijk. Tevens van belang is dat vrijwilligers onafhankelijk zijn. In de commissie nemen plaats:
  • 4 x oud-clubvoorzitter (landelijke spreiding)
  • 4 x regelfunctionaris (landelijke spreiding)
  • 1 x ervaringsdeskundige exploitatie en beheer
  • 1 x ervaringsdeskundige golfschool/sportief beleid
  • 1 x kennis en ervaringsdeskundige duurzaam beheer onderhoud