Inhoud caddie

Biodiversiteitsontwikkeling en baanmarkeringen

Een aanpassing van de golfregels in 2019 biedt kansen om de biodiversiteit op golfbanen te verhogen en de doorstroming van spelers te verbeteren.

Sinds 2019 staan de golfregels toe dat golfbanen niet alleen gebieden waar mogelijk water in kan staan als hindernis markeren. Ook andere gebieden waar de kans groot is dat een bal vaak niet gevonden wordt, kunnen als hindernis gemarkeerd worden. Als voorbeelden noemen de R&A en USGA hoog gras, woestijn, jungle, lava en rotsen. 

Het kan verschil maken of een gebied met hoog gras en dichte begroeiing een hindernis is of niet.

 1. Als zo’n gebied als hindernis gemarkeerd wordt, dan kan dit leiden tot een beter speeltempo. De golfers kunnen immers bij verlies van de bal in de hindernis ter plaatse droppen (met bijtelling van een strafslag).
 2. Als zo’n gebied tot hindernis gemarkeerd wordt, dan kan de club de natuurontwikkeling op deze plaats bevorderen. Een variatie aan vegetatietypen trekt een variatie aan diersoorten aan en met bloemen en kruiden lokt men insecten en insecteneters. Hier ligt een kans voor golfbanen want de biodiversiteit staat wereldwijd onder druk.

Bezint eer gij begint

Bij sommige gebieden kan het heel aantrekkelijk lijken om er wat rode palen omheen te zetten en klaar. Maar dit besluit kan ook nadelige gevolgen hebben, dus wij adviseren om de opties goed te bespreken met alle betrokkenen: de baancommissie, de regelcommissie, de GEO-commissie, het team van greenkeepers en natuurlijk de baanarchitect. De NGF is natuurlijk ook bereid mee te denken; de NGF moet toch geïnformeerd worden over een geplande verandering omdat dit van invloed kan zijn op de rating van de baan en deze moet dan ook eventueel aangepast worden.

Mogelijke voordelen

 • Een speler hoeft niet terug als de bal niet gevonden wordt in de hindernis en kan ter plaatse het spel voortzetten.
 • Indien het gebied goed gemarkeerd is en het onderhoud er omheen goed op orde is, hoeft een speler waarschijnlijk ook geen provisionele bal te slaan. (Bedoeld wordt hier dat de omgeving dusdanig kort gemaaid is dat men een bal daar altijd zal vinden en dus met zekerheid kan vaststellen of een bal in de hindernis ligt.)
 • Sommige gebieden zijn lastig en tijdrovend om goed te onderhouden; de natuurontwikkeling in deze gebieden bevorderen kan kostbare onderhoudstijd schelen.
 • Gebieden gecontroleerd laten 'verwilderen' kan mooi zijn en ook waardevol voor de biodiversiteit.

Mogelijke nadelen

 • Het bevorderen van de natuurontwikkeling kan het spelen uit zo’n gebied bemoeilijken.
 • Ook al mag een speler volgens de regels per 1 januari 2019 meer in een hindernis doen, er zijn nog steeds dingen verboden die een speler die zijn bal daar vindt kan beperken in het voortzetten van het spel:
  1 Het is verboden een bal onspeelbaar te verklaren in een hindernis;
  2 Het is verboden om abnormale baanomstandigheden zoals konijnenholen of tijdelijk water te ontwijken in een hindernis;
  3 Het is verboden vaste obstakels te ontwijken in een hindernis.
 • Als een speler om een van bovenstaande redenen een bal niet kan spelen, dan verplicht het de speler om het spel voort te zetten met een strafslag volgens de hindernisregel, terwijl dit voordien uit hetzelfde gebied niet het geval was.
 • Hoe een gebied ook gemarkeerd is; er zullen altijd spelers zijn die naar hun bal gaan zoeken als dit ook maar enigszins mogelijk is; dus winst in speeltempo is niet gegarandeerd.

Conclusie

De nieuwe regels ten aanzien van hindernissen bieden mogelijkheden die positief kunnen zijn voor verschillende aspecten van het golfspel: mooie ruige gebieden die ruimte bieden aan een grotere biodiversiteit terwijl de doorstroming op de baan op orde blijft of misschien zelfs verbetert. Maar breng vooral alle voor- en nadelen goed in kaart met alle betrokkenen van de baan-, regel- en GEO-commissie en de baanarchitect. Houd de NGF op de hoogte van geplande veranderingen voor advies en de eventueel noodzakelijke aanpassing van de rating van de baan.

In het document Baanmarkeringen op de pagina Baaninrichting en plaatselijke regels staan argumenten om bepaalde gebieden (niet zijnde water) al dan niet tot hindernis te verklaren.

Ga naar de hoofdpagina over de golfregels.

Ga naar de hoofdpagina over duurzaam golfbaanbeheer en biodiversiteit.