Terug naar Nieuwsoverzicht

Welke uitzonderingen zijn er nog op het pesticideverbod voor golfbanen?

15 mei 2020

Zoals bekend is de regeling voor het gebruik van pesticiden op sportvelden op 1 april 2020 gewijzigd. Kort samengevat zegt de regeling dat er alleen nog maar in uitzonderingsgevallen pesticiden gebruikt mogen worden en alleen als IPM is toegepast. Maar wat zijn die uitzonderingen? In dit artikel gaan we hier nader op in.

De nieuwe uitzonderingsregeling voor de sportveldensector is gepubliceerd in de Staatscourant (lees hier meer). In deze “Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden” wordt vermeld welke uitzonderingen er nog zijn op het gebruiksverbod mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM).

De regeling zegt dat het in de uitzonderingssituaties op het geldende gebruiksverbod alleen toegestaan is om te bestrijden tegen specifieke schimmelziekten, onkruiden en insecten op bepaalde plekken op golfbanen. Die plekken zijn beperkt tot de green, fringe/collar, foregreen/ apron, tees, fairways, maintained-rough en golfrough. Als er na toepassing van IPM bestreden mag worden tegen specifieke schimmelziekten, onkruiden en insecten, dan worden deze plekken “uitgezonderde oppervlakken” genoemd. Groeiregulatoren mogen in z’n geheel niet meer gebruikt worden op golfbanen.

In de onderstaande tabel uit de regeling is dit weergegeven. Maar hoe moet je deze tabel lezen?

  • Waar in de tabel “nee” staat, mogen geen pesticiden worden gebruikt, ook niet de producten die nog door het Ctgb zijn toegelaten.
  • Waar “ja” staat, mag voor wat betreft schimmelziekten het gehele uitgezonderde oppervlakte behandeld worden (100% per jaar van de greens, fringe/collar, foregreen/apron).
    Bij insecten en onkruiden geldt waar “ja” staat aangegeven een oppervlaktelimiet van maximaal 20% per jaar specifiek voor de benoemde plagen en onkruiden. Het oppervlakte is daarbij het totaal uitgezonderde oppervlakte (dus niet het totaal beheerde areaal van het golfterrein) wat hieronder valt. 
    Dus bijvoorbeeld: als de omvang van het uitgezonderde speloppervlak op een bepaald golfterrein (het totale beheerde terrein is bijvoorbeeld 47 hectare) in totaal 15 hectaren bedraagt (van fringe/collar tot en met mantained-rough), mogen per jaar tegen de genoemde onkruiden op ten hoogste 3 hectaren (20% van 15 hectaren) herbicide worden toegepast.
  • Voor (delen van) golfterreinen die in het kader van renovatie of grootschalig onderhoud opnieuw zijn ingezaaid, is van toepassing: in jaar 1 geen toepassing van herbicide, in jaar 2 of 3: eenmalig 100% voor zover noodzakelijk.
  • Een herbicide tegen ridderzuring moet pleksgewijs, gericht op het onkruid, worden toegepast.

Klik op de tabel om de afbeelding groter te maken. Klik hier voor de tabel als pdf.

In december 2020 is het gebruiksverbod in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag ontbindend verklaard. Er komt echter een nieuwe grondslag voor het gebruiksverbod. Lees hier meer.

 

tabel ipm 2020 mei 

IPM voor golfbanen via OnCourse Nederland

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat IPM voorwaardelijk is voor de uitzonderingsgevallen. IPM komt voort uit de Europese Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden. Het komt er op neer dat de nadruk ligt op preventieve maatregelen, de groei van gezonde gewassen en het beperken van het gebruik van pesticiden tot verantwoorde niveaus. Hiermee wordt een verdere verduurzaming van pesticidegebruik bewerkstelligd.

In de Nederlandse wetgeving heeft IPM in de gewasbeschermingsmonitor een concrete vorm gekregen. Volgens het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen zo’n monitor opstellen.

Voor Nederlandse golfbanen verloopt IPM sinds half augustus 2020 via OnCourse Nederland. Deze portal is gratis voor Nederlandse clubs en banen. Golfbaanbeheerders worden in OnCourse op een gebruikersvriendelijke manier geleid door alle wettelijk verplichte stappen. Alle uitgangspunten en wettelijke vereisten van IPM specifiek voor de golfsector, in afstemming met het Ministerie van I&W, zijn opgenomen in OnCourse.

In OnCourse geven golfbaanbeheerders dus aan op welke wijze invulling wordt gegeven aan de beginselen van goede gewasbeschermingspraktijken en hoe preventie wordt toegepast. Voldoen aan aan IPM vergt in eerste instantie soms wat extra werk. Bij golfbanen die al in hoge mate planmatig werken, betreft het enkel ‘de puntjes op de i zetten’ en enkele overzichtelijke tabellen invullen.

Voorlichting

De Golfalliantie (NGF-NVG-NGA) houdt IPM-workshops die ingaan op het waarom, hoe en wat van Integrated Pest Management.