Terug naar Duurzaam beheer

GEO-certificering

OnCourse Nederland is de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Na het doorlopen van het programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd.

OnCourse Nederland is het voortraject naar GEO-certificering. Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een audit het GEO-certificaat, een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer, aangesloten bij ISEAL Alliance. De NGF stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen. Nederland heeft wereldwijd de meeste banen met een GEO-certificaat.


Golfbanen kunnen een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur


Het stimuleren van duurzaam onderhoud in Nederland via planmatig beheer is rond 1994 begonnen met het programma Committed to Green. In 2010 werd een volgende stap gezet met de omzetting van Committed to Green naar GEO. Duurzaam golfbaanbeheer is inmiddels noodzaak geworden en steeds minder vrijblijvend. Golfbanen mogen vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat banen te maken hebben met een verbod om te beregenen. Ook wordt via GEO-certificering verdere bewustwording bereikt op allerlei andere vlakken (bijvoorbeeld energie en hulpbronnen, product- en ketenbeheer en mens en samenleving) en voorts wordt inzicht verkregen in de totale bedrijfsvoering van de golfbaan. 


Een goed natuur- en milieubeleid is bevorderlijk voor de gehele golfsport, GEO-certificering is daarbij een belangrijk hulpmiddel


De Europese Golf Associatie (EGA), de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (R&A), de PGA European Tour, de Ladies European Tour, de Federatie van de Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten, de Europese Vereniging van Golfbaanaccommodaties en de Europese Commissie ondersteunen GEO vanuit de gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is voor de golfsport.

GEO voor onderhoudsbedrijven

Als eerste golforganisatie in de wereld heeft de NGF - in samenwerking met de Golf Environment Organization (GEO) - ook een label ingevoerd voor bedrijven die op aantoonbaar duurzame wijze het onderhoud van golfbanen uitvoeren. Ondernemingen die deze rol actief en transparant invullen, komen in aanmerking voor het Recognized Supplier Label.

‘De bedrijven die golfbanen onderhouden, spelen een belangrijke rol in het Nederlandse duurzaam golf-programma’, zegt Jonathan Smith, Executive Director van GEO. ‘En het is geweldig om te constateren dat zij zo betrokken zijn. Deze bedrijven tonen een proactieve benadering bij de manier waarop zij hun beheer van banen opzetten en uitvoeren. Daarnaast dragen ze bij tot een bredere opleiding, grotere betrokkenheid van clubs en het delen van kennis in deze sector. Ook kunnen ze de in golf opgedane kennis in andere sporten in de praktijk brengen.’

‘Duurzaam beheer van golfbanen is terecht een speerpunt van de NGF. Naast de Federatie en de beheerders van golfbanen spelen de ondernemingen daarin een belangrijke rol’, aldus Richard Kooloos, lid van het bestuur van de NGF.

Ongeveer de helft van de ruim 240 golfbanen in ons land heeft het onderhoud en het beheer uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Voor het Recognized Supplier Label gelden onder meer deze criteria:

  1. De golfbaanaannemer zorgt ervoor dat de golfbanen in (volledig) onderhoud uiterlijk binnen één jaar na ondertekening van het onderhoudscontract GEO-gecertificeerd zijn.
  2. De aannemer onderschrijft de Green Deal Sportvelden, gericht op het uitfaseren van pesticiden in golfbaanbeheer, voor zover technisch mogelijk, en zet zich naar vermogen in voor deze missie.
  3. In samenwerking met de beheerder van de betreffende golfbaan neemt de aannemer deel aan de jaarlijkse registratie van het gebruik van pesticiden op basis van de officiële Green Deal monitoring.