Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat is prioriteit. Ook binnen golf. Samen creëren wij een veilige omgeving voor alle golfers.

Afgelopen tijd is er veel aandacht geweest rondom misbruik in de sport. NOC*NSF heeft een grootschalig onderzoek hiernaar gedaan. Door NOC*NSF wordt al langere tijd actief beleid gevoerd tegen seksuele intimidatie in de sport, door onder andere sportbonden op te leggen een reglement op te stellen tegen seksuele intimidatie. Ook de NGF en haar Leden dienen hieraan te voldoen. 

De NGF wil haar Leden er dan ook nogmaals met klem op wijzen dat het uiterst belangrijk is dat Leden het Reglement Seksuele Intimidatie (SI-Reglement) een-op-een laten vaststellen in hun algemene ledenvergadering. Hierdoor wordt het SI-reglement rechtstreeks van toepassing op alle aangeslotenen en leden van deze Leden en is er een eenduidige, duidelijke en objectieve procesgang binnen de golfwereld als een geval van seksuele intimidatie zich voordoet.

Daarnaast is het zaak om in alle arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en vrijwilligersovereenkomsten het SI-Reglement van toepassing te verklaren. Hiermee wordt het Reglement ook van toepassing op bijvoorbeeld golfprofessionals, barmedewerkers en greenkeepers. Ook organiseert de NGF regelmatig bijeenkomsten over dit onderwerp. 

Reglement Seksuele Intimidatie 

Dit Reglement is laatstelijk aangepast en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NGF van 30 november 2019. In dit aangepaste reglement is de meldplicht voor het melden van seksuele intimidatie opgenomen. Een handleiding hoe hier in de praktijk mee om te gaan komt binnenkort op deze pagina beschikbaar. Met het vaststellen hebben alle Leden zich verplicht het SI-Reglement in hun eigen algemene ledenvergadering vast te laten stellen zodat de inhoud en de strekking van dit Reglement zoveel mogelijk doorwerkt naar hun leden, aangeslotenen, golfprofessionals, werknemers, begeleiders en ook baanexploitanten en hun werknemers. 

Het is van belang dat alle Leden van de NGF het SI-Reglement implementeren. Seksuele Intimidatie kan namelijk overal voorkomen, ook binnen golf. 

Enerzijds gaat het SI-Reglement uit van een preventieve en afschrikkende functie. Anderzijds heeft het SI-Reglement tot doel om, als een geval van seksuele intimidatie zich voor zou doen, adequaat op te kunnen treden volgens een vaste procedure die in alle gevallen gelijk is en door objectieve regels vastomlijnd. 

Wat te doen als bestuur?

Beschikbare documenten over dit onderwerp vind je op NGF Informatieplein onder de interesse 'Veiligsportklimaat'