Terug naar Nieuwsoverzicht

Reactie op nieuws over gebruik pesticiden

1 december 2020

In de afgelopen dagen hebben media bericht over een uitspraak van het gerechtshof Den Haag omtrent het verbod op het gebruik van pesticiden buiten de landbouw. In dit artikel lichten we deze uitspraak toe en zetten we het standpunt van de Golfalliantie (NGF-NVG-NGA) uiteen.

Sinds 2016 is het gebruik van pesticiden buiten de land- en tuinbouw verboden, maar er gold voor sportvelden nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op 1 april van dit jaar is die uitzonderingsregeling aangescherpt. Er gelden nu alleen nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden en alleen als de golfbaan eerst voldaan heeft aan geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Na 2022 verlopen de uitzonderingen op het gebruiksverbod.

Maar volgens twee belangenbehartigers van bedrijven die pesticide ontwikkelen voor de Nederlandse markt is er onvoldoende wettelijke grondslag voor het gebruiksverbod dat sinds 2016 bestaat. Het gerechtshof Den Haag heeft deze belangenbehartigers op 26 november in hoger beroep in het gelijk gesteld. De belangenbehartigers van bestrijdingsmiddelenfabrikanten zeggen dat ze de zaak hebben aangespannen omdat er in hun ogen meer tijd nodig is voor de ontwikkeling en registratie van alternatieve producten.

Wat betekent de uitspraak?

Door deze uitspraak is het gebruiksverbod ontbindend verklaard. In juridische zin zijn toegelaten gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op dit moment weer toegestaan volgens de strikte voorschriften van het etiket.

De uitspraak betreft echter alleen de wettelijke grondslag van het gebruiksverbod, het gerechtshof heeft geen uitspraak gedaan over de wenselijkheid van pesticidegebruik. De koers die de overheid de afgelopen jaren heeft ingeslagen – het gebruik van pesticiden op sportvelden tot nul terugdringen – blijft ongewijzigd en deze koers zal na wetswijzigingen een aangepaste juridische grondslag krijgen. Het politieke besluit dat gebruik van het gebruik van pesticiden op sportvelden geleidelijk afgebouwd moet worden, heeft namelijk een sterke maatschappelijke basis: de maatschappij wil een veilige sportomgeving, wij willen voor onszelf en onze kinderen een veilig sportklimaat. Dat blijkt ook uit een eerste reactie van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de media: “Ik zal het arrest van het gerechtshof nader bestuderen. We willen het gebruik van (schadelijke) gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw beperken om onze gezondheid en het milieu te beschermen.” * **

De Golfalliantie (NGF-NVG-NGA) is van mening dat duurzaamheid een onomkeerbare maatschappelijke ontwikkeling is en de stip op de horizon voor de golfsport blijft dan ook ongewijzigd. De golfsport is in Nederland pionier op het gebied van duurzaam beheer omdat wij een goede rentmeester willen zijn van de landschappen waarin we sporten en omdat we een veilige omgeving voor golfers en medewerkers willen creëren. Duurzaam beheer leidt bovendien naar “structurele speelkwaliteit”: een goede kwaliteit van de spelonderdelen in elk seizoen van het jaar (meer hierover is te vinden op de informatiepagina’s op de website van de NGF). De afbouw van pesticidegebruik is een geleidelijk en zorgvuldig te managen proces met als doel dat er een nieuw robuust evenwicht ontstaat. Gebruik van bestrijdingsmiddelen als gevolg van de tijdelijke opheffing van het verbod verstoort het afbouwproces.

Naschrift

* De Tweede Kamer heeft na publicatie van dit artikel bij motie gevraagd (met een meerderheid van 93 voor) ervoor te zorgen dat de ontbrekende wettelijke grondslag zo snel mogelijk in de wet wordt opgenomen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in december 2020 in een brief geantwoord dat zij het gebrek in de wetgeving als gevolg van de uitspraak van het Gerechtshof op korte termijn wil herstellen zodat de uitvoeringspraktijk weer snel de gewenste duidelijkheid heeft. "Daartoe zal ik u [Tweede Kamer] het wetsvoorstel, na verwerking van het advies van de Raad van State, u zo spoedig mogelijk ter behandeling doen toekomen. Daarnaast zal ik mij de komende periode inspannen om in samenspraak met de betrokken organisaties de onzekerheid voor de uitvoeringspraktijk weg te nemen."

** Staatssecretaris van Veldhoven heeft in april 2021 gereageerd op de motie van van Van den Anker/Ziengs die de Tweede Kamer begin 2021 heeft aangenomen. Zij houdt vast aan het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimte met als motivatie om het aquatisch milieu en de volksgezondheid te beschermen. Er ligt een wetsvoorstel bij de Kamer dat een grondslag biedt voor maatregelen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Vragen? Stuur een mail.